Waasmunster vindt compromis over renovatie Potpolder IV

Durmevallei – Sigmaplan

Na een overleg met bezorgde boeren en burgers richtte Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) kritische vragen over de renovatie van Potpolder IV aan minister Ben Weyts. Renovatie komt voor dit gebied langs de rivier de Durme neer op de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied, wat volgens minister Ben Weyts en de Vlaamse waterwegenbeheerder de historische functie is en zo ook voorzien in het oorspronkelijke Sigmaplan dat dateert van 1977. Inwoners van Waasmunster kanten zich tegen het project omdat de aanleg van een nieuwe dijk in de polder erg ingrijpend is voor landschap, landbouw en natuur. Voor de plaatselijke landbouwers is het moeilijk te begrijpen waarom zij alle lasten voor waterberging moeten dragen in een gebied met veel natuurlijke waterplassen. Het gemeentebestuur maakte voorbehoud, maar wil de renovatie nu goedkeuren.

“Potpolder IV ligt tussen de Durme en de E17 en is een verweving van weilanden, akkers, bosjes en vijvers. Het geheel werd als landschappelijk waardevol valleigebied aangeduid in het gewestplan,” situeert Vlaams parlementslid Jos De Meyer. Hij wou van minister Weyts weten met welke beslissing Potpolder IV bestemd werd als gecontroleerd overstromingsgebied. “Op de kaart bij de regeringsbeslissing (2005) omtrent de actualisering van het Sigmaplan staat het gebied niet aangeduid als noodzakelijk voor de veiligheid.”

De minister van Openbare Werken volhardt dat er extra ruimte nodig is voor water: “De vaststelling dat er geen afdoende bescherming is tegen overstromingen in de omgeving van het bestaande overstromingsgebied Potpolder IV, noodzaakt de geplande renovatiewerken. Potpolder IV is een potpolder die reeds werd aangelegd in de jaren ’40 en later als gecontroleerd overstromingsgebied deel uitmaakte van het Sigmaplan van 1977. Bij de actualisering van het Sigmaplan in 2005 had het gebied dus al een veiligheidsfunctie en werden hieraan natuurdoelstellingen (wetland en verwevingsgebied) toegevoegd.”

Potpolders zijn volgens minister Weyts de historische voorlopers van gecontroleerde overstromingsgebieden. Hij heeft waterwegenbeheerder De Vlaamse Waterweg belast met het zo spoedig mogelijk aanpakken van de risicovolle situatie inzake wateroverlast. Volgens de Landbouwraad van Waasmunster kan er in de regio op een meer ruimte-efficiënte manier aan waterbeheersing worden gedaan. “Waarom jonge bossen en goede landbouwgrond onder een dijk steken of afgraven als bestaande waterplassen beschikbaar zijn?”, verwijzen de plaatselijke landbouwers naar de erkende natuurreservaten Hamputten en Molsbroek. Waar het Sigmaplan waterberging aan natuur wil koppelen, gebeurt dat hier volgens de bedrijfsgilde van Boerenbond niet en krijgt landbouw de volle verantwoordelijkheid om overtollig oppervlaktewater op te vangen.

De renovatie van Potpolder IV, in de volksmond ook gekend als ‘Ten Rijen’, wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van Weesmunster. “We volgen hiermee het advies van professor en autoriteit in waterbeheer Patrick Willems”, zegt waarnemend burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) in Het Laatste Nieuws. “We zijn ook opnieuw in overleg gegaan met De Vlaamse Waterweg met als doel een maximale toegankelijkheid van het Sigmagebied te garanderen.” De schepen van ruimtelijke ordening en waarnemend burgemeester vermeldt ook de belofte van de waterwegenbeheerder om binnen de contouren van de nieuwe ringdijk de huidige land- en tuinbouw zo min mogelijk te belemmeren, “uiteraard onder voorbehoud van de functie van het gebied als overstromingsgebied”. (Vilt/Het Laatste Nieuws, beeld: Sigmaplan.be)