Dendermonde – Herinrichting N406 kan starten

VLAAMS GEWEST VOORZIET EINDELIJK BUDGET VOOR PROJECT

Het startschot voor de herinrichting van de doortocht of N406 door Oudegem is eindelijk gegeven. De werken voor een veiligere verkeersomgeving aan papierfabriek VPK starten nog dit jaar. Het budget werd voorzien in het investeringsprogramma van het Vlaams Gewest. In 2014 wordt de rest van de doortocht in de richting van Aalst aangepakt. Die krijgt onder andere degelijke fiets- en voetpaden.

Het dossier voor een veiligere verkeersomgeving rond papier- en kartonproducent VPK in Oudegem sleept al jaren aan. Vooral aan de spoorwegovergang op de Oudegemsebaan gebeurden al verschillende zware ongevallen. Door een heraanleg van de omgeving moet dit punt in de toekomst veiliger worden. Bovendien moet een herinrichting in de toekomst ook het zwaar verkeer uit omliggende woonstraten rond VPK houden. De plannen zijn klaar en nog dit jaar wordt het project concreet. Dat liet minister van Openbare Werken Hilde Crevits alvast verstaan na een vraag in het parlement door Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

“De ontsluiting van de huidige site van het papierbedrijf VPK in Oudegem naar de N406, en het verkeersveiliger maken van de spoorwegovergang ter hoogte van dit bedrijf is voorzien in het investeringsprogramma wegen”, zegt Crevits. “De aanbesteding wordt nog voorzien in 2012.” Het Dendermondse stadsbestuur zit alvast klaar om de werken nog dit jaar te starten. Van de 3.300.000 euro die het project zal kosten, voorziet het Vlaams Gewest 1,5 miljoen aan subsidie. Met dit kostenplaatje is dit project één van de grootste investeringen voor de stad. Het project zal in twee fasen gebeuren. In een eerste fase komt er een parallelweg met de Hunnenbergstraat. Die vertrekt aan de Varenbergstraat richting VPK-site. Als de weg er ligt, moeten vrachtwagens die verplicht gebruiken en komen ze de Hunnebergstraat niet meer in. Hier komt ook extra parkeerruimte voor VPK-personeel.

Wachtstroken

Ook de rest van de omgeving van VPK wordt dit jaar nog aangepakt. “De rijweg tussen VPK en de spoorlijn zal verbreden en ook de Hoogtestraat wordt heringericht”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “Tussen VPK en de Dender komt een nieuwe weg met wachtstroken voor vrachtwagens, zodat die de steenweg niet meer kunnen blokkeren. De Oudegemsebaan krijgt een bijkomende afslagstrook die aansluit op de Hoogtestraat. Dat moet het fileprobleem oplossen, veroorzaakt door vrachtwagens die wachten om af te slaan. Fietsers krijgen een nieuw dubbelrichtingfietspad naast de spoorweg.” Maar stadsbestuur en Vlaams Gewest plannen ook de verdere herinrichting van de doortocht door Oudegem, met de Ouburg en de Steenweg van Aalst. Die kan immers een pak extra verkeersveilige maatregelen gebruiken. In 2014 wordt de aanbesteding voorzien voor de doortocht vanaf de Varenbergstraat tot het Mevrouw Courtmanspark. De voet- en fietspaden, de rijweg en de kerkomgeving zullen heraangelegd worden. Er komt ook een gescheiden riolering. Daarna wordt de weg nog verder heraangelegd tot Aalst, met vrijliggende fietspaden en een gescheiden rioleringsstelsel.
(Het Laatste Nieuws, Nele Dooms)

Verkeersveiligere N70 van Melsele tot Gent

De verkeersveiligheid op de N70 is een blijvend aandachtspunt van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
Hij vernam als antwoord op een schriftelijke vraag aan minister voor Openbare Werken Hilde Crevits dat heel wat werken gepland zijn.
Het betreft volgende werken in een aantal gemeenten langsheen het hele traject:

– Beveren – Voor de doortocht Melsele zal het openbaar domein van de N70 tussen de Essendreef en de Snoeckstraat volledig heraangelegd worden, met inbegrip van de riolering. De studies worden respectievelijk in 2012 en 2013 opgestart.

– Sint-Niklaas – De kruispunten van de Ster en van de Kwakkelhoek worden vervangen door respectievelijk een ovonde en een rotonde en tussen beide rotondes zal een centrale middenberm aangelegd worden. Tevens zullen vrijliggende fietspaden gerealiseerd worden.
De Prins Boudewijnlaan wordt volledig heraangelegd met vrijliggende fietspaden. De kruispunten Glycineplein, Hertjen en het Zwembad worden heraangelegd en/of beveiligd.
De werken op het grondgebied Sint-Niklaas zullen vanaf 2013 uitgevoerd worden.

– Belsele en Waasmunster – In deze gemeenten zal structureel onderhoud van de N70 uitgevoerd worden in functie van de beschikbare budgetten.

