Vlaamse begrotingscontrole – CD&V blij met 50/50-regeling

CD&V-onderwijsspecialist Jos De Meyer reageert tevreden op de extra middelen die de Vlaamse regering in de begrotingscontrole heeft voorzien voor de problematiek van de schoolcapaciteit. Dat er gewerkt is met een 50/50-regeling waarbij de ene helft gaat naar de acute noden en de andere helft naar de klassieke wachtlijsten, is volgens De Meyer “hoopgevend”.
De Meyer benadrukte eerder deze week dat de Vlaamse regering bij haar inspanningen rond schoolcapaciteit niet enkel oog mocht hebben voor Antwerpen en dat ook het probleem van de reguliere wachtlijsten voor de scholenbouw niet mocht vergeten worden.
Volgens De Meyer is de regering tegemoet gekomen aan die verwachtingen. “Dit jaar wordt 46,4 miljoen euro aan bijkomende middelen voorzien, volgend jaar is dat 60 miljoen. Telkens gaat de helft van de bijkomende middelen naar het wegwerken van de reguliere wachtlijst”, aldus De Meyer.
De CD&V’er spreekt van “een belangrijk signaal voor de vele scholen die ruim 10 jaar geleden een bouwdossier indienden”. “De inhaalbeweging is hiermee zeker niet rond, maar het feit dat de overheid de helft van de extra inspanning specifiek voor de wachtlijst reserveert, en de andere helft koppelt aan objectieve capaciteitscriteria, is hoopgevend. Het haalt het dossier uit het partijpolitieke getouwtrek”, aldus De Meyer. (Belga)

Meer middelen voor scholenbouw in de plenaire zitting van het Vlaams parlement

“Ik wil echter heel duidelijk zijn ten overstaan van de regering. Voor ons zijn er twee criteria waaraan moet worden voldaan indien er bijkomende middelen zouden zijn. Er zijn capaciteitsproblemen in Antwerpen, maar ook in andere steden en ook in plattelandsgemeenten in Vlaanderen, en Antwerpen is niet de maatstaf voor het Vlaamse beleid.

Ook zeggen we het volgende aan de regering. Er zijn inderdaad de capaciteitsproblemen, maar er is ook de reguliere wachtlijst, waarbij de tweede helft van 2001 nu aan bod komt. We willen dat tegelijk ook wordt gekeken naar de meest prangende dossiers van de wachtlijst, zodat die gelijktijdig worden aangepakt. Daar heeft Vlaanderen recht op en dat zou getuigen van een evenwichtige aanpak.” zei Jos De Meyer namens de CD&V-fractie tijdens de plenaire zitting van 27 maart in het Vlaams parlement.

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=872837

106 km rijden voor één lesuur

BRUSSEL Er is een leerkracht die 53 kilometer moet rijden naar een school, daar één lesuur geeft en dan weer het hele eind terug moet. Het is de consequentie van de regeling van de reaffectatie in het onderwijs.

Wie vastbenoemd is maar een deel van zijn opdracht verliest omdat zijn school lestijden kwijtraakt door een lager leerlingenaantal, moet zijn opdracht elders volmaken. Eerst wordt daarvoor gekeken binnen de scholengemeenschap. Als dat niet lukt, moet het verder weg.

Pas vanaf 60 kilometer mag een leerkracht weigeren, voor dit schooljaar was dat 30 kilometer.

Een en ander blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) opvroeg bij de minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A). ‘Dit raakt niet veel mensen, een veertigtal, maar voor de betrokkenen is het wel behoorlijk absurd. Een lesopdracht betekent ook dat je naar oudercontacten en vergaderingen moet. Kunnen we die mensen niet beter een uurtje administratief werk geven op hun eerste school?’

Minister Smet antwoordde aan De Meyer dat dergelijke afstanden een bijkomende belasting vormen voor de betrokkenen, maar wil niet zover gaan dat onwerkbaar te noemen.

