Vergoedingen planschade: 18 miljoen euro

Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen kan planschade en dus waardeverlies ontstaan, bijvoorbeeld door erfdienstbaarheden van openbaar nut of eigendomsbeperkingen op te leggen. In deze gevallen kan een benadeelde via de rechtbank aanspraak maken op een schadevergoeding. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van ruimtelijke ordening Muyters over het functioneren van deze regeling.

Een planschadevergoeding (80% van het waardeverlies) wordt toegekend wanneer een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve ruimtelijke uitvoeringsplan wel in aanmerking kwam voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen. Deze vergoeding verkrijgt men echter niet automatisch. Hiervoor is er altijd een procedure vereist die door de schadelijdende partij aanhangig moet worden gemaakt voor de rechtbank van eerste aanleg.

Tot op heden werden een duizendtal gerechtelijke procedures opgestart met het oog op het vergoeden van planschade op basis van plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Van 1992 tot heden werd in een 100-tal zaken een schadevergoeding uitgesproken. Slechts ongeveer één op de tien gerechtelijke procedures resulteert dus in een veroordeling. Toch zijn deze dossiers goed voor een totaalbedrag van 18 miljoen euro aan betaalde schadevergoedingen.

De minister wil dan ook nagaan hoe de financiële kost veroorzaakt door de ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg beter beheerst kan worden. Binnen hetzelfde kader zal hij ook bekijken wie de factuur van de planschadevergoeding moet betalen. Ook wordt onderzocht of de zware gerechtelijke procedure kan vervangen worden door een administratieve procedure. Dit naar analogie met de procedure via de Vlaams Landmaatschappij (VLM) voor het aanvragen van een bestemmingswijzigingscompensatie.

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie