Plattelandsfonds op komst

Het Vlaams Parlement keurde in 2008 een resolutie goed betreffende het onderhoud van landbouwwegen op het platteland. Deze resolutie kwam er vanuit de vaststelling dat er een gestage achteruitgang viel waar te nemen van de kwaliteit van deze landbouwwegen. Toenmalig eerste indiener Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister-president Peeters over de concrete opvolging. Inzake het aanpakken van het sluipverkeer werd onlangs een praktisch voorbeeldboek voorgesteld dat moet resulteren in een efficiënter en goedkoper onderhoud. Ook is er een decreet in voorbereiding voor het oprichten van een plattelandsfonds.

Na een proefproject binnen Doelstelling 2 van EFRO rond ‘landbouwwegen in de Westhoek’ (2007-2013) zullen in samenwerking met VVSG ook in vier andere plattelandsregio’s functietoekenningsplannen worden opgemaakt. Het is de bedoeling dat de werkmethodes die daarbij ontwikkeld worden in alle plattelandsgemeenten toegepast kunnen worden, aldus Peeters.

Binnen het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) werd ondertussen ook al een werkgroep ‘oneigenlijk gebruik van plattelandswegen – aanpak sluipverkeer’ opgericht. Dit heeft onlangs geresulteerd in een voorbeeldenboek waarin goede praktijken worden beschreven. Op basis hiervan heeft IPO gevraagd aan minister Crevits een beleidswerkgroep op te richten onder het voorzitterschap van het departement Mobiliteit en Openbare Werken om zo tot structurele oplossingen te komen.

Ondertussen is ook een decreet voor de oprichting van een plattelandsfonds in voorbereiding, stelde de minister-president. Een eerste belangrijke stap is ondermeer de studie ‘omschrijving van het platteland’ die recent werd afgerond. Dit document reikt een methodiek aan om aan de hand van indicatoren te visualiseren welke gemeenten kampen met een lage bestuurskracht. Deze methodiek moet er finaal toe leiden dat het plattelandsbeleid effectief ondersteund wordt en dat gebiedsgerichte instrumenten zoals het op te richten plattelandsfonds, PDPO III, landinrichting, ruilverkaveling en nieuwe oproepen tot plattelandsinitiatieven zo optimaal mogelijk worden aangewend.

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie