Betere administratieve ondersteuning basisonderwijs noodzakelijk!

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van Onderwijs Pascal Smet nogmaals naar bijkomende dringende aandacht voor de specifieke situatie van de directies van het basisonderwijs.

Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vroeg het NODB (Netoverschrijdend Overlegplatform directieverenigingen van het basisonderwijs) aandacht voor hun dringende vraag naar een betere omkadering van de basisscholen en hun directies.
Hun eisenbundel focust op: een eengemaakte puntenenveloppe voor omkaderend personeel, een gelijk loon voor alle directeuren, de financiële draagkracht van de scholen in het nieuwe financieringssysteem, een herwaardering van het kleuteronderwijs en hun zorgen rond schoolinfrastructuur.

De Meyer geeft toe dat er de laatste jaren inderdaad al inspanningen werden geleverd: de puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning in het basisonderwijs sinds 2003, opslag voor directeuren van middelgrote en grote basisscholen en een vermindering van de lesopdracht voor de directies van andere scholen in 2007 en sinds 2008 bijkomende middelen voor vorming.

We onthouden uit het antwoord van minister Smet dat hij zich in cao 9 ertoe verbonden heeft een algemeen en breed onderzoek te laten uitvoeren naar de behoefte aan administratieve en pedagogische ondersteuning in de scholen en dat er nu volop gesprekken bezig zijn met de partners om de scope van dat onderzoek te bepalen.

Jos De Meyer blijft aandringen op maatschappelijke waardering, financiële honorering, administratieve ondersteuning en professionalisering van de directies basisonderwijs.

Voor ruim veertig miljoen overbruggingskredieten in noodsituaties

Eén van de belangrijkste interventie-instrumenten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ter de ondersteuning van de land- en tuinbouwsector in tijden van crisis zijn de overbruggingskredieten. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister-president Peeters naar de inzet van deze middelen en hun effectiviteit. Maar liefst vier maal werden er kredieten uitgetrokken, in totaal voorlopig goed voor ruim 40 miljoen euro. Ook voor de storm die op 18 augustus de fruitteelt in Zuid-Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant trof, zullen er middelen worden voorzien.

Peeters benadrukte dat het niet altijd eenvoudig is de impact van de maatregelen achteraf accuraat te evalueren. Meestal zijn de overbruggingskredieten immers slechts één van de instrumenten die worden ingezet in crisissituaties. Meestal zijn er in crisisomstandigheden tijdelijke tekorten aan liquiditeiten en de overbruggingskredieten moeten dan gezien worden als aanvullende maatregelen naast het vervroegd uitbetalen van premies, het toestaan van uitstel van kapitaalaflossingen met behoud van VLIF-steun en mogelijkheden tot herfinanciering.

Een overzicht:

– In 2009 werd een steunmaatregel naar aanleiding van de financieel economische crisis voorzien maar hiervoor kwam slechts één aanvraag binnen (die niet voldeed aan de voorwaarden).

– 2010: steunmaatregel naar aanleiding van de financieel economische crisis onder vorm van rentesubsidie en gewestwaarborg op een overbruggingskrediet bestemd voor de financiering van operationele kosten.

Per sector: het aantal ingediende aanvragen voor VLIF-steun op een overbruggingskrediet en het totaal kredietbedrag van de overbruggingskredieten

Akkerbouw: 2 – 180.000 euro
Fruitteelt: 19 – 945.600 euro
Gemengde bedrijven: 139 – 7.966.135 euro
Melkveehouderij: 147 – 6.660.059 euro
Tuinbouw: 33 – 2.053.507 euro
Varkenshouderij: 20 – 1.530.000 euro
Vleesveehouderij: 10 – 469.600 euro

Totaal: 370 – 19.840.901 euro

– Eerste jaarhelft 2011: steunmaatregel naar aanleiding van de aanhoudende crisis in de varkenssector onder vorm van rentesubsidie en gewestwaarborg op een overbruggingskrediet bestemd voor de financiering van operationele kosten.

