Loonschalen onderwijs

De Vlaamse onderwijswetgeving is behoorlijk ingewikkeld, en men kan zich afvragen of die complexiteit wel steeds nodig is. In 2010 werden bijvoorbeeld niet minder dan 191 salarisschalen gebruikt om de personeelsleden uit te betalen. Vaak gaat het om een heel beperkt aantal personeelsleden: 54 salarisschalen werden gebruikt voor de uitbetaling van niet meer dan 5 personeelsleden per weddeschaal, terwijl aan de andere kant 12 salarisschalen voldoende zijn om niet minder dan 81% van alle personeelsleden in het onderwijs uit te betalen.

In een interpellatie vroeg Vlaams parlementslid Jos De Meyer of het niet nuttig zou zijn een helder en eenvoudiger systeem uit te werken. In een periode waarin aan de pensioenregeling gesleuteld wordt, leek dat volgens de minister geen topprioriteit, en een aantal weddeschalen zal hoe dan ook verdwijnen omdat ze enkel nodig zijn voor het uitbetalen van personeelsleden met verworven rechten uit vroegere benoemingen.

Toch bestaan er daarbuiten in het systeem van de bevoegdheidsbewijzen en weddeschalen ook frappante anomalieën, wat De Meyer aantoonde met het voorbeeld van masters lichamelijke opvoeding die via een voldoend geacht bevoegdheidsbewijs wel in een lagere school benoemd kunnen worden als leerkracht lichamelijke opvoeding, maar niet in de eerste graad van het secundair onderwijs, en dan weer wel in de derde graad van het secundair onderwijs.
__________
Loonschalen op grote schaal in onderwijs

De reglementering over onderwijs is erg complex. En dat leidt soms tot verbazende cijfers. Zo werden in 2010 195 loonschalen gebruikt om het onderwijspersoneel uit te betalen. In 54 van die schalen zitten dan nog maximaal vijf (5!) mensen. Twaalf loonschalen zijn voldoende voor 81 procent van het personeel.
Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) vroeg de minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), ‘of het niet nuttig zou zijn een eenvoudiger systeem uit te werken’. Nu er aan de pensioenregeling gesleuteld wordt, is dat volgens de minister geen prioriteit. Enkele loonschalen zullen sowieso verdwijnen omdat ze teruggaan op verworven rechten uit vroegere benoemingen.
De complexiteit heeft te maken met de benodigde bekwaamheidsbewijzen.
(De Standaard, Tom Ysebaert)

“zorgende” landbouw

In antwoord op een schriftelijke vraag daarover door Vlaams parlementslid Jos De Meyer bleek dat de subsidies aan zorgboerderijen tegenwoordig volledig gedragen worden door het departement Landbouw en Visserij, ook als het gaat om “time-outprojecten” voor jongeren met problemen op school. Vroeger was er voor zorgboerderijen een Europese tegemoetkoming, maar die is sinds 2007 weggevallen.

Op zorgboerderijen leren de jongeren zinvolle attitudes en sociale vaardigheden aan, maar volgens het antwoord van de minister is het niet eenvoudig om te meten wanneer zo’n verblijf bij de zorgboer geslaagd is, bij gebrek aan parameters.

Een belangrijke doelstelling van time-outprojecten is verhinderen dat jongeren de school verlaten zonder diploma. Je zou dus misschien wel kunnen nagaan hoeveel jongeren na een time-outproject ook effectief een getuigschrift halen, aldus De Meyer. Time-out is immers een mooi idee, maar het heeft ook een prijskaartje, waarin je niet enkel de vermelde subsidies, maar ook financiële inbreng van de gemeenten en investering van personeelsuren door de scholengemeenschap moet meerekenen. Nagaan of die kost rendeert, is dus geen slecht idee.

De vervanging van de brug over de Tijarm van de Schelde op de E40 in Merelbeke wordt aanbesteed!

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits antwoordde op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer:

“De vervanging van de brug over de Tijarm van de Schelde op de E40 in Merelbeke wordt geraamd op 5 miljoen euro.
Het is de bedoeling om de brug tijdens de vervanging te verbreden, zodat er in beide rijrichtingen ook een pechstrook kan worden voorzien.
De bouwaanvraag zal worden aangevraagd voor de verbreding en er dient een technische studie te gebeuren (grondmechanica, stabiliteit, opmaken besteksdocumenten). Het is de bedoeling de werken in 2013 aan te besteden.”

Carpoolparkings E40 in Erpe-Mere en in Nevele

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits antwoordde op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer:

“In Erpe-Mere zal vlakbij de oprit naar Gent een carpoolparking worden gebouwd (ontsluiting via de N46) voor ongeveer 150 wagens. In eerste instantie zullen er ongeveer 100 parkings voor personenwagens worden gemarkeerd. Het overige deel van de parking mag overdag door personenwagens en ‘ s nachts door vrachtwagens worden gebruikt. Na enkele maanden zal er een evaluatie gebeuren en zal er ofwel voor een volledige carpoolparking worden gekozen, ofwel voor een gedeelde carpoolparking en vrachtwagenparking. De aanbesteding van het project is voorzien begin 2012, de uitvoering in de loop van 2012.”

Verder deelde zij eveneens mee:

“De carpoolparking in Nevele zal gerealiseerd worden in de lus van de afrit richting Gent. Het is de bedoeling midden 2012 een bouwaanvraag in te dienen en eind 2012 tot aanbesteding over te gaan om de werken te kunnen starten in 2013. Deze timing is onder voorboud van eventuele onteigeningsprocedures.”

Geluidsschermen langs E40

Het Vlaams agentschap voor Wegen en Verkeer investeert 4.250.000 euro in de nieuwe geluidsschermen langs de E40 in Aalst. De stad zal zelf 1.070.000 euro bijleggen. Dat heeft minister van Mobiliteit Hilde Crevits geantwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. “Langs de E40 in Aalst zullen langs vijf woonzones geluidsschermen komen. Het gaat om vier woonzones in Erembodegem. Ook Nieuwerkerken krijgt geluidsschermen”, zei Crevits. “In totaal gaat het over ongeveer vier kilometer geluidsschermen.” Begin 2012 verwacht de minister de bouwvergunning. Begin augustus moeten de werken starten. De werken zullen drie maanden duren. Het verkeer kan passeren op drie versmalde rijstroken. (Het Laatste Nieuws, RLA)

Succesvolle nieuwjaarsreceptie in Sint-Niklaas

Onze voorzitter mocht een volle zaal enthousiaste mensen verwelkomen op de nieuwjaarsreceptie van de CD&V – Sint-Niklaas.
Het was de jonge senator Peter Van Rompuy (zoon van Herman) die de nieuwjaarsboodschap bracht, samen met schepen Lieve Van Daele.
Uiteraard waren we er graag bij!

20ste maal “Grote Prijs Jos De Meyer”

Op zondag 22 januari 2012 vond de LRV-indoorklassieker van Soete Waasland Sint-Niklaas plaats.
Bijna 400 combinaties traden aan in klassen licht, zwaar en midden.

Op de foto feliciteert Jos de winnaar in klasse midden, Claessens uit Moerzeke.

Busvervoer voor plattelandsscholen

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken ondervroeg Jos De Meyer Minister Crevits over het busvervoer in het licht van het de maximumfactuur in het onderwijs.
Landelijke scholen die ver gelegen zijn van sportinfrastructuur, culturele centra of openbaar vervoer, ondervinden immers dat de vervoerskosten zwaar op hun uitgaven drukken.

Minister Crevits antwoordde dat zij reeds overleg pleegde met minister Smet en dat ze samen zullen bekijken op welke manier de Lijn een antwoord kan bieden op de vraag om busvervoer tegen kostprijs uit te voeren van en naar het zwembad en ook voor kleine, niet-meerdaagse culturele uitstappen.

Minister Crevits plant hierover eind februari – als de nodige informatie van De Lijn ter beschikking is – een nieuw overleg met minister Smet

Participatie op school

In de commissie Onderwijs ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer minister Pascal Smet over de participatie op school naar aanleiding van een advies van de Vlor waarin zij meer autonomie aan de scholen wil geven om een eigen participatiestructuur op te zetten.

De minister antwoordde dat hij op basis van de uitgevoerde evaluaties en van het Vlor-advies over participatie het Participatiedecreet zal bijsturen.
Hij verklaarde eveneens dat dit jaar het formeel besluitvormingsproces voor een minidecreet met betrekking tot de rechtspositie van de leerling zal opgestart worden. Het tweede deel van het minidecreet heeft betrekking op de inspraak op school.

Pensioenleeftijd Vlaamse ambtenaren gaat omhoog

De pensioenleeftijd van de Vlaamse ambtenaren stijgt. In de eerste helft van 2011 bedroeg de gemiddelde pensioenleeftijd 61,6 jaar. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van 61,4 in 2010, toen 693 personeelsleden met pen- sioen gingen. Die cijfers komen van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) op een schriftelijke vraag van Jos De Meyer (CD&V). In die gemiddelden zijn de pensioneringen onder 60 jaar om medische redenen niet inbegrepen. (De Tijd, Lieve Dierckx)

Maatregelen tegen hinder aan Scheldebrug

De Scheldebrug tussen Temse en Bornem krijgt een reeks aanpassingen om bij problemen de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Hét grote probleem is dat de verschillende bruggen aan elkaar gekoppeld zijn, zodat bij een storing álle delen het begeven.

Sinds de opening van de Scheldebrug in mei 2009 zijn er al heel wat storingen geweest, met vaak grote files op de N16 tot gevolg. Het recentste incident dateert van 2 december. Toen viel een hoogspanningsleiding van Eandis uit, waardoor de bruggen in veilige modus overschakelden en allemaal op rood sprongen. Een van de meest opvallende incidenten van het najaar was het loskomen van een stalen plaat van de brug, die een gat sloeg in het fietspad. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) zei toen nog dat er geen structureel probleem was met de brug, maar nu komt er toch een onderzoek.

Interventieplan

“De vier baanbruggen blijken aan elkaar gekoppeld. Bij een storing aan één brug gaan ook de andere in storing. Dat heeft grote gevolgen voor het wegverkeer. Ik heb dan ook gevraagd om te onderzoeken hoe bij een storing de bruggen zo snel mogelijk kunnen worden ontkoppeld, zodat minstens één baanbrug voor het verkeer kan worden opengesteld. Ook een niet-permanente doorsteek in de middenbeveiliging wordt onderzocht. We gaan ook nakijken of het mogelijk is om de technische ruimte in de kokers van de nieuwe brug te verwarmen, zodat de kans op blokkeren vermindert”, antwoordde minister Crevits op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). In het kader van de opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan wordt een procedure uitgewerkt om de interventietijd zo veel mogelijk in te korten om de hinder te beperken.

Elf storingen

De bruggen worden gemiddeld twintig keer per maand bewogen. Sinds de ingebruikname zijn de bruggen zo’n zeshonderd keer geopend en gesloten. Elf keer is er een storing geweest. De andere incidenten hadden telkens een andere oorzaak. (Het Laatste Nieuws, Joris Vergauwen)

Beste Wensen!

Zo wit als Kerstmis was
moge het jaar u wezen
dat uit de nevelbank
bijna komt opgerezen:
zo stralend van geluk
vrij van verdriet en vrezen
al de twaalf maanden lang
moge dit jaar u wezen!

Anton Van Wilderode

Een gelukkig jaar 2012!

Jos De Meyer