– Lokeren – De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de N70 tussen de rotonde Doorslaardam en de kruising met de N70 in Lokeren is voorzien in 2014.

– Lochristi – Vrijliggende fietspaden met inbegrip van de riolering zullen aangelegd worden langs de N70 (Denen). De gemeente stapt mee in het project voor de (her)aanleg van de riolering. De studie zal in 2012 worden aanbesteed.

– Gent – De geschilderde fietspaden zullen vervangen worden door verhoogde fietspaden op de Antwerpsesteenweg tussen de Dampoort en de Visitatiestraat. De aanbesteding hiervan is nog dit jaar voorzien.

Veilig fietsen langs de N446 in Hamme, Waasmunster en Dendermonde

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister voor Openbare Werken Hilde Crevits als antwoord op een schriftelijke vraag dat volgende werken aan de N446 gepland zijn:

De werken betreffen de heraanleg van vrijliggende fietspaden (6,5km) langs de N446 op het grondgebied van de gemeenten Waasmunster, Hamme en Dendermonde. Tevens wordt het ganse tracé uitgerust met een vernieuwd gescheiden rioleringsstelsel en wordt de volledige weg en fundering heraangelegd.

Het definitief ontwerp is klaar. De onteigeningen zijn in uitvoering. De start van de werken is afhankelijk van de voortgang van de onteigeningen

Jos De Meyer wijst op het grote belang van deze werken voor de veiligheid van de fietsers.

Werken aan de N41 en N47 in Lebbeke!

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister voor Openbare Werken Hilde Crevits als antwoord op een schriftelijke vraag dat volgende werken in Lebbeke gepland zijn:

– De doortocht van Lebbeke (N47) tussen de Korte Weverstraat en de Hemelstraat zal heraangelegd worden, met inbegrip van de heraanleg van de voet- en fietspaden, het structureel onderhoud van de rijweg, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van een rotonde t.h.v. het kruispunt N47 en de omleidingsweg. De start van de werken wordt voorzien in de 2e helft van 2012.

– Een nieuwe secundaire wegverbinding tussen Aalst (N406) en Lebbeke (N47) dient te worden aangelegd. Dit staat aangegeven In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS). Momenteel begeleidt de provincie Oost-Vlaanderen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) en de plan-mer-procedure om deze nieuwe wegverbinding planmatig vast te leggen. De definitieve vastlegging van dit PRUP wordt in het najaar van 2012 voorzien. Gezien de ligging van het definitieve tracé in het kader van voorvermelde procedures werd onderzocht en bepaald, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een studie opstarten tot technische uitwerking van deze nieuwe weg. De studie van 1 miljoen euro omvat volgende deeltaken: de opmaak van het project-MER, het uitwerken van de volledige aanbestedingsbundel ((rijweg, milderende maatregelen (bufferbekken, geluidsschermen) en kunstwerken)), de opmaak van de onteigeningsplannen en de benodigde communicatie tijdens het ontwerpproces.

De aanbesteding van de studie wordt medio 2012 voorzien.

Werken aan de R4 in Gent en Zelzate

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister voor Openbare Werken Hilde Crevits als antwoord op een schriftelijke vraag dat volgende werken aan de R4 in Gent en Zelzate gepland zijn:

Het betreft in Gent:

– Voor het Oost-Verkeersknooppunt ter hoogte van de Langerbruggestraat bestaan de werken uit de bouw van een Hollands complex ter vervanging van het lichtengeregelde kruispunt, dit in het kader van de ombouw van de R4 tot primaire weg. De aanbesteding is momenteel voorzien eind 2012 – begin 2013.

De onteigeningen zijn gerealiseerd en de woningen zijn afgebroken. De bouwaanvraag voor het complex wordt binnenkort ingediend. Voor de uitvoering van het complex wordt 8.500.000 euro voorzien.

– Door de toegenomen ontwikkelingen in de industriezone Moervaart-zuid wordt een bijkomende ontsluiting naar de R4 aangelegd. Het Havenbedrijf Gent staat in voor de interne ontsluitingsweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor de eigenlijke aansluiting op de R4, ter hoogte van de Energiestraat. Van deze werken wordt eveneens gebruik gemaakt om structureel onderhoud van de R4 uit te voeren.

De aanbesteding is momenteel voorzien in het voorjaar 2012.

De bouwvergunning is verleend, de samenwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf is ondertekend en het bestek is opgemaakt.

– Voor de R4-Oost in Oostakker bestaan de werken uit het plaatsen van geluidsschermen tussen de kruispunten met de Eisenhowerlaan (Eurosilo’s) en de Langerbruggestraat.

Afhankelijk van de vordering van de studie is de plaatsing voorzien in de periode 2013-2014. De kostprijs wordt momenteel geraamd op 2 Mio €.

Het betreft in Zelzate:

Voor de R4-Oost is de herinrichting van de knooppunten als volgt opgedeeld:

– knooppunt 1: ongelijkvloerse kruising van de Traktaatweg (R4) met de Kanaalstraat en de Leegstraat. De R4/Traktaatweg gaat in een tunnel zonder dat het verkeer uit Nederland kan aansluiten op de Kanaalstraat en Leegstraat.

– knooppunt 2: ongelijkvloerse kruising van de R4 met de Rijkswachtlaan. Op het tunneldak komt een rotonde waarop de Rijkswachtlaan en de (te verleggen) Gebroeders Naudtslaan op aansluiten.

– knooppunt 3: het verkeer komende van Nederland krijgt een directe oprit op de E34 richting R4-West.

Het voorontwerp, project-MER en technisch ontwerp worden dit jaar opgestart.
De werken zullen ten vroegste aanbestedingsklaar zijn vanaf 2014.

De knooppunten 1 en 2 worden elk op € 10 miljoen geraamd.

De overige wegenis en kunstwerken worden eveneens op € 10 miljoen geraamd en zullen bij voorkeur aansluitend op de vorige werken plaatsvinden

Een eerlijke prijs voor onze landbouwproducten

In de commissie Landbouw vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer de Minister-president om ervoor te zorgen dat onze land- en tuinbouwers een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.

Voor het prijzenobservatorium vroeg hij de tussenkomst bij de federale ministers om de werking ervan niet alleen te beperken tot het maken van studies maar dat het ook verder wordt uitgebreid met gericht toezicht.

Tevens vroeg hij aan de Minister-president over welke specifieke elementen de Vlaamse minister voor Landbouw beschikt om ervoor te zorgen dat onze land- en tuinbouwers een eerlijke prijs ontvangen.

Prijstransparantie en samenwerking zijn enorm belangrijk. Er worden initiatieven genomen om de transparantie te verhogen en de samenwerking tussen producenten en producentenorganisaties en binnen de keten te stimuleren.

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben recht op gratis vervoer naar de dichtstbijgelegen school die voor hen in aanmerking komt. “Dichtbij” is relatief, want leerlingen met specifieke noden kunnen niet in elke school terecht, waardoor ze soms uren op de bus moeten zitten. De huidige streefnorm is maximum 220 minuten per dag, antwoordde minister Crevits van Mobiliteit op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Voor 98,5% van de leerlingen wordt die norm ook effectief gehaald, maar er zijn wel belangrijke regionale verschillen. In de provincie Antwerpen zijn niet minder dan 243 leerlingen van het buitengewoon onderwijs (2,49% van de betrokken leerlingen) elke dag langer dan 220 minuten onderweg naar hun school.

Reeds in 2000 vroeg het Vlaams Fonds voor integratie van personen met een handicap om de duur van de ritten te verminderen tot 180 minuten, maar dat zou veel extra middelen vragen. Dat klopt, maar het is ook een kwestie van keuzes maken, vindt De Meyer. Investeren in busvervoer voor buitengewoon onderwijs is misschien zinvoller dan gratis bussen voor sommige andere doelgroepen.

Ingrijpende werken aan de N42 in Lierde, Oosterzele en Wetteren!

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister voor Openbare Werken Hilde Crevits als antwoord op een schriftelijke vraag dat ingrijpende werken aan de N42 gepland zijn in Lierde, Oosterzele en Wetteren.

Het betreft in Lierde: het structureel onderhoud van de N42/N28/N460.
Het voorziene bedrag van 2.000.000 euro omvat een bundeling van verschillende locaties in het zuidoosten van de provincie Oost-Vlaanderen die een structureel onderhoud nodig hebben. Eén locatie, nl. N42 (Ascoop/ Sint-Lievens-Esse – N460 Geraardsbergen), staat vast. Meer bepaald vertoont dit wegvak heel wat schade (punch out). Het opzet van dit onderhoud is dan ook om deze beschadigde zones te herstellen en het gehele wegvak met een kws-verharding (verhinderen van toekomstige schade door waterdichte bekleding) te overlagen. Andere locaties zullen op basis van de noodwendigheid nog geselecteerd worden. De uitvoering wordt voorzien in 2013.

Het betreft in Oosterzele: de voorlopige herinrichting van het vak Wetteren – Oombergen, wat omvat:

• het weren van fietsverkeer op de gewestweg;
• het aanbrengen van een geschilderde middenberm;
• het afsluiten van rechtstreekse aansluiting van de Kwaadbeek en de Roosbloemstraat op N42;
• plaatsen van verkeersregelingsinstallatie (VRI) t.h.v. ’t Parksken/ Geraardsbergsesteenweg + linksafslagstrook t.h.v. de steengroeve;
• de aanleg van een ventweg tussen de Geraardsbergsesteenweg, de Steengroeve en Heide (ongeveer 600m);
• de aanleg van een ventweg ten oosten van de N42 tussen de N46 en de Leenstraat (ongeveer 1200m);
• en het overlagen van de doorlopend gewapend betonverharding met kws-verharding (Oude Wetterse steenweg – N46).

AWV wenst zo snel als mogelijk te starten met de aanleg van de ventwegen (geen verkeershinder). Na de aanleg van deze ventwegen is er een alternatieve route voor de fietsers voorhanden en kan met de overlaging van de N42 gestart worden. Dit kan ten vroegste in 2013 plaatsvinden (afstemming met werkzaamheden te Mariagaard).

Het betreft in Wetteren: de herinrichting van het vak Wetteren – Oombergen.
De studie (fase 1) omvat alle elementen ((Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), plan-mer, project-mer, onteigeningen, aanbestedingsbundel)) om de N42 van 2×1 tot volwaardige 2×2 primaire weg om te vormen.

De aanbesteding van de studie wordt in het voorjaar van 2012 voorzien. Na de gunning kan de studie aangevat worden. Gezien de filevorming op de E40 en de ongevallenstatistieken is een aanpak van de smalste zone van de N42 (E40 – Oude Wetterse steenweg) primordiaal (fase 2). Vervolgens kan in een volgende fase (fase 3) de resterende zone (Oude Wetterse steenweg – N46) op 2×2 met de nodige ventwegen uitgerust worden.

De indicatieve ramingen voor de fases 2 en 3 bedragen respectievelijk 4.000.000 en 11.000.000 euro. Tijdens het verloop van de studie zullen deze ramingen verfijnd worden.
__________
Wegenwerken in Lierde, Oosterzele en Wetteren

Er zijn ingrijpende werken gepland aan beschadigde zones in de gewestweg N42 en N8 in Lierde, Oosterzele en Wetteren.

Dat vernam Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) van minister van Openbare Werken Hilde Crevits. In Lierde betreft het het structureel onderhoud van de N42, de N8 en de N460.

De minister voorziet in 2 miljoen voor werken op verschillende locaties in Zuid-Oost-Vlaanderen. Burgemeester Marc De Brakeleer (CD&V) en eerste schepen Rudy Mortier (Open VLD) van Lierde bevestigen dat er volgende maand werken starten op de N8.

‘Het betreft hier nog niet de voorziene werken voor de aanleg van afzonderlijk liggende fietspaden’, zegt de burgemeester. ‘Maar de herstellingswerken zijn meer dan nodig en worden in twee fasen – voorjaar en najaar – uitgevoerd. De betonvakken vertonen heel wat schade. Deze beschadigde zones worden hersteld en het gehele wegvak krijgt een asfaltverharding.’

‘Dat de Vlaamse overheid nu de betonstroken herstelt, laat mij vermoeden dat de fietspaden er niet voor 2016 zullen komen’, meent schepen Mortier.

In Oosterzele en Wetteren betreft het de voorlopige herinrichting van de weg tussen Wetteren en Zottegem. De werken omvatten het weren van fietsverkeer op de gewestweg, het aanbrengen van een geschilderde middenberm, het afsluiten van rechtstreekse aansluiting van de Kwaadbeek en de Roosbloemstraat op N42 en het plaatsen van verkeerslichten ter hoogte van restaurant ’t Parksken op de Geraardsbergsesteenweg.

Het AWV wenst zo snel als mogelijk te starten met de aanleg van de ventwegen, dit zou geen verkeershinder opleveren. Na de aanleg van deze parallelwegen is er een alternatieve route voor de fietsers voorhanden en kan met de overlaging van de N42 gestart worden. Dit kan ten vroegste in 2013 plaatsvinden (afstemming met werkzaamheden aan Mariagaard). Vanwege de filevorming op de E40 en de ongevallenstatistieken krijgt de aanpak van de smalste zone van de N42 (E40-Oude Wetterse steenweg) voorrang. (Het Nieuwsblad, edp)

Belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid door aanleg van rotonde aan de E17 in Lokeren

Dit zal gebeuren door de heraanleg van de aansluiting van de N47 op de op- en afritten van de E17 met als doel de veiligheid te verhogen en een geregelde doorstroming te verzekeren.
Daarvoor zal een rotonde aangelegd worden aan de kant Lokeren en een lichtengeregeld kruispunt aan de kant Zele. Het wegvak op het grondgebied van Lokeren wordt heraangelegd tot en met het kruispunt van de Dijkstraat. Het fietsverkeer wordt verzameld langs de zuidzijde van de N47 en daar via twee fietstunneltjes voorbij de kruispunten geloodst.

Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van minister voor Openbare Werken Hilde Crevits als antwoord op zijn schriftelijke vraag.

Het ontwerp wordt verder uitgewerkt in 2012 en er wordt voorzien om de werken in 2013 aan te besteden.
__________
Plannen aanleg rotonde aan E17 concreter

Er liggen concrete plannen op tafel voor de heraanleg van de aansluiting van de N47 op de op- en afritten van de E17 in Lokeren en Zele. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister voor Openbare Werken Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V).

Door de heraanleg moet het verkeer op de drukke weg beter doorstromen en bovendien veiliger verlopen. Volgens het voorlopige plan verdwijnt – voor wie uit de richting van Lokeren komt – de huidige oprit naar Gent. Die verhuist naar de andere kant van de Zelebaan, waar nu het afrittencomplex Antwerpen ligt. Bovendien komt er ter hoogte van de Oeverstraat, waar nu een kruispunt ligt, een rotonde met vier afslagen: richting Lokeren, Zele en de industrieparken E17/1 en E17/3. Op grondgebied Zele, ter hoogte van de oprit naar Antwerpen, komt er een kruispunt met verkeerslichten. In het ontwerp is er ook sprake van twee fietstunnels, die de fietsers veilig voorbij de kruispunten op de N47 moet loodsen. Dit voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt in 2012. De aanbesteding van de werken is gepland voor 2013. “Het stadsbestuur is al langer vragende partij voor de aanleg van de rotonde”, zegt August Mels (Open Vld), schepen van Mobiliteit. “Het gaat om het drukste en gevaarlijkste verkeerspunt op Lokers grondgebied.” Burgemeester Filip Antheunis (Open Vld) vult aan. “Door de nieuwe rotonde moet het vrachtverkeer rechtstreeks zijn weg vinden naar de industriezones. Woonkernen, zoals de Oosteindestraat, worden minder belast.” Gisteren kwamen het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en de gemeentebesturen van Zele en Lokeren samen om het voorontwerp te bespreken. Zeels Mobiliteitsschepen Dirk De Mey (Open Vld) heeft twee bezwaren: “Wij gaan akkoord met de situatie voor het autoverkeer, maar voor de fietsers zouden we graag nog een aantal zaken gewijzigd zien. Vooral omdat er veel woon-werkverkeer is met de fiets tussen de wijk Durmen-Hoek en de N47. Wij hebben ook gevraagd om sluipverkeer in kaart te brengen”. Sylvie Syryn, woordvoerster van AWV benadrukt dat er nog heel wat kan wijzigen aan de huidige plannen. (Het Laatste Nieuws, Yannick De Spiegeleir)

Schoolgebouwen en asbest

In Nederland is via een vragenformulier op internet onderzocht hoe het zit met asbest in schoolgebouwen, om op termijn te komen tot schoolgebouwen die volledig asbestvrij zijn.

Op een vraag daarover door Vlaams parlementslid Jos De Meyer antwoordde minister Smet van Onderwijs dat schoolbesturen net zoals alle werkgevers het ARAB (Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (het “ARAB”) moeten naleven, waarin sinds 1994 een beheersplan voor asbest in de gebouwen voorzien is. Werken om asbest te laten verwijderen zijn subsidieerbaar door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn).

Arbeidsbescherming is federale materie en valt dus niet onder het Vlaamse ministerie van onderwijs, maar het leek De Meyer toch een zinvol idee om de scholen te wijzen op hun mogelijkheden en op de problematiek, niet om paniek te zaaien, maar om bewust een beleid te kunnen voeren naar zorgzaamheid en gezonde omgeving. Door de enquête weet men in Nederland dat 81% van de geïnventariseerde schoolgebouwen asbest gebruikt is, en via de “asbestkaart” van de Atlas Leefomgeving kunnen ouders en leerkrachten er ook nagaan of hun school zijn verantwoordelijkheid opneemt. In Vlaanderen lijkt men daar minder kijk op te hebben, terwijl ook hier op termijn gestreefd wordt naar asbestvrije schoolgebouwen.

Ingrijpende werken aan de R4 in Gent en Evergem!

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister voor Openbare Werken Hilde Crevits als antwoord op een schriftelijke vraag dat ingrijpende werken aan de R4 in Gent en Evergem op termijn gepland zijn.

Het betreft in Gent:

– De aanleg van laterale wegenis met fietsersvoorziening:

de werken bestaan uit de verdere doortrekking van het dubbelrichtingsfietspad langs de R4 vanaf de Langerbrugsestraat tot aan de Zeeschipstraat Dit project is in voorbereiding met als doel in 2013 aan te besteden.

– Voor de R4-westelijke tak, voor het bouwen van een tunnel in de R4-west onder de trambaan, Evergemse steenweg en N456 in Wondelgem:

het project op de R4-westelijke tak omvat in een eerste fase de technische studie voor het bouwen van deze tunnel, met inbegrip van noodzakelijke aanpassingswerken van de bestaande spoorwegbrug. De studie omvat eveneens de aanpassingen aan de infrastructuur van de tramlijn en de aanpassingen aan de lokale wegenis, ten laste van de betreffende beheerders.

– Voor de R4 Oost-Aanleg knooppunt Schansakker:

de eerste helft van het complex “Schansakker” (R4 te Oostakker, gelegen tussen het complex met de N70 en de Kennedylaan) wordt momenteel afgewerkt. Het gaat om een oprit en een afrit richting Gent-Zeehaven en een grote ovonde ter hoogte van Volvo trucs. Voor de aanleg van de tweede helft van het complex zal een bouwaanvraag worden ingediend. Het gaat om een oprit en afrit richting Merelbeke, evenals de bouw van twee bruggen over de R4. In het najaar van 2012 is de aanbesteding voorzien.

Het betreft in Evergem:

– een nieuwe verbinding tussen het Ovaal van Wippelgem, gelegen op de R4, en de N458. Het project bestaat uit de aanleg van een rijweg met 2×1 rijstrook en vrijliggende fietspaden. Het technische ontwerp is klaar en de onteigeningen zijn lopende.

– het verder doortrekken van het bestaande vrijliggende dubbelrichtingsfietspad langs de R4 als onderdeel van de verdere ombouw van de R4 tot primaire weg. De bouwvergunning is bekomen en het dossier wordt aanbestedingsklaar gemaakt.

– de aanleg van een Hollands Complex voor de economische ontsluiting van het te ontwikkelen bedrijventerrein Rieme-Noord. De technische studie en de onteigeningen zijn lopende en het project-MER is conform verklaard.

– de plaatsing van geluidsschermen om de woonkern van Evergem af te schermen van de R4. De aanvraag voor de bouwvergunning wordt binnenkort ingediend.

Verbetering van de verkeersveiligheid in Aalst

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam van minister voor Openbare Werken Crevits dat de verkeersveiligheid zal verbeteren door de heraanleg in 2012 van het kruispunt de Albatros.
De fietspaden ter hoogte van de rotonde worden vrijliggend gemaakt en uit de voorrang genomen.
Gelet op een aantal ontwikkelingen (het industrieterrein Erembodegem Zuid IV en de gronden aan de overzijde langsheen de Churchillsteenweg) zal er op langere termijn een nieuwe ingreep nodig zijn om een voldoende capaciteit te houden.

Via een doorgedreven studie dienen mogelijke oplossingen (viaduct, …), als volgende stap in een aanpak van dit kruispunt te worden onderzocht om de doorstroming op dit punt te bevorderen. Gezien de aanwezigheid van randvoorwaarden (bebouwing, brug over E40) is een grondige haalbaarheidsstudie aangewezen.

De studie wordt voorlopig voorzien in 2014. Afhankelijk van de uitkomst van de studie (haalbaarheid, onteigeningen, grondmechanisch onderzoek), dient het project later budgettair te worden ingepast.

Scholen kunnen schulden niet meer betalen

AFBETALING OUDE BOUWLENING IS STROP

Voorlopig voert de Vlaamse overheid een gedoogbeleid en past ze bij als de scholen niet meer kunnen afbetalen

Negen scholen betalen hun bouwlening niet meer af. Nog andere vrije scholen kampen met afbetalingen die zwaarder uitvallen dan verwacht.

Scholen die in de jaren zeventig en tachtig grote leningen hebben afgesloten voor bouwprojecten, zitten vandaag met de strop van zware afbetalingen. ‘Het slokt al hun werkingsmiddelen op’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V), die de kwestie aankaart bij minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A). Het zijn vooral de vrije scholen die worstelen met het probleem.

In negen dossiers is er sprake van (gedeeltelijke) staking van betaling. Het gaat onder meer om twee scholen in Oostende, een in Antwerpen, een in Vlaams-Brabant. Er zit ook een methodeschool bij. De scholen zelf schrikken ervoor terug hiermee naar buiten te komen. Ze zijn bang dat ouders hun kinderen niet meer zullen inschrijven als er financiële problemen zijn.

Dis Van Berckelaer, onderwijsgedelegeerde van het bisdom Antwerpen, heeft weet van verschillende scholen die in de rats zitten: ‘Als je het gros van je werkingsmiddelen aan een afbetaling moet spenderen schiet er niet veel over voor krijt, papier of verwarming. Daarom hebben we in het bisdom een solidariteitsfonds in het leven geroepen om de lasten te verdelen. ‘Als een schoolbestuur niet meer kan betalen, past de Vlaamse overheid tijdelijk bij. Strikt gezien kan ze werkingstoelagen opvorderen of beslag leggen op onroerend goed, maar voorlopig voert de overheid een gedoogbeleid.

Tussen 1973 en 1989 konden scholen putten uit een Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen (NWF). Dat gaf een staatswaarborg en rentesubsidies. Het schoolbestuur betaalde het kapitaal terug en een interest van 1,25 procent. De rest werd door de overheid bijgepast. De leningen liepen dertig, veertig jaar.