Hij wil een aanpassing van de afstandsnorm bekijken binnen het loopbaandebat dat momenteel aan de gang is. (Tom Ysebaert, De Standaard)

Werken voor ontsluiting VPK starten in 2014

De werken voor een betere ontsluiting van papier- en kartonproducent VPK in Oudegem starten in 2014. Dat heeft minister van Openbare Werken Hilde Crevits bevestigd na een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. De bedrijfsomgeving van VPK wordt anders ingericht zodat er een veiliger aansluiting is met de Oudegemsebaan (N406). Ook de spoorwegovergang ter hoogte van het bedrijf wordt verkeersveiliger heringericht. Het Agentschap Wegen en Verkeer betaalt hiervoor 1,5 miljoen euro. Het aandeel van de stad Dendermonde bedraagt 2,2 miljoen euro en VPK zelf hoest ook nog eens 700.000 euro op voor het project. De stad Dendermonde treedt op als bouwheer en staat daarom ook in voor de nodige onteigeningen. Ook een aanbestedingsdossier is in opmaak. Binnenkort wordt ook de bouwvergunning aangevraagd. (DND,Het Laatste Nieuws)

Boetes m.b.t. de mestbank: het aantal recidivisten blijft hoog

“Voor het productiejaar 2011 moeten 1.472 landbouwers een NER boete betalen.
986 landbouwers ontvingen een boete van minder dan 1000 euro. 435 landbouwers ontvingen een boete tussen 1000 en 5000 euro. 51 landbouwers kregen een boete van meer dan 5000 euro,” antwoordde Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Jos De Meyer is vooral verontrust door het aanzienlijk aantal landbouwers waarbij recidivisme werd vastgesteld (780 in 2011).

De minister wijst erop dat:
“De bedrijven die een boete krijgen, kunnen in eerste instantie best contact opnemen met de Mestbank. De Mestbank zal hen informeren over de mogelijkheden om NER boetes naar de toekomst te vermijden.
Landbouwers kunnen daarnaast, zoals elk landbouwbedrijf, beroep doen op de medewerkers van de dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Deze dienst begeleidt land- en tuinbouwers o.a. bij de opmaak van een bemestingsplan- en register, de prognose van de mestbalans, het optimaal inzetten van meststoffen, het aanreiken van instrumenten om het nitraatresidu te beperken om op die manier de waterkwaliteit te verbeteren. De dienst opereert volledig zelfstandig binnen de VLM.”

Vrijdag 22 maart 2013 – Wereldwaterdag

Vrijdag 22 maart 2013 vond op de Grote Markt van Sint-Niklaas de apotheose plaats van het waterproject van de plaatselijke scholen “Loop naar de pomp”.
Ook ik was daarbij aanwezig, samen met o.a. Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege en Gedeputeerde Jozef Dauwe.
Sinds 1993 vestigt de internationale Wereldwaterdag aandacht op het belang van water en ijvert voor het duurzaam beheer van de zoetwatervoorraden. Ieder jaar staat een ander aspect van de waterproblematiek in de schijnwerpers, telkens om de enorme invloed die water heeft op de menselijke omgeving duidelijk te maken en te tonen hoe nauw water verbonden is met ieders leven.
Het thema van Wereldwaterdag 2013 is dat van het Internationaal Jaar van Watersamenwerking van de VN. Het Internationaal Jaar wil iedereen bewust maken van de mogelijkheden om samen te werken op het gebied van waterbeheer en van de uitdagingen die de toenemende vraag naar toegang tot water met zich meebrengen.

Protestactie van de landbouwers tegen het GRUP Haven van Antwerpen

Uit solidariteit met de getroffen landbouwers was ik deze morgen aanwezig op de protestactie van de Boerenbond in Kallo.

__________

Ik ben onvoorwaardelijk solidair

Opvallende aanwezigen bij de protestactie: Bevers burgemeester en Vlaams parlementslid Marc Van de Vijver (CD&V), Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) en eerste schepen Bruno Stevenheydens (N-VA). ‘Ik ben in de eerste plaats burgemeester’, zegt Van de Vijver. De regering heeft haar verantwoordelijkheid, maar mijn verantwoordelijkheid binnen de gemeente primeert.’
‘Wij komen de mensen een hart onder de riem steken’, vult Stevenheydens aan. ‘Wat er in de polders gebeurt, is gewoon verschrikkelijk.’
‘Als parlementslid uit de regio met goede contacten met de land- en tuinbouw kon ik niet anders dan hier vandaag zijn’, zegt Jos De Meyer. ‘Ik ben onvoorwaardelijk solidair!’
(Het Nieuwsblad, Paul Van Landeghem)

Vlaanderen moet (nog) geen landbouwsubsidies terugbetalen

Het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid is via steunmaatregelen een belangrijke factor in onze agrarische economie. Elk jaar wordt landbouwsteun uitgekeerd, maar geregeld wordt ook onterecht toegekende landbouwsteun teruggevorderd als blijkt dat niet voldaan werd aan de voorwaarden voor die steun.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg Minister-president Kris Peeters hierover in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

België moet voor een bedrag van 2,477 miljoen euro onterecht toegekende landbouwsteun terug betalen, maar dat bedrag is volledig voor rekening van Wallonië. De Vlaamse overheid moet reeds verschillende jaren nauwelijks terugbetalingen doen, mede dankzij de belangrijke informatie-investeringen in het Gemeenschappelijk Beheers- en Controle Systeem, het nauwgezette werk van de ambtenaren en het correct invullen van de documenten door de land- en tuinbouwers.

Het valt echter niet uit te sluiten dat Vlaanderen in de toekomst ook met terugbetalingen zou kunnen worden geconfronteerd. Momenteel zijn er twee geschilpunten hangende met de auditdiensten van de Europese Commissie.

Verder stelde de Minister-president dat veel van de discussies te wijten zijn aan verschillen in interpretatie tussen de auditdiensten van de Commissie en de lidstaten over de toepassing van de vaak zeer ingewikkelde en soms te vage Europese regelgeving. Om de regelgeving van de lidstaten en de Europese Commissie beter op elkaar af te stemmen werden de Europese regelgeving en de toepassingen in de verschillende lidstaten reeds bijgestuurd.
__________

Teruggevorderd GLB-geld voor rekening van Wallonië

In het Vlaams Parlement werd minister-president Kris Peeters aan de tand gevoeld omtrent de 2,477 miljoen euro aan landbouwsubsidies die België terug moet betalen aan Europa. Uit het antwoord van Peeters bleek onder meer dat het terug te storten bedrag volledig voor rekening van Wallonië is, maar dat ook Vlaanderen met Europa onderhandelt over twee geschilpunten.

Op vraag van parlementslid Jos De Meyer (CD&V) gaf Vlaams Landbouwminister Kris Peeters tekst en uitleg bij de terugvordering van Europese landbouwsubsidies. In totaal vordert Europa dit jaar van 22 lidstaten 414 miljoen euro terug. België moet 2,477 miljoen euro aan Europa, in 2012 was dat nog 2,7 miljoen euro. Het terug te betalen bedrag wordt bepaald op basis van de audits die de Europese autoriteiten uitvoeren om te controleren of de lidstaten de Europese landbouwregels correct uitvoeren.

Deze auditprocedure neemt meestal meerdere jaren in beslag, wat betekent dat de terugbetalingen meestal betrekking hebben op vaststellingen van enkele jaren terug. Wat België betreft, wist Peeters te vertellen dat het terug te storten bedrag van 2,477 miljoen euro volledig voor de rekening van Wallonië is. De Vlaamse overheid hoeft sinds meerdere jaren geen terugbetalingen te doen.

Dat zou onder meer te danken zijn aan de belangrijke informatica-investeringen in het controlesysteem dat Vlaanderen hanteert, maar ook het nauwgezette werk van de landbouwambtenaren verdient volgens Peeters een pluim. Door hun accuraat werk hebben ze de voorbije jaren al voor ettelijke miljoenen aan boetes vermeden, aldus Peeters.

Toch is het niet uit te sluiten dat ook Vlaanderen in de toekomst met terugbetalingen zou worden geconfronteerd, waarschuwt de minister-president. Er zijn momenteel namelijk twee geschilpunten met de auditdiensten van de Europese Commissie hangende.

In het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit ontving Vlaanderen een melding van twee overtredingen. Het Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) riskeert een boete van 2,1 miljoen euro, het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) zou 1,8 miljoen euro moeten terugbetalen. Peeters gaf aan dat het om “een verschil in interpretatie van de regelgeving” gaat en dat de boetes momenteel worden aangevochten.(Vilt)

Natuur op Linkerscheldeoever kost 170.000 euro per hectare

De Vlaamse regering moet deze maand beslissen over de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’. Jos De Meyer (CD&V) vroeg aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en openbare werken, een raming op voor de toekomstige natuurcompensaties die samenhangen met de uitbreiding van de Antwerpse haven. De inrichting van 1 hectare natuur op Linkerscheldeoever kost meer dan 170.000 euro.

Oude natuurcompensaties
Op dit ogenblik zijn er geen natuurcompensaties in uitvoering die te maken hebben met de uitbreiding van de Antwerpse haven. Dat komt omdat de Vlaamse regering het GRUP nog niet definitief vastgestelde. De bestaande compensaties zijn uitgevoerd in het kader van het Deurganckdok, het ‘historisch passief’ van de haven van Antwerpen en het Logistiek Park Waasland. In 2010 berekende Jos De Meyer dat de totale kost voor natuur 138.326.974 euro bedroeg voor bijna 1500 hectare. Eén hectare natuur kostte toen dus om en bij de 100.000 voor verwerving en inrichting.

Nieuwe natuurcompensaties
Na de definitieve vaststelling van het GRUP wordt een verdere ontwikkeling van het Antwerpse havengebied mogelijk. Op Linkerscheldeoever zal dat volgens het ontwerp-GRUP gepaard gaan met de ontwikkeling van zogenaamde ‘robuuste natuur’ in de gebieden Doelpolder Midden, Nieuw Arenberg, Prosperpolder-Zuid (Beveren) en Grote Geule (Sint-Gillis-Waas). De totale verwervings- en inrichtingskost voor deze 4 gebieden wordt geraamd op 88 miljoen euro. Daarbij komt nog een kost voor het beheer van natuur.

Verdeelsleutel
Minister Crevits wijst er op dat het Vlaams gewest niet alle kosten draagt. Het Vlaams gewest werkt samen met partners in het projectgebied: het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever en de NMBS-groep. Per natuurgebied werd een verdeelsleutel afgesproken, maar er is geen duidelijkheid hoe die verdeelsleutels precies in elkaar zitten.

Hoge kosten in tijden van crisis
Door de torenhoge bedragen waarover wordt gesproken, ontbreekt vaak elke zin van realiteit. 170.000 euro, waarvan een groot deel wordt opgehoest door de Vlaamse belastingsbetaler, is wel degelijk een zeer hoog bedrag. Boerenbond stelt zich dan ook vragen bij het maatschappelijk draagvlak van deze kost om een hectare uit landbouwgebruik te nemen en om te zetten in een specifieke soort natuur. Boerenbond vraagt bovendien inzicht in de verdeelsleutels, zodat de Vlaamse belastingbetaler een duidelijk beeld krijgt over de kost die hij rechtstreeks bijdraagt aan dit project. Boerenbond roept de politici die de komende dagen onderhandelen over het GRUP op om het gezond verstand te gebruiken en na te denken of dermate hoge kosten voor natuur te verantwoorden zijn.
De bedragen in onderstaande tabel geven een kostenraming weer voor de nieuwe natuurgebieden op Linkerscheldeoever voor de komende jaren.

