Expresnetwerk openbaar vervoer langsheen N41 onderzoeken

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer is tevreden dat in de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en De Lijn is voorzien dat in 2012 een haalbaarheidsstudie voor de sneltram Sint-Niklaas – Dendermonde – Aalst zal worden opgestart.

“De fileproblematiek op een accurate wijze aanpakken, kan mede door te investeren in snel en flexibel openbaar vervoer. Bovendien zou op deze wijze het ongebruikte gedeelte van de N41 op een nuttige wijze kunnen ingevuld worden.

De N41 is nu eenmaal één van de drukke noord-zuidassen van Vlaanderen. De rijksweg verbindt het Aalsterse met Dendermonde, de verstedelijkte agglomeratie van Hamme (bijna 25.000 inwoners) en het regionaal centrum van Sint-Niklaas. Hij vormt bovendien een rechtstreekse toegangsweg naar de autosnelwegen E17 en E34 en verbindt de industrieparken van Aalst (Tragel en Wijngaardveld), Dendermonde (Hoogveld), Hamme (Zwaarveld), Sint-Niklaas en Temse (Industriepark-West en –Noord, het Europark en TTS).

Daarom is het belangrijk dat de “sneltrampiste” Sint-Niklaas – Dendermonde – Aalst op zijn haalbaarheid onderzocht wordt.”, aldus Jos De Meyer.

GO! telt 345 bussen

Sinds 2001 beschikt het Gemeenschapsonderwijs over een dotatie bestemd voor het vervoer van leerlingen van en naar hun woonplaats om zo neutraal onderwijs overal bereikbaar te maken. Sinds het nieuwe decreet op de werkingsmiddelen voor het leerplichtonderwijs van 2008 krijgt het GO! ook 3% extra per leerling voor het vrijwaren van net die vrije keuze. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van onderwijs Pascal Smet of deze vervoerstoelage eigenlijk nog nodig is en of deze middelen ook voor ander (intern) vervoer worden gebruikt door de betrokken scholen.

De minister verzekerde De Meyer dat de dotatie enkel wordt gebruikt voor leerlingenvervoer van en naar de school en omgekeerd. Het toezicht op de aanwending van de middelen wordt, net als de financiële controle op de scholengroepen van het gemeenschapsonderwijs, verricht door een college van vijf accountants die aangesteld worden door de Vlaamse Regering.

De GO!-dotatie voor leerlingenvervoer werd in 2002 vastgesteld op 3 963 000 euro en werd tot 2008 jaarlijks geïndexeerd. Momenteel bedraagt de tussenkomst 4 273 000 euro. De Raad van het GO! stelt autonoom de verdeelparameters samen. In de 28 scholengroepen rijden er momenteel 345 bussen. Hoeveel leerlingen er een beroep doen op de dienstverlening kon de minister niet zeggen.

Minister Smet benadrukte dat enkel het GO! de grondwettelijke plicht draagt om neutraal onderwijs aan te bieden. Om deze verplichting te kunnen nakomen , zijn er twee sporen: enerzijds door te zorgen voor een voldoende geografisch gespreid aanbod en de bijhorende infrastructuur (scholen), anderzijds door op die plaatsen waar er geen aanbod aanwezig is binnen een redelijke afstand te zorgen voor schoolvervoer.

Realisatie kruispunt Driekoningen misschien toch vroeger?

De volledige herinrichting van het kruispunt van de R42 met de Driekoningenstraat en Hofstraat is voor Sint-Niklaas een belangrijk dossier. Het kruispunt is immers een cruciaal knooppunt in de toegang naar de binnenstad en haar belangrijkste winkelstraten. Midden vorig jaar werd door het Vlaams Gewest aangekondigd dat deze werken zelfs in de loop van 2011 al zouden kunnen starten. Dit natuurlijk tot grote tevredenheid van het stadsbestuur dat tegelijk een aantal flankerende werken, onder meer de heraanleg van de commercieel belangrijke Stationsstraat, inplande.

Recent werd meegedeeld dat het project niet langer op de meerjarenplanning 2011-2013 staat. De herinrichting van dat kruispunt met twee rotondes zou pas ten vroegste in 2014 of 2015 kunnen gebeuren, viel te horen.

Op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer bevestigde de minister van openbare werken dat het Agentschap Wegen en Verkeer het project omwille van budgettaire redenen en andere prioriteiten inderdaad heeft doorgeschoven van 2012 naar 2014.