Per provincie: het aantal ingediende aanvragen voor VLIF-steun op een overbruggingskredieten het totaal kredietbedrag van de overbruggingskredieten

West-Vlaanderen: 12 – 925.000 euro
Oost-Vlaanderen: 4 – 263.000 euro
Antwerpen: 9 – 668.000 euro
Limburg: 4 – 320.012 euro
Vlaams-Brabant: – –

Totaal: 29 – 2.176.012 euro

– Tweede jaarhelft 2011: steunmaatregel naar aanleiding van de EHEC-crisis onder vorm van rentesubsidie en gewestwaarborg op een overbruggingskrediet toegestaan aan groentetelers. De indientermijn hiervoor is nog lopende.

– Momenteel is een omzendbrief in voorbereiding om ook overbruggingskredieten toe te staan naar aanleiding van de storm van 18 augustus in de fruitteelt in de regio Zuid-Limburg en het oosten van de provincie Vlaams-Brabant.

Bijna 1 miljoen m² grondreserves in handen sociale huisvestingsmaatschappijen Waas & Dender

Het grond- en pandendecreet vraagt een grote inspanning van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Tegelijk valt links en rechts te horen dat zeker in de huursector de inkomsten uit huurgelden en de overheidsfinanciering niet altijd meer volstaan om de bouw- en onderhoudskosten te dekken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van wonen Freya Van Den Bossche naar de actuele toestand in Waas en Dender en deze blijkt vrij goed.

Volgens de minister wijkt de toestand in de arrondissementen Dendermonde en Sint-Niklaas niet noemenswaardig af van het algemene beeld op Vlaams niveau. Sinds 2007 steeg het aantal sociale huurwoningen van 11 465 naar 11 904. Het aantal toewijzingen gaat ook in stijgende lijn. Toch blijven de wachtlijsten verder aangroeien.

2007
Aantal toewijzingen: 766
Wachtlijst: 7270

2008
Aantal toewijzingen: 886
Wachtlijst: 8141

2009
Aantal toewijzingen: 936
Wachtlijst: 7029

2010
Aantal toewijzingen: 828
Wachtlijst: 9676

De sociale huisvestingsmaatschappijnen hebben alles samen nog 937 911 m² beschikbare gronden in reserve. Er bestaan echter grote verschillen tussen de maatschappijen onderling en de spreiding van de reserves tussen de gemeentes.

Gemeente , m² reserve

Laarne: 2064
Buggenhout: 3257
Wichelen: 4836
Hamme: 13407
Zele: 13999
Waasmunster: 15331
Lebbeke: 16237
Buggenhout: 22935
Temse: 33168
Lokeren: 36722
Kruibeke: 48007
Stekene: 52004
Sint-Niklaas: 66994
Wetteren: 74670
Sint-Gillis-Waas: 100437
Beveren: 125030
Dendermonde: 308813

Totaal: 937911

Blijft Europees voedselprogramma voortbestaan?

Door een recent oordeel van het Hof van Justitie zijn aankopen op de vrije markt niet meer toegestaan en dit vormt een bedreiging voor het Europese voedselprogramma (European Food Aid Programma for the most deprived) dat een belangrijke bevoorradingsbron is voor de voedselbanken. Het Europese voedselprogramma blijft tot nader order voortbestaan, benadrukt Vlaams minister-president Kris Peeters op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. In de toekomst zal men zich dus moeten beperken tot de grootte van de interventievoorraden, aldus Peeters. In de praktijk zal dit jaarlijks variërende en waarschijnlijk kleinere budgetten tot gevolg hebben. De aangekondigde budgetdaling van 77% in 2012 is hiervan een eerste illustratie.