Oppervlakte (ha),Raming verwerving en inrichting (euro),Raming onderhoud en beheer (euro)
Doelpolder Midden: 200, 46.400.000, 51.000
Nieuw Arenberg fase 1: 48, 6.800.000, 36.000
Prosperpolder Zuid fase 1: 170, 25.450.000, 60.000
Grote Geule: 100, 9.800.000, 25.000

Totaal: 518, 88.450.000, 172.000

Gemiddelde kost per ha: 170.753,332

BRON: Antwoord van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en openbare werken, op vraag nr. 444 van 15 januari 2013 van Jos De Meyer.
(Stijn De Roo, Boer en Tuinder 13 maart 2013)

Nieuwe rotonde op de R43 in Eeklo vóór de opening van het nieuwe ziekenhuis

Minister voor Openbare Werken Hilde Crevits deelde aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op zijn schriftelijke vraag mee dat een nieuwe rotonde op de R43 in Eeklo zal aangelegd worden voor de ontsluiting van het in opbouw zijnde ziekenhuis AZ Alma, en tevens voor de ontsluiting van het uit te breiden bedrijventerrein Kunstdal. In het project zal ook het huidige kruispunt van de R43 met de Raverschootstraat omgebouwd worden en zal een veilige fietsoversteek gerealiseerd worden.
De studie is in opmaak. De aanbesteding van de werken is voorzien in 2015. Het is de bedoeling om deze werken te verwezenlijken vóór de opening van het nieuwe ziekenhuis.
De ruwe raming van de werken bedraagt 1.000.000 euro.

Nieuwe wegverbinding tussen Aalst en Lebbeke in het vooruitzicht!

Als antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over de geplande investeringen aan de N41 in Lebbeke deelde minister voor Openbare Werken Hilde Crevits het volgende mee:
“In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan staat aangegeven dat een nieuwe secundaire wegverbinding tussen Aalst (N406) en Lebbeke (N47) dient te worden aangelegd. De definitieve vastlegging van dit Provinciaal Uitvoeringsplan vond in het najaar van 2012 plaats. Gezien de ligging van het definitieve tracé in het kader van voormelde procedures werd onderzocht en bepaald, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een studie opstarten tot technische uitwerking van deze nieuwe weg. De studie van 1 miljoen euro omvat volgende deeltaken: opmaak project-MER, uitwerken volledige aanbestedingsbundel (rijweg, milderende maatregelen (bufferbekken, geluidsschermen), kunstwerken), opmaak van de onteigeningsplannen en de benodigde communicatie tijdens het ontwerpproces.
De aanbesteding van de studie wordt in het midden van 2014 voorzien.”

__________

Doortrekking N41 weer stap dichterbij

De doortrekking van de gewestweg N41 tussen Lebbeke en Aalst komt weer een stap dichterbij. Midden volgend jaar wordt een studie gemaakt over de aanbesteding en de onteigeningsplannen. Jan Van de Velde

Aalst/Dendermonde/Lebbeke/Hamme Die aankondiging komt van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) na een vraag van Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) over de geplande investeringen aan de gewestweg N41.

De minister is formeel: ‘In de ruimtelijke structuurplannen staat aangegeven dat een nieuwe secundaire wegverbinding tussen Aalst en Lebbeke noodzakelijk is. Het definitieve trac� is onderzocht en bepaald. De studie kost een miljoen euro en omvat de opmaak van het milieueffectrapport, het uitwerken van de volledige aanbestedingsbundel (rijweg, milderende maatregelen zoals een bufferbekken en geluidsschermen, kunstwerken) en de opmaak van de onteigeningsplannen.’

Het actiecomité N41 Veilig door Hamme en de Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde (Raldes) hebben nog een procedure lopen bij de Raad van Stae.

Ze vragen om het provinciaal ruimtelijk structuurplan nietig te verklaren.

‘De druk om de gewestweg door te trekken komt vooral uit Dendermonde’, stelt Bart Thibau van Raldes.

‘De herinrichting van de verbinding tussen Dendermonde, Oudegem en Gijzegem, gekoppeld aan een verbetering van het openbaar vervoer, is een betere oplossing dan de doortrekking van de N41.’