Toch is er nog een opening voor een vroegere realisatie: de minister stelde dat bij de opmaak van het volgend meerjarenprogramma bekeken zal worden of het project Driekoningen nog naar voor kan worden geschoven.

“Dit overbezette kruispunt is een belangrijk verbindingspunt tussen de Oostelijke en Westelijke tangent maar is ook cruciaal voor de ontsluiting van de Stationstraat”, aldus Jos de Meyer. Hij blijft dit dossier van nabij opvolgen en zal blijven aandringen op een vroegere realisatie.
__________
Heraanleg Driekoningen nog niet voor morgen

De herinrichting van het kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas is ten vroegste voor 2014.
De werken aan de belangrijke verkeersknoop zijn niet opgenomen in de meerjarenplanning 2011-2013 van de Vlaamse overheid. Ze zijn echter nodig om de Stationsstraat beter bereikbaar te maken en om na de aanleg van het oostelijke deel van de ring de flessenhals van Driekoningen weg te werken. Minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) heeft nu meegedeeld dat de herinrichting van Driekoningen opnieuw zal worden bekeken bij de opmaak van het volgende meerjarenprogramma.
Die stelling biedt geen enkele garantie, maar volgens volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) is het wél een positief signaal. “De minister gaat bekijken of het project Driekoningen nog naar voren kan worden geschoven. Die bereidheid tonen, is een heel belangrijk punt”, zegt hij.
Het kruispunt Driekoningen krijgt bij de herinrichting twee rotondes in plaats van de huidige verkeerslichten. Dat moet het verkeer in alle richtingen vlotter laten doorstromen.
(Het Laatste Nieuws, Joris Vergauwen)
__________
Kruispunt Driekoningen moet sneller worden heringericht

Sint-Niklaas De herinrichting van het kruispunt Hofstraat/Driekoningen moet vroeger op de agenda komen. Daar dringt Jos De Meyer (CD&V) op aan.
Het kruispunt is één van de lastigste verkeersknopen in Sint-Niklaas. Heel wat scholieren passeren er. De plannen voorzien in twee rotondes en gescheiden fietspad. Tot de werken worden uitgevoerd blijft het kruispunt een onwaarschijnlijk kluwen van auto’s, fietsers, bromfietsers en voetgangers. ‘Midden vorig jaar stelde het Vlaams Gewest dat de werken al in de loop van 2011 konden beginnen. Recent is echter de meerjarenplanning tot 2013 in de bus gevallen en daar is slechts ten vroegste 2014 of 2015 als datum vermeld’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) uit Belsele. Over die wijziging is de stad Sint-Niklaas niet tevreden. De problemen duren dus nog enkele jaren voor het wegverkeer aan Driekoningen/Hofstraat.
Geen prioriteit
‘Ik heb minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) een vraag gesteld over de redenen van de verschuiving’, legt De Meyer uit. ‘Zij bevestigde dat dit om budgettaire redenen is. Andere projecten zijn prioritair voor de komende twee jaar. De minister laat echter een opening. De kans op een snellere realisatie hangt af van de opmaak van het volgende meerjarenprogramma. Eventueel wordt de herinrichting van Driekoningen/Hofstraat naar voren geschoven. Ik blijf bij de minister aandringen om de herinrichting eerder op de agenda te plaatsen.’
(Het Nieuwsblad, Sylvain Luyckx)

KJL onthult haar kapitaal op de Brusselse Grasmarkt

2011 is het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk.

Ook KLJ bracht hulde aan de vele vrijwilligers. Op de Brusselse Grasmarkt werd een reusachtige kluis neergepoot met daarin het kapitaal van de beweging, de vrijwilligers.

De kluis werd geopend door minister-president Kris Peeters, minister van Jeugd Pascal Smet en voorzitter van de Landelijke Beweging Piet Vanthemsche.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer was als gewezen nationaal leider van KLJ blij bij de huldiging aanwezig te zijn om zijn waardering uit te spreken voor het werk van de vele vrijwilligers en in het bijzonder voor de vele jongeren in de KLJ-leiding.

“Oproep tot vernielen ggo-veldproef is een stap te ver”

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement kant zich uitdrukkelijk tegen de oproep die onlangs gelanceerd werd om de veldproef in Wetteren met genetisch gewijzigde aardappelen te vernietigen. De commissie spreekt zich niet uit voor of tegen ggo’s en respecteert naar eigen zeggen alle opvattingen over ggo’s. Maar de parlementsleden vinden dat innovatie op een bepaald moment ook getest moet kunnen worden.