Toen gingen ze ervan uit dat het af te betalen bedrag – dat jaarlijks oploopt – door de inflatie verteerbaar zou blijven. Dat is helaas anders uitgedraaid. Ook de verhoopte indexering van de werkingsmiddelen is tegengevallen. Vandaag loopt het deel dat de school zelf moet ophoesten (te) hoog op. De gezamenlijke schuldenberg bedroeg eind 2010 ongeveer 214 miljoen euro.

Sommige scholen hebben een spaarpot. Andere denken aan een fusie. Of ze gaan middelen sprokkelen. ‘Maar hoe maak je ouders warm om in de portemonnee te tasten voor de betaling van een gebouw dat er al twintig jaar staat en eigenlijk al aan renovatie toe is?’ zegt Dirk Vanstappen van de Dienst Investeringen van het Katholiek Onderwijs.

Binnenkort vertrekt een brief van het Vlaamse ministerie van Onderwijs naar het federale ministerie van Financiën met de vraag samen een oplossing te zoeken. Al in 2003 boog een intergouvernementele werkgroep zich over de zaak, maar een oplossing is er nog niet. Een uitweg kan erin bestaan dat afbetalingsperiode verlengd wordt en dat het af te betalen bedrag niet meer kan aangroeien. (De Standaard, Tom Ysebaert)

Hoe handhaven andere lidstaten de mestwetgeving?

Bij het mestactieplan komt een uitgebreid systeem van handhaving met controles en boetes kijken. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) wou wel eens weten of de handhaving in Vlaanderen te vergelijken is met die in andere Europese lidstaten. “Lidstaten die eveneens de waterkwaliteit aanzienlijk moeten verbeteren, ontwikkelen gelijkaardige sanctiemechanismen”, antwoordt minister Joke Schauvliege.

De Europese Commissie heeft in 2010 een benchmarking uitgevoerd van de handhavingsmechanismen en -systemen per lidstaat. Op basis van de insteek van de lidstaten heeft de Europese Commissie alle informatie laten verwerken in een overzichtsrapport: ‘Controls on the implementation of the Nitrate Directive. Results of a questionnaire among Member States. Guidelines on Controls’. “De bedoeling van dit rapport is de lidstaten te laten leren van andere lidstaten met betrekking tot een efficiënte, doelgerichte en effectieve handhaving”, legt minister van Leefmilieu Schauvliege uit.

Uit het rapport blijkt dat er heel wat gelijkenissen zijn met andere lidstaten maar dat er ook verschillen zijn. De teneur binnen heel wat Europese lidstaten is dat de handhaving een essentieel onderdeel is van de Nitraatrichtlijn om tot een goede waterkwaliteit te komen. “Lidstaten die eveneens de waterkwaliteit aanzienlijk moeten verbeteren, ontwikkelen gelijkaardige systemen en sanctiemechanismen als Vlaanderen voor een adequate opvolging”, aldus Schauvliege.

Pesten is geen spel

Pesten is geen spel, maar er bestaat wel een game over. De Hogeschool Kortrijk heeft het game “Re:Pest” ontwikkeld, en een 60-tal scholen maken er al gebruik van. Bij het game hoort geen lessenpakket, maar wel een beperkte handleiding voor nabespreking in de les. Als antwoord op een vraag daarover door Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer stelt de minister dat hij bij dat game ook begeleidende maatregelen naar scholen wil laten ontwikkelen. Het volledige pakket, het game én de maatregelen, zal worden uitgeprobeerd in een aantal scholen en nadien zal worden nagegaan of het nuttig is om het pakket in heel Vlaanderen te implementeren, maar uiteraard is het niet de bedoeling om de scholen te verplichten met dat pakket aan de slag te gaan.

Voor het uitwerken van het pakket wordt nu al 120.000 euro uitgetrokken. Misschien is het toch wenselijk om eerst een kleine evaluatie te doen bij de 60 scholen die nu al met dat game werken, voordat dat geld effectief besteed wordt aan het uitwerken van folders en andere begeleidende maatregelen, aldus De Meyer.

Ondraaglijke leninglast voor scholen

Tussen 1974 en 1989 hebben veel scholen die wilden bouwen leningen afgesloten met staatswaarborg en rentetoelagen, maar die zijn uiteraard nog niet allemaal afgelost. Bij het afsluiten van die leningen rekende men sterk op het effect van de inflatie om tegen het eind van de leningperiode te maken te krijgen met gemakkelijk draagbare terugbetalingen. In de geest en de conjunctuur van die tijd was dat een zeer begrijpelijke visie, maar ondertussen is er wel een en ander veranderd, en voor verschillende Vlaamse scholen is de afbetaling van hun lening problematisch geworden.