Ronny Persiau van het Hamse actiecomité geeft de strijd niet op.

Hij stelt zijn hoop op de Raad van State.

‘We beschikken over sterke troeven om de doortrekking tegen te houden, want er zijn tal van procedurefouten gemaakt’, zegt Persiau.

‘Er zijn geen alternatieve routes onderzocht en er is geen studie gemaakt over herkomst en bestemming van het verkeer op de gewestweg. Bovendien mag een secundaire weg geen verlengstuk vormen van een primaire weg.’

Ook het gemeentebestuur van Lebbeke stapte naar de Raad van State.

‘Voor ons is het voorliggende tracé onaanvaardbaar’, luidt de stelling van burgemeester François Saeys (Open VLD).

‘Er is totaal geen rekening gehouden met onze bezwaren, onder andere over Denderbelle Broek.’

Volgens werkgeversorganisatie Voka beantwoordt de doortrekking van de N41 aan de vraag van tientallen bedrijven in de regio voor een betere ontsluiting en mobiliteit.

‘De Vlaamse overheid kan door deze realisatie de kansen op investeringen van bedrijven ondersteunen en dus ook de werkgelegenheid garanderen.’
(Het Nieuwsblad, Kathleen De Keyser)

De N9 in Wetteren wordt aangepakt!

Op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over de geplande investeringwerken aan de N9 in Wetteren antwoordde minister van Openbare Werken Hilde Crevits:

“Het betreft de heraanleg van de doortocht (modules 3, 11 en 16) in Kwatrecht langs de N9, tussen de N400 en de N42, en de heraanleg van de voet- en fietspaden, de heraanleg van het kruispunt N9xN400, het structureel onderhoud van de rijweg, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van het kerkplein.

De bouwvergunning is verkregen en de aanbesteding wordt dit voorjaar voorzien.
De start van de werken is voorzien in 2013. De uitvoeringstermijn bedraagt 250 werkdagen.

Het aandeel van het Agentschap Wegen en Verkeer bedraagt 2.200.000 euro en het aandeel van de gemeente Wetteren bedraagt 2.300.000 euro.”

Werken aan de R4 in Gent en in Zelzate in het verschiet

In antwoord op schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer antwoordde minister van mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits dat zij wegenwerken plant aan de R4:
-in Zelzate zullen de knooppunten 1, 2 en 3 heringericht worden. De studie over de opmaak van de start- en projectnota en een verkeerskundige onderbouwing van de geplande ingrepen wordt in het voorjaar 2013 aanbesteed.
De herinrichting van de knooppunten is als volgt opgedeeld:
o knooppunt 1: ongelijkvloerse kruising van de Traktaatweg (R4) met de Kanaalstraat en de Leegstraat. De R4/Traktaatweg gaat in tunnel, zonder dat het verkeer uit Nederland op de Kanaalstraat en Leegstraat kan aansluiten.
o knooppunt 2: ongelijkvloerse kruising van de R4 met de Rijkswachtlaan. Op het tunneldak komt een rotonde, waar de Rijkswachtlaan en de (te verleggen) Gebroeders Naudtslaan op aansluiten.
o knooppunt 3: het verkeer komende van Nederland krijgt een directe oprit op de E34 richting R4-West.

De knooppunten 1 en 2 (=tunnels) worden voorlopig door AWV elk op 10 miljoen euro geraamd.
De overige wegenis en kunstwerken worden voorlopig door AWV eveneens op 10 miljoen euro geraamd en zullen aansluitend op de vorige werken plaatsvinden.

-in Gent betreffen de werken de aanleg van een Hollands complex op de R4 ter hoogte van de Langerbruggestraat en het plaatsen van geluidsschermen in de zone tussen dit complex en het kruispunt R4 Kennedylaan/Eisenhowerlaan.
De aanbesteding van het Hollands complex is momenteel voorzien in 2014.De plaatsing van de geluidsschermen zal gebeuren na de uitvoering van de wegeniswerken.
Voor het verkeersknooppunt ter hoogte van de Langerbruggestraat is 9 miljoen euro voorzien, voor de geluidsschermen 1.5 miljoen euro.
Voor de bouw van het complex is de bouwaanvraag ingediend en is het bestek in opmaak. Voor de geluidsschermen is de akoestische studie uitgevoerd en zullen dit jaar de architecturale en stabiliteitsstudie worden uitgevoerd.

