Veilig en gezond drinkwater in alle scholen!

“Het is immers maar al te duidelijk dat water uit loden leidingen, zeker na een periode van stilstand, niet zonder meer als drinkwater kan worden gebruikt,” aldus Jos De Meyer.“Ondertussen zijn er nog steeds scholen met loden waterleidingen. Een tiental scholen heeft in het voorbije jaar nog een verbod gekregen om nog kraantjeswater te gebruiken als drinkwater voor leerlingen en personeel. Ik wil graag vernemen welke beleidsmaatregelen overwogen worden om in alle scholen veilig en gezond drinkwater te garanderen.

”Wat de problematiek van de loden leidingen betrof, gaf AGION aan niet over detailcijfers te beschikken over waar en wanneer er precies loden waterleidingen in schoolgebouwen werden vervangen, aldus minister Crevits. Ze verwees ook naar de specifieke verkorte procedure die bestaat voor verbouwingswerken aan sanitaire installaties en voorts naar de website van AGION voor bijkomende relevante informatie. De nog lopende digitale enquête inzake de Schoolgebouwenmonitor 2018 zou wellicht ook meer zicht kunnen geven op de omvang van het lodenwaterleidingenprobleem, want de vraag naar ‘aanwezigheid van loden waterleidingen en plannen om die te verwijderen’ was daarin expliciet opgenomen (een eerdere suggestie van Jos De Meyer, die blijkbaar intussen opgenomen was).Jos De Meyer juichte het vele gedane werk inzake infrastructuur toe, maar bleef toch bezorgd over het geschetste probleem. Hij suggereerde de minister om te blijven sensibiliseren en stimuli geven, zodat schoolbesturen effectief hun verantwoordelijkheid zouden opnemen om elk gezondheidsrisico voor de leerlingen uit te sluiten.(zie ook KOV-berichten, Wilfried Van Rompaey)