Moet er nog Grieks zijn?

Elk jaar volgen minder leerlingen Grieks. Dat is geen reden om de klassieke taal uit het aanbod te schrappen. ‘Er is nood aan technische profielen op de arbeidsmarkt. Maar sommigen onderschatten hoe nuttig Grieks kan zijn.’Dit schooljaar volgen in Vlaanderen iets meer dan 9.000 leerlingen een richting klassieke talen in hun laatste twee jaar van het middelbaar. Normaal gezien is dat ook de richting waarin ze afstuderen. Maar hun aantal daalt jaar na jaar, terwijl het aantal leerlingen stijgt, blijkt na een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V).

“Moet er nog Grieks zijn?” verder lezen

Een directeur is ook een soort manager

Steeds meer scholen slaan op managementniveau de handen in elkaar. In en rond Dendermonde kozen zelfs kleine dorpsscholen voor een bestuurlijke fusie. ‘We blijven een school onder de kerktoren.’

Wie zich de job van directeur inbeeldt, denkt doorgaans aan gesprekken met ouders, overleg met leerkrachten, een vingerwijzing of een bemoedigend gesprek met een leerling. De directeur kent bijna alle leerlingen bij naam en is vaak de spilfiguur van de school.

“Een directeur is ook een soort manager” verder lezen

Aandacht voor ordentelijke start schooljaar!

Uit de bespreking van onderwijsdecreet XXIX Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, het zal u niet verrassen dat ik mogelijk – om niet te zeggen: zeker – voor een laatste maal aandacht vraag voor mijn resolutie van 28 mei 2003 betreffende het tijdig indienen van ontwerpen van decreet inzake het onderwijs, met het oog op een rechtszekere en ordentelijke start van het schooljaar. Bij de overwegingen stelden we dat de start van een schooljaar ordentelijk moet kunnen verlopen, dat scholen daartoe tijdig de nodige voorbereidingen moeten kunnen treffen, en dat scholen niet in de zomervakantie mogen worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving. Daarom hebben we het volgende aan de Vlaamse Regering gevraagd: ontwerpen van decreet inzake Onderwijs in het Vlaams Parlement indienen voor 1 mei als de inwerkingtreding gepland is op 1 september van datzelfde jaar; de ontwerpen van decreten inzake onderwijs die zijn ingediend na 1 mei, mogen zeker niet in werking treden bij het begin van het daaropvolgende schooljaar; geen omzendbrieven aan de scholen meedelen waarvoor de wettelijke basis ontbreekt; alle besluiten en omzendbrieven voor bepalingen die in werking treden op 1 september ten laatste op 25 juni aan de scholen meedelen.

“Aandacht voor ordentelijke start schooljaar!” verder lezen

Commissie Onderwijs 14-03-2019 – Correcte verloning bij korte, deeltijdse vervangingen

De laatste vraag om uitleg van de namiddag was van een personeelstechnische aard en werd gesteld door onderwijscommissaris Jos De Meyer. Het probleem van de verloning bij korte, deeltijdse vervangingen was al eerder aan bod gekomen: in de commissievergadering van 13 maart 2014 en in een schriftelijke vraag die Jos De Meyer gesteld had op 21 augustus 2014. De specifieke aard van de huidige prestatieregeling en de opdracht in het onderwijs die op weekbasis vastgelegd zijn, spoort niet met de werkelijke prestaties die geleverd worden bij een korte, deeltijdse vervanging.

“Commissie Onderwijs 14-03-2019 – Correcte verloning bij korte, deeltijdse vervangingen” verder lezen

SAMEN VOOR EEN STERK EN VEERKRACHTIG BASISONDERWIJS!

Vandaag hebben de sociale partners op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gezamenlijk hun toekomstplan voor het basisonderwijs in het Vlaams Parlement voorgesteld. Daarin tekenen zij een sterke lange termijnvisie uit en vragen zij een investeringsplan op drie sporen: de koopkracht van de basisscholen, de versterking van het lerarenteam en de ondersteuning van de schoolorganisatie. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer sprak tijdens de hoorzitting de steun uit voor deze drie sporen: “Voor CD&V is investeren in basisonderwijs de prioriteit voor de volgende bestuursperiode.”

“SAMEN VOOR EEN STERK EN VEERKRACHTIG BASISONDERWIJS!” verder lezen

Het aantal leerlingen in het nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen.

Het aantal leerlingen in ons nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen, concludeert Vlaams parlementslid Jos De Meyer uit de cijfers die hij opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs. Volgens de cijfers van oktober 2018 is op dit ogenblik slechts 14% van de leerlingen in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs ingeschreven in een “nijverheidstechnische” richting. In 1996 ging het nog om 20,45%, in 2016 om 15,7%. Dat nijverheidstechnisch onderwijs is geen aparte categorie in de tellingen, het is de samenbundeling van de studiegebieden Auto, Bouw, Hout, Koeling en Warmte, Mechanica-elektriciteit en Textiel. Over heel Vlaanderen zijn er in Mechanica-elektriciteit wel 123 leerlingen meer ingeschreven en in Textiel 3, maar dat weegt niet op tegen de dalingen in de andere studiegebieden. In het secundair onderwijs is er op dit ogenblik een groeiend leerlingenaantal in de eerste graad. We moeten dus zoals dat voorzien is in de vernieuwde eerste graad zeker inzetten op een goede oriëntatie, stelt De Meyer, want onze maatschappij heeft nood aan voldoende afgestudeerden met een STEM-profiel.

“Het aantal leerlingen in het nijverheidstechnisch onderwijs moet stijgen.” verder lezen

Mannelijke monteurs, vrouwelijke verzorgenden? Gender in het onderwijs

“Het Vlaams onderwijs blijft een vrouwelijk bastion”, leidt Vlaams parlementslid Jos De Meyer af uit de cijfers die hij opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.In het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, waar verhoudingsgewijs hoofdzakelijk vrouwelijke personeelsleden aan de slag zijn, groeit hun aandeel nog verder van 86,7% in 2015 naar 87,3% in de laatste telling. Zoals al bleek uit vroegere cijfergegevens zijn mannelijke personeelsleden nog steeds oververtegenwoordigd in de jobs met status. In het gewoon secundair onderwijs bestaat bijvoorbeeld 63,5% van de personeelsleden uit vrouwen maar bij de directeurs is er een meerderheid van mannen, al is het overwicht wel een tikje verminderd van 62% in 2015 naar 59% in 2018. In dezelfde lijn ligt de vaststelling dat aan de universiteiten de mannelijke professoren (ZAP of zelfstandig academisch personeel) in de meerderheid zijn (72%), maar bij de assistenten zijn de verhoudingen omgekeerd met een meerderheid van bijna 54% vrouwen.

“Mannelijke monteurs, vrouwelijke verzorgenden? Gender in het onderwijs” verder lezen

Buitenlandse diploma’s renderen ook in Vlaanderen

Het is belangrijk dat nieuwkomers in Vlaanderen in de mate van het mogelijke kunnen worden tewerkgesteld op het niveau van hun diploma, vindt Vlaams parlementslid Jos De Meyer, die bij minister Crevits van Onderwijs recente cijfers opvroeg over erkenningen van buitenlandse diploma’s. In 2018 werden tot nu toe al diploma’s erkend uit 146 verschillende landen. Nieuwkomers kunnen in Vlaanderen terecht bij verschillende organisaties als ze hun buitenlands diploma willen laten erkennen. Het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) speelt een belangrijke rol hierin: de medewerkers van de regionale kantoren begeleiden nieuwkomers bij het indienen van een aanvraag bij NARIC (National Academic Recognition Information Centre ).

“Buitenlandse diploma’s renderen ook in Vlaanderen” verder lezen

Veilig en gezond drinkwater in alle scholen!

“Het is immers maar al te duidelijk dat water uit loden leidingen, zeker na een periode van stilstand, niet zonder meer als drinkwater kan worden gebruikt,” aldus Jos De Meyer.“Ondertussen zijn er nog steeds scholen met loden waterleidingen. Een tiental scholen heeft in het voorbije jaar nog een verbod gekregen om nog kraantjeswater te gebruiken als drinkwater voor leerlingen en personeel. Ik wil graag vernemen welke beleidsmaatregelen overwogen worden om in alle scholen veilig en gezond drinkwater te garanderen.

“Veilig en gezond drinkwater in alle scholen!” verder lezen

Tussenkomst Jos De Meyer bij de bespreking decreet eindtermen plenaire zitting

Het ontwerp van decreet dat nu voorligt, heeft een lange voorgeschiedenis. Er ging een maatschappelijk debat aan vooraf over wat in ons onderwijs aan bod moet komen. Ik wil hier onze waardering uitdrukken voor iedereen die een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de eindtermen die vandaag voorliggen. Na het maatschappelijke en politieke debat keurde dit parlement begin dit jaar een kaderdecreet goed dat zorgde voor een nieuwe architectuur van onze onderwijsdoelen en dat ook een nieuwe procedure voorzag voor de ontwikkeling ervan.

“Tussenkomst Jos De Meyer bij de bespreking decreet eindtermen plenaire zitting” verder lezen

Minder leerkrachten met vereist diploma in de derde graad dan in de eerste graad

In de eerste graad van het secundair onderwijs heeft meer dan 96% van de leerkrachten lichamelijke opvoeding een vereist bekwaamheidsbewijs voor dat vak, in de derde graad heeft slechts 41% van de leerkrachten wiskunde zo’n vereist bevoegdheidsbewijs. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.

“Minder leerkrachten met vereist diploma in de derde graad dan in de eerste graad” verder lezen

Lichte stijging spijbelaars in secundair, basisonderwijs stabiel

Het aantal spijbelaars in het secundair onderwijs is vorig schooljaar licht gestegen, maar de groei is afgeremd. In het basisonderwijs bleef het cijfer voor het derde schooljaar op rij stabiel. Dat antwoordde onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het Vlaams Parlement op vragen van Ingeborg De Meulemeester (N-VA) en Jos De Meyer (CD&V).

“Lichte stijging spijbelaars in secundair, basisonderwijs stabiel” verder lezen

Niet zomaar “noemers veranderen”, wel planlast verminderen in het onderwijs

Uit de gegevens van het recente tijdsbestedingsonderzoek bij leerkrachten blijkt duidelijk dat de taak van leraars heel divers is en dat ze meer omvat dan men er buiten de school over weet. Dat bleek toen op de commissie Onderwijs vragen van Vlaams parlementslid Jos De Meyer hierover aan bod kwamen. Nog nooit voordien was er zo’n grootschalig onderzoek (met 9600 respondenten) uitgevoerd binnen Onderwijs. Op de Commissievergadering stelde minister Crevits dan ook terecht: “Had ik geweten wat er allemaal in zit, dan zou ik gevonden hebben dat we vorige legislatuur dat onderzoek al hadden moeten aanvragen. Je kunt niet oordelen over een schoolopdracht of over noemers aanpassen of niet aanpassen als je die resultaten niet hebt.Ook in deze commissie hebben we over dit voorstel gedebatteerd, zonder dat we voldoende kennis van zaken hadden.”

“Niet zomaar “noemers veranderen”, wel planlast verminderen in het onderwijs” verder lezen

Commissie Onderwijs – Taxshelter voor schoolinvesteringen

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer ging terug op o.a. een artikel in De Tijd van 28 juni 2018. Een taxshelter in dit verband zou vooral gericht zijn op bedrijven die een fiscaal voordeel zouden kunnen verwerven als ze investeren in onderwijsapparatuur als opleidingsmateriaal voor scholen. Hoever stond het intussen met dit voorstel van minister Crevits, wilde de vragensteller weten.

“Commissie Onderwijs – Taxshelter voor schoolinvesteringen” verder lezen

Commissie Onderwijs – Pensioen en zware functies

Tijd dan voor een opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Jos De Meyer over een belangrijk personeelsthema. Hij merkte al meteen fijntjes op dat het zijn overtuiging was dat de belangrijkheid van het thema niet werd bepaald door de duurtijd van de spreektijd en dat hij het bijgevolg beknopt ging houden… Hij maakte een stand van zaken op rond de procedure inzake de zgn. zware functies en herinnerde uitdrukkelijk aan de eerdere standpuntnota van de Vlaamse regering over het pensioendossier. Dan volgde een heel reeks vragen: wat waren de ontwikkelingen intussen in de desbetreffende onderhandelingen, quid met de betrokkenheid van de Vlaamse regering en zou er eventueel een specifiek koninklijk besluit voor de openbare sector kunnen komen waardoor er onder meer voor het onderwijspersoneel spoedig duidelijkheid kon worden gecreëerd?

“Commissie Onderwijs – Pensioen en zware functies” verder lezen

Zorgkrediet telt mee voor pensioen

Na de hervorming van de mogelijkheden om deeltijds verlof te nemen in het onderwijs was het niet duidelijk in hoeverre bepaalde periodes zouden worden meegeteld voor het berekenen van de latere pensioendatum of het pensioenbedrag van de betrokkenen. In de commissie onderwijs heb ik regelmatig gevraagd naar de stand van zaken. Minister Crevits heeft nu op mijn vraag meegedeeld dat de federale overheid beslist heeft om het zorgkrediet te laten meetellen voor de berekening van het pensioen. Dat is een geruststelling voor het onderwijspersoneel.
Hopelijk komt er binnenkort ook duidelijkheid over de periodes van verlof voor verminderde prestaties.

“Zorgkrediet telt mee voor pensioen” verder lezen

Nog steeds leegstand van schoolgebouwen bij het GO!

Veel scholen hebben nood aan ruimte, en verouderende schoolgebouwen moeten worden aangepast. Het Vlaamse onderwijs moet dus investeren in scholenbouw, en tijdens de huidige legislatuur is dat ook gebeurd! Toch heeft het Gemeenschapsonderwijs (GO!) op dit ogenblik nog gebouwen in bezit die niet voor onderwijs gebruikt kunnen worden, en die in sommige gevallen zelfs leeg staan. Dat blijkt uit de informatie die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.

“Nog steeds leegstand van schoolgebouwen bij het GO!” verder lezen