Woensdag vond tijdens een vergadering van de commissie Landbouw de gedachtewisseling plaats met de initiatiefnemers van de veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen die resistent zijn tegen de aardappelplaag. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent gaven toelichting bij de geplande praktijktest in Wetteren.

Vorige maand riep de actiegroep ‘Field Liberation’ op om tijdens een actiedag in mei het proefveld te vernielen door biologische aardappelen te poten die eveneens geselecteerd zijn op aardappelplaagresistentie. De commissie Landbouw spreekt zich niet uit voor of tegen ggo’s, maar is wel van mening dat innovatie op een bepaald moment ook getest moet kunnen worden.

“Deze wetenschappelijk ondersteunde en begeleide praktijktest, die gebeurt in een gecontroleerde omgeving en gefinancierd wordt met overheidsmiddelen, kan zeker uitgevoerd worden”, luidt het in een mededeling. Meningen kunnen verschillen en ook actie achten de parlementsleden mogelijk, maar het vernietigen van een wetenschappelijke praktijktest is voor de commissie duidelijk een stap te ver. (Vilt)

Prijscompensatiemechanisme varkensprijzen naar European High Level Group

De agrovoedingsketen boog zich recent over de problematiek van de varkenssector. De varkenshouders noteren dalende verkoopprijzen in combinatie met stijgende veevoederprijzen. De brutomarge in de sector staat al vele jaren onder druk, zelfs in die mate dat de continuïteit van een pak van de bedrijven in het gedrang komt. Vlaams volksvertegenwoordigers Jos De Meyer en Jan Verfaillie vroegen minister-president Kris Peeters hoe er verder gevolg wordt gegeven aan het daar geformuleerde prijscompensatiemechanisme.

Het prijscompensatiemechanisme dat door het ketenoverleg werd uitgewerkt, werd op de recente Europese Landbouwraad besproken. Volgens Peeters waren de reacties verdeeld: sommige lidstaten toonden interesse, anderen weerstand. De Europese Commissie toonde belangstelling en was vooral positief over het feit dat de sector zelf probeert te zoeken. Ze deed ook de toezegging dat het voorstel mag worden toegelicht op de European High Level Group varkens op 6 mei.

Dat de verkoopprijs van varkens in België, met 134,9 euro per honderd kilogram, één van de laagste van Europa zou zijn, nuanceerde de minister-president. De aan Europa gemelde varkensprijzen mogen immers niet zomaar vergeleken worden: elke lidstaat heeft een zekere marge om te bepalen wat deze prijs inhoudt en dit leidt onvermijdelijk tot verschillen. Wel belangrijk om te weten, en veel geruststellender is dat de prijsevoluties in ons land vergelijkbaar zijn met deze in de andere lidstaten.

Peeters bevestigde dat de overbruggingskredieten voor de varkenssector op korte termijn nog worden verlengd tot 30 juni van dit jaar. Bovendien zullen varkenshouders die deelnemen aan erkende kwaliteitssytemen zoals het Certus-label ook in 2011 een tussenkomst krijgen als compensatie voor de extra controlekosten waarmee ze worden geconfronteerd.

Jos De Meyer stelt vast dat ondanks de iets stijgende prijzen de crisis zeker nog niet voorbij is. Alhoewel het niet eenvoudig zal zijn om binnen een Europees kader tot een stabilisatiemechanisme te komen, moet er toch gezocht worden naar een instrument om op momenten van grote volatiliteit de rendabiliteit te waarborgen. Ook de transparantie verhogen door de prijzen nog beter vergelijkbaar te maken voor alle lidstaten zou een eerste stap kunnen zijn.

Werken oeverversteviging Kanaal van Stekene starten binnenkort

De oeverversteviging aan de linkeroever (tussen de monding van de Molenbeek en het pompgemaal Hondsnest) aan het Kanaal van Stekene wordt binnenkort aangepakt. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van het bevoegde kabinet van de minister van Leefmilieu.

De bouwvergunning voor dit belangrijk werk aan deze onbevaarbare waterloop van categorie 1 werd recentelijk goedgekeurd.
Deze werken worden uitgevoerd over een afstand van bijna 1 km. Hierdoor zal de stabiliteit van de oever verbeteren waardoor de kans op een eventuele dijkdoorbraak nog zal verminderen.

