Minister Muyters: Bouwvergunning voor De Bunt zal worden afgeleverd

Tegen het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) dat recent werd goedgekeurd voor de herinrichting van het gebied De Bunt werd door de gemeente Hamme beroep aangetekend bij de Raad van State. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister voor ruimtelijke ordening Muyters over de gevolgen van deze procedure. Deze laat er geen twijfel over bestaan: het RUP lijkt wettig en de vergunningverlenende overheid kan het dus als toetssteen gebruiken bij de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Moest de procedure voor de Raad van State toch tot de vaststelling van een onwettigheid en dus tot een vernietiging leiden dan lijkt het logisch dat de Vlaamse overheid de vaststelling van het RUP herneemt en het gebrek in de procedure herstelt, stelde de minister. In tussentijd zal het dossier echter niet worden vertraagd.

Over het argument dat het RUP niet zou samengaan met het eerder goedgekeurde “Voorstel Gewenste Ruimtelijke Structuur Waasland” sprak de minister ook duidelijke taal. In het eerste concept werd duidelijk verwezen naar de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering over het geactualiseerd Sigmaplan en de ontwikkeling van de meest waardevolle natuurkernen. De aangeduide hoofdfunctie in deze gebieden – natuur met klemtonen op het integraal waterbeheer en het natuurlijk watersysteem – is dus niet strijdig met het RUP.

De werken die in uitvoering van het RUP op terrein mogelijk worden, omvatten in een eerste fase de opbouw van dijken. Pas in een tweede fase zullen de werken die nodig zijn om het gebied (dagelijks) te laten overstromen uitgevoerd worden. Het is waarschijnlijk dat op het ogenblik dat de Raad van State een uitspraak doet, de werken op terrein nog niet verder gevorderd zullen zijn dan de voorbereidende dijkwerken. Het gaat om graaf- en grondwerken, die in principe omkeerbaar zijn. Indien de Raad van State het RUP zou vernietigen en indien de Vlaamse overheid zou afzien van haar voornemens voor de uitvoering van het Sigmaplan dan zijn de reeds uitgevoerde werken reversibel.

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie