Tiende jumping op De Ster

Vorige zondag vond – onder grote belangstelling – de tiende editie plaats van de grote jumping georganiseerd door het Wase Paard. De spanning was regelmatig te snijden.
De beker van Oost-Vlaanderen van deze competitie ging naar Yentl Baert uit Sint-Niklaas die ik dan ook graag de bloemen overhandigde.

Gratis werken in juni

Binnenkort begint de schoolvakantie. Voor de leerlingen van het secundair onderwijs volgen na de laatste examens nog enkele rustige dagen, maar in de scholen begint nog een drukke week met beraadslagingen en evaluaties. Voor sommige leerkrachten wordt het zelfs een periode met onbetaald overwerk, want ze springen gratis in voor collega’s die ziek geworden zijn. In juni mag de school immers geen vervangers meer aantrekken voor afwezige personeelsleden, behalve voor vaderschapsverlof. In de commissie onderwijs vroeg Vlaams parlementslid Jos De Meyer aan minister Smet wat de logica was achter dat systeem.

De minister gaf aan dat hij de mogelijkheid wou onderzoeken om vervangingen in juni mogelijk te maken, maar dat er geen budget voorhanden is. In het basisonderwijs kan men afwezigheden in juni opvangen via het systeem van de “korte vervangingen”, maar in het secundair onderwijs is dat afgeschaft, volgens de minister omdat het moeilijk was om vervangers te vinden. Scholen die werkten met korte vervangingen trokken inderdaad meestal geen extra leraren aan voor korte interims, maar verdeelden de opdracht als overuren onder de collega’s op school. Dat is wat ze nu ook doen in juni, stelt De Meyer, maar dan gratis. Het lukt alleen omdat leerkrachten ervan uit gaan dat leerlingen van hun zieke collega hoe dan ook recht hebben op evaluatie en een rapport.

Blijvende aandacht nodig voor instandhouding bijenpopulaties

Op 16 mei 2012 heeft de Europese Commissie 3 miljoen euro uitgetrokken voor steun aan zeventien lidstaten die onderzoek doen naar sterfte in bijenkolonies. Het is de bedoeling om tijdens de periode 2012-2013 meer informatie te verzamelen ontrent de oorzaken van bijensterfte. Ook in ons land worden studies uitgevoerd, die voor 70 % worden gefinancierd door de Europese Commissie.

Jos De Meyer vroeg aan Minister-president Kris Peeters naar de initiatieven die reeds genomen zijn in verband met de gezondheid van de bijenpopulaties.

Minister-president Kris Peeters antwoordde:
“De Europese Commissie heeft inderdaad recentelijk financiële middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een surveillancestudie naar de sterfte van de bijen in de lidstaten in de periode van 1/04/2012 tot 30/06/2013. Ook België heeft zich hiervoor ingeschreven, en zou hiervoor op een Europese bijdrage van +/- 63.000 € beroep kunnen doen.
De studie kadert in de EU-uitgaven op veterinair gebied. In ons land ressorteert betreffende materie onder de bevoegdheden van het FAVV, met als nationaal referentielaboratorium het CODA.
Deze monitoring is nieuw en staat los van eventuele andere studies of programma’s. Wel is het zo dat de eerder opgebouwde kennis in Vlaamse wetenschappelijke instellingen ongetwijfeld een nuttige bijdrage kan betekenen bij het uitwerken van de nieuwe studie.”

Tevens verwees de minister-president naar de Vlaamse Ronde Tafelconferentie die resulteerde in een concreet plan met 10 actiepunten die in uitvoering zijn.

Minister-president Peeters bezoekt landbouwbedrijven in Berlare en Zele

Vrijdag 1 juni 2012 vergezelde Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van de commissie Landbouw Jos De Meyer minister-president Kris Peeters bij zijn bezoek aan twee landbouwbedrijven.

Op het landbouwbedrijf van de familie D’Heer – Vis in Berlare werden de gevolgen van de nakende hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid besproken. Minister-president Peeters maakte bekend dat hij vanuit de landbouwbegroting 60.000 euro extra aan financiële middelen zal voorzien om de periode 2012-2014 te overbruggen m.b.t. natuurbeheer en agrobeheersingsgroepen. Daarnaast gaf minister-president Peeters mee dat de Vlaamse melkveehouders plannen om hun productie met 26 % uit te breiden.

In Zele bezocht de delegatie het landbouwbedrijf van de familie Hanselaer, gespecialiseerd in de productie van het Belgisch wit-blauw-rund. Minister-president Peeters gaf aan dat er momenteel volop gewerkt wordt aan een aanvraagdossier tot Europese erkenning voor het Belgisch Wit-Blauw Rundsvlees als ‘Beschermde Geografische Aanduiding’.

TBS-regeling: sterk verschillend!

Voor personeelsleden uit het onderwijs bestond tot onlangs een systeem waarmee ze twee jaar voor hun pensioendatum konden uittreden: de zogenaamde “terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen”, tbs 56+ voor kleuterleid(st)ers en tbs 58+ voor andere werknemers.
Die regeling is in februari 2012 sterk aangepast: enkel voor kleuterleid(st)ers is nog een tbs van twee jaar mogelijk, en het uitbetaalde wachtgeld tijdens tbs wordt beperkt.
Op een vraag hierover door Vlaams parlementslid Jos De Meyer antwoordde minister Smet van Onderwijs dat de nieuwe regeling een besparing zal opleveren. Voor 2012 schat hij die op 3 miljoen euro, tegen 2019 kan dat 61 miljoen euro worden.
In de andere gemeenschappen van het federale België blijft een soort tbs- systeem bestaan voor alle personeelsleden uit het onderwijs: in de Duitstalige gemeenschap blijft 2 jaar tbs mogelijk, Franstalige leraars kunnen evenveel maanden tbs krijgen als het aantal jaren dat ze fulltime gewerkt hebben.
In heel Europa stelt men vast dat leerkrachten met pensioen gaan zodra ze dat wettelijk kunnen. Voor de meesten is dat op 60 jaar, in Cyprus en Polen bestaat nog een uitstapregeling vanaf 55 jaar. In Tsjechië bestaat een speciale regeling, merkt De Meyer op: vrouwelijke leerkrachten met 5 of meer kinderen kunnen er op 57 jaar met pensioen, terwijl kinderloze dames moeten wachten tot hun 61e. In Nederland blijven de leerkrachten gemiddeld langst werken: ze kunnen pas op 65 jaar met pensioen.

Werkingstoelagen en leerlingenkenmerken: dringend bijsturen!

Naast de betalingen voor het onderwijzend en ander personeel, krijgt een school van de overheid ook “werkingstoelagen”om haar andere kosten te betalen: infrastructuur, didactisch materiaal, schoonmaak en onderhoud. In juli 2008 werd een nieuw systeem uitgewerkt voor de toekenning van die werkingstoelagen: het was niet enkel gebaseerd op het aantal leerlingen, maar ook op de leerlingkenmerken.

In de commissie Onderwijs merkte Vlaams parlementslid Jos De Meyer op dat de toepassing van het nieuwe systeem geleid heeft tot zeer grote onderlinge verschillen tussen de scholen. Een steekproef heeft uitgewezen dat de basisschool met de kleinste omkadering 588 euro kreeg per kind, en die met de grootste werkingstoelage 873 euro per kind.

De evaluatie van het systeem, eerst voorzien voor 2012, zal rond zijn tegen eind 2013 zodat eventueel nog tijdens deze legislatuur wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Men moet er toch over waken dat deze timing gehaald wordt, vindt De Meyer. In zijn visie moeten de leerlingenkenmerken wel een rol spelen bij het berekenen van het lesurenpakket van een school, maar minder bij het berekenen van de budgetten die een school krijgt voor haar andere kosten.

Wat kost Klasse?

Sinds een aantal jaren publiceert het ministerie van Onderwijs vier “onderwijskundige” tijdschriften. De verschillende uitgaven zijn zeer verzorgd en ze worden gratis bezorgd aan de leden van de doelgroep: Klasse voor Leraren, maandelijks 200.000 exemplaren, Klasse voor Ouders, maandelijks 700.000 exemplaren, Yeti (5e en 6e leerjaar basisschool), maandelijks 140.000 exemplaren, en Maks (2e en 3e graad secundair onderwijs), uitgegeven op 200.000 exemplaren.

In antwoord op een vraag daarover door Vlaams parlementslid Jos De Meyer meldde minister Smet van onderwijs dat vorig schooljaar in totaal 2.5235.000 euro werd besteed aan die vier tijdschriften samen.

Maks!, Yeti en Klasse voor Ouders worden niet automatisch aan alle leden van de doelgroep bezorgd; de scholen moeten bevestigen of ze er gebruik van willen maken en ze staan ook zelf in voor de distributie. De tien maandelijkse exemplaren van Klasse die elk onderwijspersoneelslid per schooljaar krijgt, kosten samen 6,94 euro. In principe wordt sinds 2010 nog slechts één exemplaar van Klasse bezorgd per adres, maar dat systeem werkt niet feilloos: er bestaan nog steeds gezinnen waar elke maand drie exemplaren van Klasse in de bus vallen. Wil je Klasse liever niet op papier lezen, maar enkel op het internet, dan kan dat ook, maar dan moet het personeelslid dat zelf aan de redactie laten weten. Volgens de minister worden dergelijke vragen “uiterst zelden” gesteld. “Een gerichte en directe bevraging zou waarschijnlijk toch meer resultaat opleveren, en kostenbesparend werken,” aldus De Meyer.

Van lijnbus naar schoolbus?

Scholen die geen overheidsgeld krijgen voor hun leerlingenvervoer hebben het vaak moeilijk om hun leerlingen op een betaalbare manier naar het zwembad of cultureel centrum te brengen. Ze mogen immers niet alle kosten doorrekenen aan de ouders, want in het Vlaamse onderwijs geldt een maximumfactuur. Een eigen schoolbus aanschaffen is meestal onbetaalbaar, maar op een vraag daarover door Vlaams parlementslid Jos De Meyer antwoordde minister Crevits dat scholen of openbare diensten wel contact kunnen opnemen met De Lijn om bussen aan te schaffen die uit dienst zijn genomen, maar die nog wel rijvaardig zijn.

Als die bussen betaalbaar zijn, bestaat er volgens De Meyer bij sommige scholen interesse voor die mogelijkheid, en bestaat er ook regelgeving over wie als chauffeur van die bussen zou kunnen fungeren.

Lustrumtentoonstelling Belseelse Kunstvrienden

Zaterdag vond de opening van de Lustrumtentoonstelling van de Belseelse Kunstvrienden plaats.
Reeds 35 jaar laten onze “plaatselijke” kunstenaars hun beste schilderijen en beeldhouwwerken zien.
Voorzitter Lode Verbeke was terecht fier op de prachtige selectie van werken van 28 kunstenaars. Het was ongetwijfeld één van hun sterkste tentoonstellingen.
Proficiat met deze jubileumtentoonstelling!

Koers in Belsele

Belsele in volle kermis! Dit is ondenkbaar zonder wielerwedstrijden: “Belsele sportief” organiseert er zowel vrijdagavond, zaterdag (juniores en vrouwen) als dinsdag.
We waren er naar jaarlijkse gewoonte graag bij en hebben mee genoten van het sportieve gebeuren…

Doelstellingen inburgering en integratie

In de beleidsnota Inburgering en Integratie 2009-2014 werd gesteld dat de socio-economische achterstand op “etnische” basis in Vlaanderen groter lijkt te zijn dan de in ons omringende landen. Onder meer daarom werden in het Integratiedecreet van 30 april 2009 een aantal doelstellingen nagestreefd voor een opvolgbaar en gecoördineerd beleid ter zake.

Vlaams parlementslid Jos De Meyer vroeg de verschillende ministers van de Vlaamse Regering hoe die doelstellingen in hun beleid vertaald werden en welke resultaten er al behaald werden.

Uit de antwoorden van de ministers bleek dat op veel beleidsdomeinen initiatieven genomen worden. Soms gaat het daarbij om heel gerichte en precieze acties, zoals het uitwerken van een heldere folder over de gemeenteraadsverkiezingen, maar daarnaast wordt ook geld uitgetrokken voor studies die het probleem in kaart moeten brengen. Het is daarbij niet duidelijk of al die inspanningen steeds gecoördineerd verlopen. In de meeste departementen bestaat ook duidelijk controle op de besteding van de middelen, maar daarmee weten we spijtig genoeg nog niet in hoeverre het doel bereikt wordt, aldus De Meyer.

De uitdagingen voor ons katholiek onderwijs in de 21ste eeuw

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het VSKO, was op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer gastspreker in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas.
De talrijke aanwezigen uit het brede Wase onderwijsveld luisterden geïnteresseerd naar haar boeiende uiteenzetting over de identiteit en kwaliteit van het katholiek onderwijs.
De toekomst van ons katholiek onderwijs is verzekerd!