“Permanente aandacht voor de strijd tegen wateroverlast door het onderhoud van de dijken blijft belangrijk”, besluit Jos De Meyer.

Vlaamse Gemeenschap verkoopt vroeger gebouw van VDAB in Stationsstraat

Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V)van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois N-VA).

De VDAB verliet in december 2009 het gebouw in de Stationsstraat. De dienst voor arbeidsbemiddeling verhuisde naar een nieuw complex in de Noordlaan.De VDAB huurde het oud herenhuis in de Stationsstraat via het het Agentschap voor Facilitair Management (AFM). Dat contract werd per december 2009 opgezegd.
De neoclassicistische burgerwoning dateert van 1870. Ze werd destijds gekocht van het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling en deed dienst als Huis van de Arbeid. Vervolgens ging het over in de handen van de Vlaamse Gemeenschap.
Al sinds de jaren negentig voldeed het gebouw niet meer aan de normen om op eigentijdse manier aan dienstverlening te doen. Vraag is wat ermee zal gebeuren. Het pand ligt commercieel vrij strategisch aan het begin van de straat gezien vanaf de markt. Het is evenwel compleet ongeschikt voor een bestemming als winkel. Horeca zou wel mogelijk zijn maar de kans is groot dat het tegen de vlakte gaat om plaats te ruimen voor een nieuwbouw.
Het VDAB-gebouw kwam in juli 2006 nog op een ongewone manier in de belangstelling. Een gewapende man kwam het kantoor binnen en eiste geld, maar dat was er niet. Daarop gijzelde hij twee vrouwen. De Stationsstraat werd hermetisch afgesloten. De Speciale Interventie Eenheid kwam ter plaatse. Een menigte keek toe. De dader kon uiteindelijk ontkomen.
(Gazet van Antwerpen, Koen Dewanckel)
__________
Te koop: vroeger gebouw VDAB

Het oude gebouw van de VDAB in de Stationsstraat in Sint-Niklaas wordt verkocht. Het is nu nog eigendom van de Vlaamse overheid.
In december 2009 verhuisde de VDAB in Sint-Niklaas van het pand in de Stationsstraat naar een grote nieuwbouw aan de Noordlaan. Sindsdien staat het herenhuis met kantoorruimtes leeg. Het is eigendom van de Vlaamse overheid, dat nu heeft besloten om het pand te verkopen. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) van Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA). “De VDAB betrok het pand in de Stationsstraat als huurder. Er was een huurcontract met het Agentschap voor Facilitair Management (AFM), dat in december 2009 werd opgezegd”, weet Jos De Meyer te vertellen.
De Vlaamse overheid zal het pand nu verkopen. Het dossier werd in juni vorig jaar al bezorgd aan het aankoopcomité en zal op korte termijn worden gepubliceerd voor verkoop. Zolang het pand in de Stationsstraat nog eigendom is van de Vlaamse overheid, wordt het onderhouden op kosten van het Agentschap voor Facilitair Management. Voor 2010 bedroeg de herstellings- en energiekost precies 9.584 euro.
(Het Laatste Nieuws, Joris Vergauwen)

Kwaliteit van de ontwerpen voor openbare werken ligt hoog

Dat het tijdens de uitvoering van de werken regelmatig voorvalt dat er bijkomende of meerwerken nodig zijn door onvoorziene omstandigheden, is de normale gang van zaken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van openbare werken Hilde Crevits of het ook voorkomt dat er vergissingen in het initiële ontwerp werden gemaakt. De laatste zeven jaar blijkt dit maar drie maal voorgevallen.

Tijdens de uitvoering van de werken blijft de ontwerper verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ontwerp, aldus Crevits. Voor vastgestelde fouten of laattijdige oplevering worden er straffen opgenomen in de voorwaarden van het bijzonder bestek. Er is bij elke opdracht sowieso een waarborgsom voorzien waarmee bepaalde kosten voortvloeiend uit fouten kunnen worden betaald. Elke ontwerper wordt ook na elke fase van het project via een speciaal voorzien evaluatieformulier geëvalueerd over de kwaliteit van zijn diensten.

