Toekomstgericht investeren, prioritair in basisonderwijs”

Gisteren, 20 maart 2018, werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actuadebat gehouden over het Vlaams onderwijs. Jos De Meyer nam het woord en hield een pleidooi voor meer toekomstgerichte investeringen die prioritair gericht zijn op ons basisonderwijs. Hieronder leest u zijn tussenkomst.

“Toekomstgericht investeren in het onderwijs wordt de hoofdopdracht voor de volgende Vlaamse Regering”, zegt Marianne Coopman in een Belgabericht van vanmiddag. Of deze boodschap dan vooral gericht is aan hen die vandaag de beleidsverantwoordelijkheid op zich nemen of eerder aan ieder van ons die dat in de nabije toekomst ambieert, laat ik over aan uw eigen overwegingen. Hoe dan ook is de boodschap helder en roept ze op tot een duidelijk engagement. Ook mijn fractie begrijpt deze boodschap.

We zijn ons bewust van de zorgen die leven bij ons onderwijspersoneel, van de vele uitdagingen waar ze voor staan voor de werkbaarheid van hun job en voor het onafgewerkte pensioendossier dat in veel onduidelijkheid resulteert. Deze onduidelijkheid is vooral te wijten aan de Federale Regering en ik heb daar meermaals aandacht voor gevraagd in de commissie. En ja, sommige collega’s kijken even achterom om te benadrukken dat we in het begin van de legislatuur ook in onderwijs hebben moeten besparen.

We hebben dat trouwens nooit tegengesproken, collega’s. Maar in economisch moeilijke tijden zijn we er wel in geslaagd om die besparingen voor het onderwijs zo beperkt mogelijk te houden. En welke berekeningen of vergelijkingen u ook maakt, het onderwijsbudget heeft sinds 2015 een substantiële groei gekend van 1,2 miljard euro. Die groei is het vanzelfsprekende gevolg van diverse beleidsinitiatieven.

Zeggen dat er niet geïnvesteerd is in onderwijs is de waarheid meer dan geweld aandoen. Maar dat leidde geenszins tot zelfgenoegzaamheid, zeker vandaag niet. Ik gaf dit een maand geleden al aan in de commissie, toen we het over de toekomst van het basisonderwijs hadden. Het leidde wel tot realiteitszin en ambitie.

We weten dat er nood is aan meer. Wij vinden, zonder dat we daarmee het ene of het andere onderwijsniveau willen vergeten, dat die nood zich in het bijzonder in het basisonderwijs situeert. Voor onze fractie is het dan ook duidelijk dat het toekomstgericht investeren prioritair op het basisonderwijs moet worden gericht. Een meer omvattende, legislatuuroverschrijdende aanpak, die voortbouwt op de stappen die de voorbije maanden en jaren zijn gezet, is daartoe noodzakelijk. En daarbij horen ook budgettaire afspraken.

Ik herhaal nogmaals dat onze fractie daarbij uitgaat van de drie sporen die ook de onderwijspartners hebben aangegeven. Er is het spoor van de basisfinanciering en de werkingsmiddelen, met onder meer de vraag om de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs verder op te trekken tot het niveau van het lager onderwijs.

Een tweede spoor is het inzetten op brede, professionele schoolteams als motor van de basisschool, met een pleidooi voor meer zorgondersteuning op de werkvloer en voor meer professionalisering, waarbij masters worden ingezet die specifiek zijn opgeleid voor het basisonderwijs.

En er is ten slotte het spoor van het slagkrachtige basisonderwijs met een sterk schoolleiderschap, met onder meer de vraag naar een bredere administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning. Collega’s, laat ons gezamenlijk antwoord vandaag dan ook zijn dat we de ambitie delen dat toekomstgericht investeren in het onderwijs inderdaad een hoofdopdracht wordt voor de volgende Vlaamse Regering. Onze fractie is in ieder geval bereid om, in het kader van een legislatuuroverschrijdend plan, ook budgettaire afspraken te maken die de grenzen van bestuursperiodes overschrijden. Collega’s, ik dank u voor uw aandacht. (Belga)

En er is ten slotte het spoor van het slagkrachtige basisonderwijs met een sterk schoolleiderschap, met onder meer de vraag naar een bredere administratieve, pedagogische en beleidsondersteuning. Collega’s, laat ons gezamenlijk antwoord vandaag dan ook zijn dat we de ambitie delen dat toekomstgericht investeren in het onderwijs inderdaad een hoofdopdracht wordt voor de volgende Vlaamse Regering. Onze fractie is in ieder geval bereid om, in het kader van een legislatuuroverschrijdend plan, ook budgettaire afspraken te maken die de grenzen van bestuursperiodes overschrijden. Collega’s, ik dank u voor uw aandacht. (Belga)