Er zijn verschillende mogelijke oplossingen voor dit probleem op Europees niveau, maar de onderhandelingen hierover verlopen moeilijk. Een mogelijke oplossing bestaat erin het programma te verhuizen van het Europese landbouwbeleid naar het Europese sociaal beleid. Voor deze wijziging is echter unanimiteit vereist in de Raad van Ministers, wat moeilijk lijkt gezien de politieke tegenstand van enkele lidstaten.

De grote meerderheid van lidstaten steunt echter de Vlaamse vraag. Zo werd op de Landbouwraad van 28 juni een brief ter ondersteuning van het programma ondertekend door 16 lidstaten (België, Bulgarije, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Spanje). Een minderheid van lidstaten is echter sterk gekant tegen dit programma. In het kader van het nieuwe meerjarig financieel kader van de Europese Unie stelt de Commissie nu voor de financiering van het programma in de toekomst onder te brengen onder sociaal beleid.

In ons land alleen al zijn er 200 000 begunstigden die van het programma genieten en ruim 40 % van het aanbod van onze voedselbanken komt uit deze bron. Het voorbestaan ervan is dus uitermate belangrijk voor de meest behoeftigen in onze maatschappij, aldus De Meyer.

Wagenpark Vlaamse overheid krimpt

Naar jaarlijkse gewoonte ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer de Vlaamse ministers en hun administraties over hun wagenpark. In 2010 blijken er 176 wagens nieuwe wagens aangekocht. Ten opzichte van het vorige jaar daalt het totale aantal auto’s met 80 stuks naar 3497. Vooral het Agentschap Natuur en Bos doet daarvoor een stevige duit in het zakje door maar liefst 95 wagens niet te vervangen.

De Vlaamse ministers en hun kabinetten rijden steeds groener al is de vervanging van oudere wagens door de aankoop of lease van nieuwere voertuigen daar niet vreemd aan. Pittig detail: de Vlaamse minister van armoedebestrijding rijdt met de op één na duurste wagen: een Ford S-max die 1792,13 euro per maand kost. Maar de hoofdvogel is toch voor het kabinet van minister Geert Bourgeois met een BMW 520d voor 1863,76 euro per maand.

Eind 2010, wist Vlaams minister van bestuurzaken Geert Bourgeois te melden, werd door de Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) op basis van de toestand op 31 december 2009 een analyse uitgevoerd van de Vlaamse overheidswagens: 85% van het wagenpark blijkt diesel te zijn met een ecoscore van 51,5; de overige 15% benzinewagens scoren iets beter met een gemiddelde ecoscore van 58,8.

Toch blijkt men nog steeds niet van alle wagens de ecoscore te kennen, moet De Meyer vaststellen, en dat is jammer. Zo kent men van 100 van de 176 nieuw aangekochte wagens in 2010 de ecoscore niet. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om te komen tot een energiezuinige overheidsvloot.
__________
Vlaamse regering rijdt groener

brussel l De Vlaamse overheid heeft gesnoeid in zijn wagenpark. In 2010 reden er in totaal tachtig auto’s minder rond op kosten van Vlaanderen dan het jaar voordien, waardoor het totaal nu op 3.497 staat. De duurste daarvan staat op naam van N-VA-minister Geert Bourgeois. De Vlaamse ministers rijden wel steeds milieubewuster.
De minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en de Vlaamse Rand is niet alleen koploper wat de langste titel uit de Vlaamse regering betreft, hij rijdt ook rond met de duurste wagen. Dat blijkt althans uit het antwoord van diezelfde Bourgeois op een parlementaire vraag van CD&V’er Jos De Meyer. Maandelijks kost de geleasede BMW 520d van Bourgeois 1.863,76 euro. Zijn kabinet nuanceert. “Er zijn ministers die met duurdere wagens rondrijden, als je afgaat op hun aankoopwaarde. Maar de maandelijkse leasekost wordt ook berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers. Hoe meer er dat zijn, hoe sneller de waarde van je wagen daalt, hoe meer je betaalt. Maar de BMW van de minister is wel heel erg milieuvriendelijk.”
Dat klopt. Met een ecoscore van 70 moet Bourgeois op ecologisch vlak binnen de regering alleen onderdoen voor zijn sp.a-collega Freya Van den Bossche. Zij rijdt met een hybride Honda Insight die met 76 nog een stuk beter scoort. De wagen van de minister van Energie blinkt bovendien ook nog uit op een ander vlak: ze heeft veruit een van de goedkoopste. Amper 678 euro per maand.
Uit de cijfers van De Meyer blijkt dat het Vlaamse wagenpark steeds groener wordt. Bij de vervanging van auto’s wordt vaak gekozen voor milieubewustere exemplaren. Ook Pascal Smet (sp.a) is zo’n groene jongen. De Audi A6 van Smet scoort 69, goed voor een bronzen plak.
Onderaan het lijstje bengelt CD&V-ster Hilde Crevits. Haar BMW 730LD is goed voor een ecoscore van 59 en kost per maand liefst 1.763,69 euro. Crevits liet zich bij haar wagenkeuze dan ook niet leiden door haar milieubewustzijn. “De minister werd geopereerd aan een hernia”, verklaart haar woordvoerster, “daarom is het vooral heel erg belangrijk dat ze comfortabel in de wagen zit. Ze brengt daar immer veel tijd in door.”
De meest opvallende uit het rijtje is misschien wel sp.a-minister Ingrid Lieten. Niet dat haar wagen zo extreem vervuilend is ze valt netjes in de middenmoot van de Vlaamse regering maar ze telt maandelijks wel 1.792, 13 euro neer voor haar Ford S-Max. Ietsje minder dan Geert Bourgeois, maar toch nog steeds een flinke hap uit het budget voor een minister van Armoedebestrijding.
Voor de autoliefhebbers geven we voor de volledigheid ook even de wagens van de andere Vlaamse regeringsleden mee. Minister-president Kris Peeters (Cd&V) reed tot voor kort met een BMW, maar verruilde die voor een “zeer ecologische, uiteraard” Mercedes S350. Zijn partijgenote Joke Schauvliege (Cultuur) rijdt met een nieuwe Volvo S80 1.6 eco drive. “Een lease-contract voor twee jaar, zodat we daarna kunnen overschakelen op een nog goedkoper model.” Jo Vandeurzen (Welzijn), eveneens CD&V, verkoos een Ford Smax en Philippe Muyters (N-VA, Begroting) zweert bij een Saab 9.5. (AVB)
Freya Van den Bossche, minister van Energie, rijdt met de goedkoopste én meest milieuvriendelijke auto: een hybride Honda Insight.
(De Morgen, Ann Van Den Broek)

Dorpsscholen: belangrijk voor het sociaal weefsel van het platteland

Naar aanleiding van het aangekondigde nieuwe omkaderingssysteem van het basisonderwijs ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer de minister bevoegd voor Plattelandsbeleid over het belang van dorpsscholen.

Het belang van wijk- en dorpsscholen voor het lokale buurt- en dorpsleven kan niet genoeg worden benadrukt. Vaak is de basisschool in landelijke gebieden nog maar één van de weinige plaatsen waar de ouders uit het dorp elkaar bijna dagelijks ontmoeten aan de schoolpoort, op een ouderavond of schoolfeest. Onderwijs dicht bij huis betekent ook minder verplaatsingen met de wagen, wat ook weer een hele reeks gunstige neveneffecten met zich meebrengt.

Ook het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) onderschrijft het belang van de aanwezigheid van onderwijsfaciliteiten in rurale gebieden: niet enkel voor de jeugd zelf, maar ook vanwege de belangrijke rol die deze spelen in het uitbouwen van een sociaal netwerk.

Bij de recent aangekondigde nieuwe omkaderingsregeling voor het basisonderwijs wordt de aparte telling van de leerlingen op vestigingsplaatsen niet verder aangehouden. De vrees is aanwezig dat een aantal kleinere vestigingsplaatsen, die soms de enige school in de buurt zijn, hierdoor op termijn dreigen te verdwijnen.

Minister-president Peeters stelt dat hij vanuit zijn bevoegdheid landbouw en platteland aangedrongen heeft en dat de Vlaamse Regering afgesproken heeft om een verdere structurele oplossing te zoeken voor de leefbaarheid van dorpsscholen vooraleer dit voorontwerp van decreet zal aangeboden worden aan het Vlaams parlement.
Minister Peeters denkt dat er consensus bestaat dat de nieuwe omkadering voor het basisonderwijs niet kan en mag leiden tot het afbouwen van scholen die het bindweefsel vormen in dorpskernen.
Peeters vindt het belangrijk dat ruimte wordt gegeven aan opmerkingen, bedenkingen en voorstellen tot aanpassing, via de advisering van het voorontwerp in de Vlaamse Onderwijsraad door de onderwijspartners en later via de onderhandelingen met werkgevers en werknemersorganisaties in het sociale overleg. Hij is er immers van overtuigd dat ook zij de leefbaarheid van scholen in dorpskernen als een belangrijke parameter beschouwen en terzake voorstellen zullen doen.

Jos De Meyer drong er bij de minister op aan over deze materie verder overleg te plegen met de koepels en ook het advies te vragen van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg.

Duidelijkheid voor de leghennensector

Vlaams parlementslid Jos De Meyer vroeg de minister-president naar duidelijkheid en rechtszekerheid over het al dan niet toestaan van een gedoogperiode voor de huisvesting van leghennen die nog in batterijkooien gehuisvest zijn gedurende hun legperiode die reeds is opgestart.

Minister Peeters wees erop dat de bevoegde federale minister hierover reeds een duidelijk standpunt heeft ingenomen: dit wat zeggen dat de deadline waarop het verbod tot het houden van leghennen in klassieke batterijkooien ingaat nog steeds 1/1/2012 is. Bij de controles door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zal bij niet naleving dan ook een proces-verbaal worden opgemaakt. Ruimen van dieren en vernietigen van eieren zijn maatregelen die alleen in uiterste gevallen in overweging zullen worden genomen, maar niet voor 1/7/2012 en niet als de leghennenhouder kan aantonen dat alle initiatieven zijn genomen om zich binnen aanvaardbare termijn in regel te stellen. Opzet van nieuwe dieren in niet-conforme huisvesting na 1/1/2012 zal uiteraard niet worden toegelaten. Het is van groot belang het standpunt van de Europese Commissie terzake en de gang van zaken in de andere lidstaten mee in overweging te nemen.

Kris Peeters wees er op dat in België 58 % van de leghennenbedrijven de omschakeling geheel of gedeeltelijk hebben voltooid en hij herhaalde nogmaals dat bedrijven reeds verschillende jaren de mogelijkheid hebben om bij de omschakeling naar diervriendelijke huisvestingssystemen, beroep te doen op het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

Kanker maakt arm

Een betere financiële bescherming van kankerpatiënten, dit is het doel van de campagne ‘Kanker maakt arm’. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) roept daarom alle Vlaamse politici in het federale, Vlaamse en Brusselse parlement op om de politieke eisen van de VLK te onderschrijven, en werk te maken van hogere uitkeringen en een beperking van de ziektekosten.

Politieke eisen
1. De uitkeringen uit de sociale zekerheid en bijstand moeten hoog genoeg zijn zodat mensen door kanker niet in de armoede terechtkomen en menswaardig kunnen leven.
2. De kosten die mensen met kanker zelf moeten dragen voor hun medische en niet-medische zorg moeten worden beperkt zodat ze niet in financiële problemen komen

Met overtuiging steun ik deze actie!

Fruitmand brengt Land- en tuinbouw naar de scholen

Met een ludieke actie wenst Landelijke Gilden de schooldirecties en leerkrachten een fijn schooljaar toe. Tegelijkertijd roept Landelijke Gilden op om in de klas rond landbouw en platteland te werken.
Vanuit onze belangstelling voor onderwijs enerzijds en voor platteland anderzijds waren we deze morgen heel graag aanwezig bij de overhandiging van de fruitmanden in de Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos in Nieuwkerken-Waas.

Conservatie Doelse Kogge is mogelijk

Het onderzoek van de Doelse Kogge ging officieel van start op 24 juni 2010. Het eerste tussentijds rapport met de methodologie voor zowel het archeologisch onderzoek als het natuurwetenschappelijke onderzoek volgde op 18 januari 2011. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois dat sinds mei een tweede conservatierapport klaar is en dit bevat goed nieuws: een conservatie blijkt effectief mogelijk. De resultaten lieten ook toe om een behandelingstraject op te stellen dat rekening houdt met de specifieke toestand van het hout.

Het scheepsarcheologische en natuurwetenschappelijke onderzoek zal worden verdergezet, aldus Bourgois. Ook het onderzoek naar de kwaliteit van het overige scheepshout gaat onverminderd voort. Een volgende rapportage van het Kogge project zal tegen januari 2012 beschikbaar zijn.

“Voor 2012 wordt er alvast 430 100 euro uitgetrokken voor de inrichting van het conservatielaboratorium, de producten die nodig zijn voor de ontzouting en impregnatie en de tijdelijke aanwerving van een gespecialiseerd conservator.” antwoordde minister Bourgeois op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
__________
Doelse koggen kunnen geconserveerd worden

De Doelse koggen gelden wereldwijd als zeer uitzonderlijk erfgoed. Tot nog toe werden er slechts enkele exemplaren teruggevonden van dit soort schip. De koggen worden beschouwd als de belangrijkste maritieme vondst ooit in Vlaanderen. De middeleeuwse schepen werden rond 1325 gebouwd en zonken in de zijarm van de Schelde. Het hoe of het waarom is niet geweten.
De wrakstukken werden gevonden in 2000 en 2002 bij graafwerkzaamheden aan het Deurganckdok in Doel. Ze waren uitzonderlijk goed bewaard, wat toe te schrijven is aan de positie waarop de koggen op de bodem lagen. Schepen blijken ondersteboven immers beter te bewaren.
33 Containers
Bijna tien jaar lang lagen de wrakstukken opgeslagen in 33 containers in de Antwerpse haven. Eind 2009 liet minister Bourgeois ze overbrengen naar het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout, waar ze sinds midden 2010 grondig onder de loep genomen worden. Ook wordt gewerkt aan een virtuele reconstructie en een schaalmodel van de kogge.
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) vroeg naar de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek. “De belangrijkste conclusie van het conservatieonderzoek is dat conservatie effectief mogelijk is”, laat minister Bourgeois weten. “De resultaten lieten ook toe om een behandelingstraject op te stellen dat rekening houdt met de specifieke toestand van het hout. Ik heb dan ook de opdracht gegeven de middelen hiervoor te begroten en door te gaan met het project zoals in het conservatierapport werd voorgesteld.”
Ook het scheepsarcheologische en natuurwetenschappelijke onderzoek worden voortgezet, net als het onderzoek naar de kwaliteit van het overige scheepshout. Het onderzoek naar de reconstructietechnieken start in 2014.
Investering
Voor 2012 is er 430.100 euro nodig voor het verdere vervolg. Dit gaat vooral om uitgaven voor de inrichting van het conservatielaboratorium en voor de producten die nodig zijn voor de ontzouting en impregnatie. Ook de tijdelijke aanwerving van een gespecialiseerd conservator is hierin opgenomen.

Het onderzoek naar de Doelse koggen is het eerste live ontsloten erfgoedonderzoek in Vlaanderen. Het kan zowel digitaal als ter plaatse in het labo op de voet gevolgd worden. Online kunt u terecht op de website van de koggen. Daar kunt u onder meer een blog lezen, die bijgehouden wordt sinds september 2009, en de geschiedenis van de middeleeuwse schepen raadplegen. Ook via Twitter kunt u de stand van zaken volgen.
In het labo kunt u dan weer terecht in het bezoekerscentrum. Dat werd vorig jaar op Open Monumentendag geopend door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfdgoed (VIOE). Het kan alleen bezocht worden op afspraak. U krijt er een unieke blik achter de schermen van het hoogtechnologisch onderzoek aan de laatmiddeleeuwse scheepswrakken. Ter plekke ontdekt u dat de koggen met meer dan water alleen te maken hebben.
www.kogge.be, www.watlab.be
(Gazet van Antwerpen, Steven tindemans)
__________

Conservatie Doelse Kogge is mogelijk

De Doelse kogge kan nog geconserveerd worden. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Waterbouwkundige Laboratorium in Borgerhout. In 2000 en 2002 werden in Doel twee koggen opgegraven bij de graafwerken aan het Deurganckdok. De schepen zijn ruim 700 jaar oud. Het onderzoek van de middeleeuwse scheepswrakken ging in juni vorig jaar officieel van start. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister Geert Bourgeois dat er een nieuw rapport klaar is en dit bevat goed nieuws: een conservatie blijkt effectief mogelijk. Het hout kan dus bewaard worden maar zal wel een speciale behandeling moeten ondergaan. Een volgende rapport van de kogge zal tegen januari 2012 beschikbaar zijn. “Voor 2012 wordt er alvast 430.100 euro uitgetrokken voor de inrichting van het conservatielaboratorium en de tijdelijke aanwerving van een gespecialiseerd conservator,” zegt Bourgeois. In 2014 start het onderzoek naar de manier waarop de kogge gereconstrueerd kan worden.
(Het Laatste Nieuws, Kristof Pieters)

Bisschop brengt best rubberen laarzen mee naar Boskapel

Er wordt dus veel volk verwacht donderdag aan de Boskapel. Zoals elk jaar op 8 september vieren gelovigen daar het feest van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte, het jaarlijkse hoogtepunt van de kapel. Na de mis in de kapel trekken de gelovigen naar zeven staties ter ere van de zeven smarten van Maria.

Dit jaar krijgt de viering een extra dimensie. Ze geldt als startviering van het nieuwe seizoen van de dekenale werking van Groot-Sint-Niklaas. Voor de gelegenheid komt de Oost-Vlaamse bisschop monseigneur Luc Van Looy de mis opdragen. “Zoals u ziet, vormt de plas echt wel een probleem”, tonen Jos De Meyer (CD&V) en Julien Ghequière (CD&V) ter plaatse. “We kregen als gemeenteraadsleden van Belsele al veel klachten over de situatie aan de Boskapel.”

Beide heren vragen het stadsbestuur hier nog voor donderdag iets aan te doen. “Dat kan met een tijdelijke noodoplossing zoals een planken vloer. Hoe de plas op langere termijn moet verdwijnen, dat laten we aan de technici over.”

Gazet Van Antwerpen, Koen Dewanckel

Vredefeesten groot succes!

De Vredefeesten hebben weeral een meer dan succesvol weekend achter de rug. Iets meer dan 98 000 nieuwsgierigen zijn naar de Sint-Niklase Grote Markt en omgeving afgezakt. De dagrecords op vrijdag en zaterdag zijn verbroken. Ballons op de Grote Markt én in de lucht, goede muziek en veel sfeer maakten de Vredefeesten 2011 tot een topevenement. Jaar na jaar groeit het festival en dat was ook nu weer niet anders. Het waren de concerten van Daan en Bart Peeters die voor ambiance in de stad zorgden en de grote massa op de been brachten. Uiteraard waren we hier graag bij!