De vorige en huidige legislatuur waren er nog maar drie maal projecten waar ernstige fouten werden vastgesteld in het ontwerp die meerwerken of vertragingen tot gevolg hadden. Het gaat over:

– De bouw van een Hollands complex ter hoogte van de Skaldenstraat in het kader van het project R4-Oost waar al geplaatste liggers moesten worden losgemaakt, opgevijzeld en verstevigd. Daarbij moesten ook een aantal niet geplaatste liggers worden hermaakt.

– Het sluiten van de westelijke ring van Sint-Niklaas met een spoorwegbrug op de N41 waar het ontwerp moest worden aangepast.

– De herinrichting van de Europalaan N75 te Genk waar de busbanen na afloop van de werken moesten worden heraangelegd.

In de vorige en huidige legislatuur werden in totaal zeven juridische procedures gevoerd naar aanleiding van betwistingen met betrekking tot de ontwerpen wegeninfrastructuur. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kan enkel vaststellen dat deze gegevens alleen maar onderlijnen dat het met kwaliteit van de ontwerpen meestal goed zit. Jammer natuurlijk voor die paar projecten die wel fout liepen.

Vereenvoudiging structuren en procedures integraal waterbeleid

Het decreet Integraal Waterbeleid gaf eind 2003 de start voor een integrale benadering van het waterbeleid. De eerste (deel)bekkenplannen die hieraan invulling geven, werden vastgesteld in 2009. Een deel van de acties hiervan is intussen uitgevoerd, andere acties zijn in voorbereiding. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de Vlaamse Minister van Leefmilieu naar een evaluatie en de verdere plannen.

Minister Schauvliege antwoordde: “Sinds eind 2009 werkt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) gefaseerd aan een voorstel voor de vereenvoudiging en de afstemming van de waterbeheerplannen, de overlegstructuren en de procedures voor het integraal waterbeleid.

Het globale voorstel van de CIW voor de vereenvoudiging en de afstemming van de waterbeheer­plannen, de overlegstructuren en de procedures voor het integraal waterbeleid is het resultaat van een discussie ten gronde die geleid heeft tot een doordachte besluitvorming.

Op 07/09/2010 en op 21/03/2011 vonden vergaderingen plaats met de provinciegouverneurs, waarop ik geïnformeerd heb naar hun voorstellen/aanbevelingen voor de vereenvoudiging en de afstemming van de waterbeheerplannen, de overlegstructuren en de procedures voor het integraal waterbeleid, vanuit hun ervaringen als voorzitter van het bekkenbestuur.

Het vereenvoudigingsvoorstel dient nog vertaald te worden in een voorstel tot wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. De CIW werkt hiervoor een voorstel uit tegen medio 2011.”

Jos De Meyer hoopt dat “Polders en Wateringen” in de hertekening van de overlegstructuren hun belangrijke en waardevolle taak verder zullen kunnen blijven vervullen.

Agromilieumaatregelen: sensibiliseren, rechtszekerheid en administratieve vereenvoudiging!

Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling biedt landbouwers de mogelijkheid om op vrijwillige basis verbintenissen aan te gaan om op hun bedrijf een aantal agromilieumaatregelen af te sluiten met als doel de landbouwproductie te verzoenen met bepaalde milieu- en natuurdoelstellingen.

Met een enquête bij een selectie van landbouwers werd informatie verzameld over de redenen tot al dan niet deelnemen, over het effect van agromilieumaatregelen op de bedrijfsvoering en over de motivatie om een maatregel al dan niet uit te voeren.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg de Minister-President over de verdere opvolging en zijn conclusies.

Minister-President Kris Peeters: “De studie zal een meerwaarde betekenen in de voorbereiding van PDPO III.
Uit de enquête blijkt dat sensibilisering, advisering en het nastreven van rechtszekerheid en administratieve vereenvoudiging de succesfactoren zijn. De bevoegde diensten zullen dus verder hierop blijven inzetten.

Elke beheersdienst bestudeert of voor bepaalde agromilieumaatregelen reeds binnen de huidige programmaperiode (tot en met 2013) op een soepele manier een aanpassing kan doorgevoerd worden. Dit is trouwens een continu proces: nakijken of op basis van nieuwe inzichten een agromilieumaatregel moet bijgestuurd worden.”

Oude gebouw VDAB in Sint-Niklaas wordt verkocht

Het oude gebouw van de VDAB in de Sationsstraat in Sint-Niklaas wordt verkocht.
Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois als antwoord op een schriftelijke vraag.