Vlaams parlementslid Jos De Meyer volgt deze problematiek al geruime tijd, en een globale oplossing mag volgens hem niet meer uitblijven. Het NWF is een “nationaal” waarborgfonds, maar de infrastructuur voor het onderwijs is tegenwoordig Vlaamse materie. Om de situatie te onderzoeken werd al in 2003 een intergouvernementele werkgroep opgericht die moest onderzoeken of voor sommige NWF-leningdossiers een Vlaamse herfinanciering mogelijk zou zijn, en minister Smet van Onderwijs had al in september 2011 beloofd om het overleg met de federale regering te starten, zodra die er zou zijn. Ondertussen is er een federale regering gevormd, en binnenkort vertrekt een brief van het Vlaamse ministerie van Onderwijs naar het Federale ministerie van Financiën met de vraag om het over leg zo spoedig mogelijk te starten. “Niets te vroeg,” volgens Jos De Meyer. “Op dit ogenblik zijn veel scholen die meer dan 30% van hun werkingstoelagen gebruiken voor de aflossing van hun lening, en er zijn zelfs 9 dossiers waarbij de schoolbesturen niet of nog slechts gedeeltelijk afbetalen”.

Veel schoolse uitval voor Midden – en Oost-Europese jongeren en woonwagenbewoners

In zijn beleidsbrief voor 2011-2012 voorzag minister Smet van Onderwijs maatregelen om de schoolse uitval en het spijbelen van Midden-en Oost-Europese jongeren en woonwagenbewoners te verminderen. Vlaams parlementslid Jos De Meyer informeerde daarom naar de concrete gegevens van die doelgroep, en naar de stand van zaken van het actieplan.

Midden-en Oost-Europese jongeren maken 1,2% uit van de schoolbevolking in het secundair onderwijs, en 1,4% in de basisscholen. Het percentage leerlingen van die groep dat zich tijdens het schooljaar liet uitschrijven, is bij die groep beduidend hoger dan bij de gemiddelde schoolbevolking.

In schooljaar 2009-2010 ging het om 4,6%, tegenover 0,6% bij de totale schoolbevolking, maar het is bij die “uitgeschreven” jongeren ook mogelijk dat ze Vlaanderen verlaten hebben. Over het aantal kinderen van woonwagenbewoners met schoolse uitval bestaan geen gegevens.

Het actieplan voor het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag (inclusief spijbelen), waarvan sommige beslissingen eigenlijk al aangekondigd waren tegen het najaar van 2011, zal eerstdaags voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

Leerlingen mogen aangeven hoe goed ze zich voelen op school

Leerlingen zullen binnenkort mogen aangeven hoe goed ze zich voelen op school. Scholen die volgend schooljaar door de inspectie worden doorgelicht, krijgen nog tijdens het lopende schooljaar online-vragenlijsten waarop leerlingen hun welbevinden en (on)tevredenheid over de school kunnen ingeven. Dat heeft de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), geantwoord op een vraag van Jos De Meyer (CD&V).

Uit internationaal vergelijkend onderzoek is gebleken dat het schoolse welbevinden van leerplichtige jongeren in Vlaanderen op een laag pitje staat.

Vanaf het schooljaar 2012-2013 zal de digitale vragenlijst ook beschikbaar zijn voor scholen die nog niet meteen bezoek van de inspectie krijgen. (De Standaard, Tom Ysebaert)

Kruispunt Cosmos op de R4/E34 in Zelzate wordt heringericht!

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits antwoordde op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer:

“Het gaat hier over de volledige heraanleg van het lichtengeregeld kruispunt op de R4 ter hoogte van de op- en afrit naar de E34. De lichtenregeling wordt vervangen door een verhoogde rotonde. In aansluiting op de rotonde worden onder de tak R4 twee fietstunnels voorzien zodat een veilige kruising van de R4 voor de zachte weggebruikers mogelijk is. Langs de R4 wordt het fietspad vrijliggend aangelegd tot het kruispunt ter hoogte van de inrit Sidmar.
D

e start van de werken wordt voorzien in 2012.
De werken worden geraamd op 4.000.000 euro.
De onteigeningen zijn lopende, de stedenbouwkundige vergunning is verleend en het bestek en de meetstaat zijn in opmaak. De omleidingsroutes (per fase) zijn momenteel in bespreking met de verschillende actoren.”

Geluidswerende schermen op de E17 in De Pinte!

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits antwoordde op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer:

“Op basis van geluidsmetingen werd er beslist om op drie locaties langs de E 17 in de Pinte geluidsschermen te voorzien, nl. ter hoogte van Pont-Noord (Zevergem), ter hoogte van Heerweg- Zuid en ter hoogte van de wijk “Boeregem”.
In 2013 zal er een studie worden uitbesteed om een voorontwerp te bekomen, met maximale landschappelijke integratie van de geluidsschermen. In 2014 zullen het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten worden opgemaakt en zal er voor de werken. een aanbesteding gebeuren.
In 2012 zullen de voorbereidingen van het project van start gaan, d.w.z. het uitvoeren van de terreinopmetingen en de sonderingen.”