Droge zomers kunnen verzilting in de hand werken

De laatste jaren hoort men meer en meer onheilsberichten over de toenemende verzilting van onze polders. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van natuur Joke Schauvliege wat de stand van zaken is. Noch in het oppervlaktewater, noch in het grondwater is er een drastische verzilting waargenomen, benadrukte zij, wel zijn er in periodes van droogte uitzonderlijk hoge zoutgehaltes.

Het jaar 2009 werd gekenmerkt door de warme, droge maanden augustus, september en oktober. Een overgrote meerderheid van de meetresultaten scoorde in die maanden boven de norm van 500 mg chloride per liter. Door de Zwinpolder werd in augustus 2010 een eenmalige meetcampagne uitgevoerd op 96 locaties. Ook uit deze metingen bleek dat voor een meerderheid (74/96) van de waarnemingen 500 mg chloride per liter overschreden werd. Een maximum werd in deze campagne genoteerd van 16.000 mg/l. De hoogste waarden werden vooral bereikt in kleinere waterlopen.

Als gevolg van de klimaatverandering, verwacht Schauvliege, zijn er mogelijkerwijs toenemende periodes van droogte te verwachten zijn. Het is dan ook belangrijk de verziltingsproblematiek nauwgezet te blijven opvolgen. Daarvoor zijn technische aanpassingen aan de installaties noodzakelijk en zal er ook nog bijkomend studiewerk worden uitgevoerd.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bereidt daarom een nog verdergaande automatische sturing van de sluizen en pompinstallaties voor. Om verzilting van oppervlaktewater te voorkomen is het immers vooral belangrijk om voldoende zoet water vast te houden. Voor elk watersysteem zal een optimaal automatisch peilbeheer worden ontwikkeld op basis van meerdere peilmetingen in het gebied en op langere termijn ook op basis van neerslagmeting en voorspellingen via online-modellering. Zowel het voorkomen van wateroverlast als de verzilting worden zo tegelijk voorkomen.

Voor wat betreft grondwater zijn er momenteel studies lopende en nog andere gepland die de evolutie van het grondwaterreservoir in de polder m.b.t. verzilting verder zullen uitdiepen. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met toekomstige klimaatsinvloeden en de stijging van de zeespiegel. Uit de resultaten van deze studies zal moeten blijken of maatregelen zich opdringen om toekomstige verzilting tegen te gaan.

Jos De Meyer volgt sinds jaren de werking van de Vlaams polders op en vraagt alertheid van de minister om verzilting te voorkomen!

Categorie├źnGeen categorie

Geef een reactie