De VDAB verliet in december 2009 het gebouw in de Stationsstraat. De VDAB betrok dit pand als huurder middels een huurcontract met het Agentschap voor Facilitair Management (AFM), dat per december 2009 is opgezegd.

De Vlaamse overheid zal het pand in de Stationsstraat verkopen. Het dossier werd in juni 2010 bezorgd aan het aankoopcomité en zou op korte termijn worden gepubliceerd voor verkoop.

Zolang het pand in de Stationsstraat nog eigendom is van de Vlaamse overheid, wordt het onderhouden door en op kosten van het AFM. Voor 2010 bedroeg de herstellings- en energiekost 9.584,58 euro inclusief btw.

Pilootproject passiefscholen: met vertraging maar op de sporen

Een oproep van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) die in februari 2007 werd gelanceerd voor de bouw van een proefproject met passiefscholen, leverde 75 kandidaturen op. Uiteindelijk werden 24 projecten geselecteerd. In de loop van 2009 werden twee projecten (Kalmthout en Londerzeel) voorgesteld aan het grote publiek. Sindsdien is het echter windstil, aanleiding voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om de minister van onderwijs te vragen naar een stand van zaken.

In één school zijn de werken reeds gestart en drie projecten zullen in 2011 nog worden aanbesteed, stelde minister Smet. Vier scholen stapten ondertussen uit het pilootproject.

De extra subsidie van 235 euro/m² die voorzien werd voor de meerkosten die veroorzaakt worden door het bouwen volgens de passiefhuisstandaarden wordt maandelijks aangepast aan de index, aldus de minister. Tot op dit moment zijn er ook nog geen indicaties dat de werkelijke meerkosten de bijkomende subsidie zou overschrijden.

Jos De Meyer is tevreden om van de minister te vernemen dat er uiteindelijk vooruitgang is in het dossier van de passiefscholen.
Hiij vraagt aan de minister om in de begroting rekening te houden met het feit dat de kostprijs voor de bouwprojecten tussen 2007 en de uiteindelijke realisatie gevoelig is gestegen.

Stand van zaken School Gemeente
In uitvoering:
– Basisschool KA, Etterbeek
In aanbesteding:
– GBS Marolle, Kruishoutem
– PSBO De Sterretjes,Tienen
– GVBS Lozen,Bocholt
In 2011 nog in aanbesteding:
– VBS Sterbos,Wuustwezel
– CVO Heusden-Zolder,Heusden-Zolder
– Sint-Niklaasinstituut, Zwevegem
– Stedelijke Bouwvakschool, Dilsen-Stokkem
– GTI Londerzeel, Londerzeel
– VBS ’t Piepelke – School met de bijbel, Bilzen
– VBS Anzegem, Anzegem
– Don Bosco Instituut, Groot-Bijgaarden
– VBS Zonnekind, Kalmthout
Volgen het traject van het DBFM-programma:
– PSBLO Meetjesland, Assenede
– GOB Sint-Lutgardis, Guido Gezelle en De Perenpit,Mortsel
– Sint-Bernarduscollege, Vrij Landelijk Instituut en Technisch Instituut
OLV,Oudenaarde
– OLV-Hemelvaartinstituut, Waregem
– Leefschool ’t Zandhofje, Zandhoven
– KTA, Zwijndrecht

Preventie geweld op school: meer vormingen conflictbeheersing

Recent stuurde de federale minister van binnenlandse zaken onrustwekkende cijfers de wereld in: dagelijks zouden zich in ons land zestien gewelddelicten op scholen afspelen. In vele scholen wordt er nu al preventief gewerkt ondermeer door de organisatie van studiedagen over conflictbeheersing of de time-out-projecten. Toch hoort men in de onderwijssector dat het beter kan: in de leerkrachtenopleidingen of in de omkadering van de vertrouwensleerkrachten zijn nog grote stappen te zetten. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de minister van onderwijs naar zijn evaluatie van de problematiek en mogelijke maatregelen.

De minister benadrukte dat de cijfers zeker genuanceerd moeten worden. In slechts een heel klein aantal gevallen is er sprake van echt fysiek geweld. Vele aangiftes gaan immers over kleine zaken zoals een duw, een stoot of een belediging.

Toch is meer aandacht voor geweldpreventie zeker op zijn plaats, aldus Smet. Ondermeer meer vormingen rond conflictbeheersing kunnen daartoe bijdragen. In het plaatsen van camera’s of andere beveiligingsapparatuur ziet hij echter geen heil: deze zorgen niet voor echte oplossingen en werken het onveiligheidsgevoel eerder in de hand.

