Centrumsteden moeten nieuw aanbod woningen hoog houden

De taakstellingen rond wonen die voortkomen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de behoeftenramingen die worden opgemaakt in het kader van de lokale woonbeleidsplannen zijn niet altijd gelijklopend, reden voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters hierover te ondervragen. Deze benadrukte het belang van een groot genoeg woonaanbod in de regionaalstedelijke gebieden om de trend van stadsvlucht tegen te gaan.

De aanhoudende suburbanisatie zorgt ervoor dat meer mensen de stad verlaten dan er bijkomen. De taakstelling die op regionaalstedelijk gebied wordt geformuleerd, heeft als bedoeling een trendbreuk in te zetten door het aanbod aan huisvesting te verhogen en zo extra inwoners aan te trekken, stelt Muyters. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk de mogelijke locaties kwalitatief in te vullen en ook gefaseerd te werken. Het mag niet de bedoeling zijn de concurrentie aan te gaan met het stadscentrum en daar dan weer leegstand te creëeren.

De woonuitbreidingsgebieden die via het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied werden omgezet naar woongebied moeten ook in deze context begrepen worden, aldus de minister: deze gebieden zijn geen reserves maar een actueel aanbod, klaar om aan te snijden en te ontwikkelen.

CategorieënGeen categorie

Geef een reactie