R41 in Aalst zal aangepakt worden!

Op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over de geplande investeringswerken aan de R41 in Aalst antwoordde minister Crevits:
“De top- en de onderlaag van de aansluitende zones op de R41 zullen gelijktijdig heraangelegd worden, maar buiten de projectzone van de gevaarlijke punten. Dit structureel onderhoud is geraamd op 1.500.000 euro.
De start van de tunnelwerken is voorzien in het najaar 2014/voorjaar 2015, maar is evenwel afhankelijk van de voortgang van de onteigeningen.
De onteigeningsprocedure is lopende. De ontheffingsnota Mer is voorzien voor de 1stehelft van 2013 en de aanvraag van de bouwvergunning is voorzien in de 2de helft van 2013. De aanbestedingsprocedure is voorzien voor het voorjaar 2014, afhankelijk van de voortgang van de onteigeningen.”

Binnenkort werken aan de N41 in Temse

“Het wegvak tussen de tunnel Duivenhoek en het kruispunt Kettermuit op de N41 zal volledig worden heraangelegd.” antwoordde minister van Openbare Werken Hilde Crevits aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer als antwoord op een schriftelijke vraag.

“Het doorgaand verkeer gaat over één rijstrook in elke richting en het plaatselijk verkeer zal via ventwegen naar de woningen en de bedrijven worden geleid. Het traject wordt ook voorzien van vrijliggende fietspaden. Halverwege het tracé komt er via een tunneltje een doorsteek voor de zachte weggebruikers.
De timing is afhankelijk van de mogelijkheid tot subsidiëring van de rioleringen door de Vlaamse Milieumaatschappij.
De studie werd in 2008 vastgelegd voor een bedrag van 152.298,34 euro.
Het voorontwerp voor de wegenis is goedgekeurd op de Provinciale Auditcommissie. Momenteel legt het studiebureau de laatste hand aan het rioleringsontwerp.”
__________

Herinrichting voor N41 tussen Duivenhoek en Kettermuit

De plannen voor de herinrichting van de Nieuwe Steenweg (N41) tussen de tunnel aan de Duivenhoek in Elversele en het kruispunt Kettermuit in Sint- Niklaas worden concreet.

Dat stuk van de N41 wordt algemeen beschouwd als één van de gevaarlijkste wegen in de hele regio. Zeker voor fietsers is het niet altijd risicoloos om te laveren op het smalle fietspadje naast het vrachtverkeer dat er de hele tijd door voorbij raast. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) peilde bij Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) naar de stand van zaken in het belangrijke dossier. “Het wegvak tussen de tunnel aan de Duivenhoek en het kruispunt Kettermuit wordt volledig heraangelegd”, wist minister Crevits te vertellen. “Het doorgaande verkeer zal over één rijstrook rijden in elke richting en het plaatselijke verkeer zal via parallelle wegen naar de woningen en de bedrijven in de buurt worden geleid. Het traject wordt verder ook voorzien van voldoende vrijliggende fietspaden. Halverwege het traject komt er via een tunneltje nog een doorsteek voor de zachte weggebruikers die gebruik maken van de vernieuwde verbinding.”

Timing

De timing voor de werken ligt nog niet vast, maar is dan ook afhankelijk van de mogelijkheid tot subsidiëring van de rioleringen door de Vlaamse Milieumaatschappij. De studie werd in 2008 vastgelegd voor een bedrag van in totaal 152.298 euro. “Het voorontwerp voor de wegenis is goedgekeurd op de provinciale auditcommissie. Momenteel legt het studiebureau de laatste hand aan het rioleringsontwerp”, klinkt het nog. (Het Laatste Nieuwe, JVS)