Verslag van de bespreking in de commissie Onderwijs:

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2010-2011/c0m200ond21-07042011_voorlopig.pdf

Hoe hervormen we het secundair onderwijs?

Op deze vraag wil CD&V een antwoord vinden tijdens de luisterrondes die in elke provincie plaatsvinden.

Voor Oost-Vlaanderen zal Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer uw gastheer zijn op maandag 2 mei in de gebouwen van Syntra Midden-Vlaanderen, Hogekouter 1 te Sint-Niklaas.

We hopen u te mogen verwelkomen. Meer info en inschrijving:
http://www.cdenv.be/rondeonderwijs

Geen natuurcompensaties Gentse haven in Kalevallei

Het formuleren en realiseren van natuurcompensaties is nodig om een maximale rechtszekerheid te bieden aan de havenontwikkeling in het kader van het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone. Momenteel wordt onderzocht waar compensaties voor de havenuitbreiding mogelijk zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van leefmilieu Joke Schauvliege naar een stand van zaken. Momenteel zijn nog drie locaties in de Moervaartdepressie in onderzoek, de piste van de Kalevallei te Evergem wordt echter verlaten.

In de loop van 2009-2010 werd een ecohydrologische studie uitgevoerd binnen de zoekzones, aldus Schauvliege. Uit de resultaten van hydrologische modellering blijkt nu dat de abiotische karakteristieken van het deelgebied Kalevallei niet toelaten om de vooropgestelde natuurdoelen die in de studie van de UA worden voorgeschreven, te realiseren. Voornamelijk het creëren van open water en moeras is bijzonder moeilijk omwille van de zandige bodem en de drainerende werking van het kanaal Gent – Terneuzen.

Als resultaat hiervan zijn enkel de zoekzones in de Moervaartdepressie, sowieso al natter terrein, voor het verdere verloop van dit project in aanmerking genomen. Aangezien een doordachte en duurzame ruimtelijke schikking van de natuurkerngebieden is vereist – aldus de minister – wordt geopteerd voor het afbakenen van grote aaneengesloten robuuste kerngebieden. Dit minimaliseert de randeffecten, waardoor de doelstellingen op de meest ruimte-efficiënte wijze kunnen worden gehaald.

Er wordt dus niet gezocht naar tijdelijke compensaties binnen het havengebied. Een fasering tussen de diverse gebieden die moeten ingericht worden, is wel mogelijk. Voor de gedeeltelijke realisatie van eventuele boscompensatie kan bijvoorbeeld gekeken worden naar mogelijkheden in of aan de rand van het havengebied. Ondermeer de koppelingsgebieden aan de rand van de haven zijn daarvoor uitermate geschikt.

Momenteel wordt ook een LER-studie opgestart die ca. 340 ha zal bestuderen om te komen tot de uiteindelijke inrichting van ongeveer 205 hectare. Deze studie moet ook de impact van de realisatie van de natuurdoelstellingen op de landbouwsector minimaliseren door de feitelijke situatie van de betrokken landbouwers in kaart te brengen.

Jos De Meyer vraagt uitdrukkelijk aan de minister van leefmilieu om met de begrijpelijke grote zorgen voor de landbouwers in deze regio rekening te houden.

Meer lesuren voor kleuteronderwijs vanaf 1 september 2012

De Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen trok recent aan de noodbel. Een pak scholen zou genoodzaakt zijn zorg- en GOK-uren te gebruiken om overvolle klassen te splitsen: uit noodzaak een oneigenlijk gebruik van deze middelen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de minister van onderwijs hoe hij deze situatie evalueert en welke mogelijkheden hij ziet om extra ondersteuning te geven aan de omkadering van het kleuteronderwijs.

De minister benadrukt dat men bezig is met het uitwerken van een nieuw omkaderingssysteem voor het basis- en kleuteronderwijs. Hiervoor worden momenteel de nodige gesprekken met de representatieve vakorganisaties, het Gemeenschapsonderwijs en de koepels van de inrichtende machten gevoerd. Het is de bedoeling, aldus Smet, dat het nieuwe omkaderingssysteem – dat voordeliger zal zijn voor het kleuteronderwijs – kan worden ingevoerd vanaf 1 september 2012.

Over de huidige situatie stelde hij dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de GOK-lestijden en de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid. De lestijden in het kader van het GOK-beleid, de GOK-lestijden, zijn aanvullende lestijden en worden toegekend aan de school. Ze kunnen vrij aangewend worden, wat wil zeggen dat ze ook gebruikt kunnen worden om klassen te splitsen. Natuurlijk moet de aanwending wel passen in het kader van het gevoerde GOK-beleid. In de schooleigen visie moet dit dus gemotiveerd worden. De zorgpunten mogen echter niet gebruikt worden om klassen te splitsen.

Voor CD&V is het kleuteronderwijs en de omkadering ervan een absolute prioriteit, De Meyer is tevreden dat ook de minister nu op deze golflengte geraakt.
__________

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet werkt aan extra ondersteuning voor het kleuter- en lager onderwijs.

“Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd met de vakorganisaties, het GO! en met de onderwijskoepels”, bevestigt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). “De nieuwe maatregelen, die mogelijk worden ingevoerd vanaf 1 september 2012, zouden vooral goed zijn voor het kleuteronderwijs.”

Klassen splitsen

De Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen trok twee weken geleden nog aan de alarmbel. Veel kleuterscholen zijn immers genoodzaakt zorguren, uren voor gelijke onderwijskansen (GOK) en uren voor bewegingsopvoeding te gebruiken om overvolle kleuterklassen te splitsen, hoewel die extra middelen daar eigenlijk niet voor zijn bestemd.

Volgens Jos De Meyer is het een goede zaak dat minister Smet een uitgebreide omkadering plant voor het kleuteronderwijs. “Kleuters zijn de jongste en dus ook de zwakste kinderen”, zegt hij.

Wat die extra omkadering precies zal inhouden, weet hij nog niet. “In de wandelgangen hoor ik wel dat er een bedrag van 50 miljoen euro voor uitgetrokken zal worden”, zegt De Meyer. “Voor het hele basisonderwijs, wel te verstaan.”

“Het is een stap vooruit, maar we mogen ook geen wonderen verwachten. Een van mijn grote bekommernissen bij die zogenaamde herschikking van het basisonderwijs, is dat de minister zou voorbijgaan aan het belang van kleinere scholen in dorpen, wijken en parochies. Samenwerking tussen scholen is belangrijk, maar dat mag niet gebeuren ten koste van kleinere vestigingsplaatsen.”

Maximumfactuur

Intussen vraagt de Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen aan de minister om de maximumfactuur voor het kleuteronderwijs af te schaffen of het bedrag te verhogen.

Uit een bevraging bij de drieduizend kleuterscholen blijkt immers dat de invoering van de maximumfactuur tot gevolg heeft gehad dat 82% van de scholen activiteiten heeft moeten schrappen, zo zegt de werkgroep.

Op 1 september 2008 werd de maximumfactuur in het kleuteronderwijs ingevoerd. Voor een volledig schooljaar kleuteronderwijs mag aan de ouders slechts 20 euro aangerekend worden. Volgens de werkgroep werd er nochtans nooit door een ouder een klacht geuit over de facturen in het kleuteronderwijs.
(Gazet van Antwerpen, Sabine De Man)

Zin in een gratis film op donderdag 28 april om 20 uur?

CD&V Sint-Niklaas wil in het ‘Europees jaar van de vrijwilliger’ haar waardering uitdrukken voor de vele mensen die zich belangeloos inzetten.

CD&V Sint-Niklaas ondersteunt in de stad initiatieven die genomen worden door het middenveld (dit zijn bestuursleden en medewerkers van sport- en vrijetijdsclubs, van culturele, sociale en welzijnsorganisaties, van wijkcomités en parochiale verenigingen) om het samenleven in onze stad, wijk of straat te verbeteren.

Om de vele vrijwilligers in de kijker te zetten en te bedanken organiseert CD&V Sint-Niklaas op donderdag 28 april om 20u een film voor de vrijwilliger. Locatie: zaal Antigone, Plezantstraat 135, 9100 Sint-Niklaas

Wij laten jullie gratis genieten van de film ‘Bienvenue chez les Ch’tis’. Na afloop wordt er nagekaart met een hapje en een drankje.

Inschrijven kan via komenlegjeei@gmail.com (we beschikken over 400 zitplaatsen, dus wees er snel bij, want vol is vol).
Je bent van harte welkom!
Met vriendelijke groeten

CD&V Sint-Niklaas