Verkeersveilige start van het nieuwe schooljaar!

Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar vroeg ik het stadsbestuur om de wegmarkeringen in de nabijheid van de schoolpoorten – daar waar nodig – nog een onderhoudsbeurt te geven.
Daarbij vroeg ik bijzondere aandacht voor de onduidelijke situatie voor fietsers in de Stationsstraat. Dit is uitermate belangrijk voor de vele fietsende leerlingen van het SJKS.
Hierbij het antwoord dat ik mocht ontvangen en mijn bemerkingen.

__________

Aan het college van Burgemeester en Schepenen

Geachte heer burgemeester en schepenen,

Op 2 september start het nieuwe schooljaar.
Verkeersveiligheid voor scholieren is een bijzonder belangrijk aandachtpunt, zeker voor onze onderwijsstad.

Mag ik vragen dat de wegmarkeringen (o.a. zebrapaden, …) in de nabijheid van de schoolpoorten – daar waar nodig – nog een onderhoudsbeurt krijgen.
Ik wil bijzondere aandacht vragen voor het fietsverkeer in de Stationsstraat waar de huidige situatie voor de fietsers bijzonder onduidelijk blijkt te zijn. Voor de vele fietsende leerlingen van het SJKS is dit uitermate belangrijk.
Dank bij voorbaat om aan mijn schrijven het nodige gevolg te geven en me daarvan op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,

Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger
Bosstraat 74
9111 Belsele
www.josdemeyer.be
__________

Geachte heer De Meyer,

Naar aanleiding van uw vraag omtrent de verkeersveiligheid voor scholieren in het bijzonder voor de leerlingen van het SJKS kunnen wij u het volgende meedelen.

De korpschef besliste om tijdens de start van het nieuwe schooljaar, tijdens het begin en einde van de scholen, politiemensen in de Stationsstraat op te stellen die de fietsers zullen begeleiden.
Gezien de wijziging in de wetgeving, werd de definitie van “trottoir” effectief in het KB van 1/12/75 opgenomen. Dit stelt dat er ook bij een gelijkgrondse aanleg sprake kan zijn van een trottoir. Dit deel van de rijbaan moet dan wel duidelijk afgescheiden zijn van de rijbaan. (Artikel vindt u onder) Het lijkt ons daarom aangewezen om de fietsers die richting Grote Markt willen rijden, te sturen over een fietspad i.p.v. op de huidige fietssuggestiestrook. Er dienen dan verkeersborden D9 te worden opgesteld. Infrastructureel dienen er geen wijzigingen te worden aangebracht.
Aan de signalisatiedienst is de opdracht gegeven om 3 verkeersborden D9 te maken, zodat deze onmiddellijk kunnen opgesteld worden. Deze verkeersborden zullen geplaatst worden ter hoogte van volgende drie kruispunten komende van het Stationsplein richting Grote Markt: Stationsplein/Stationsstraat – Stationsstraat/Casinostraat – Stationsstraat/Dr. Verdurmenstraat.

Art 2.40 KB : 1/12/75 :
“Trottoir”, het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten opzichte van de rijbaan, in ’t bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers; het trottoir is verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers. Het feit dat het verhoogd trottoir over de rijbaan doorloopt, brengt geen wijziging aan zijn bestemming.

In verband met het onderhoud van de wegmarkeringen loopt er momenteel een aanbesteding voor het herschilderen van fietspaden, zebrapaden, aslijnen en stopstrepen.

Met vriendelijke groeten,

__________

Graag geef ik hierbij ook mijn commentaar.
Het is goed dat er speciale begeleidingsmaatregelen genomen worden bij het begin van het nieuwe schooljaar voor de fietsers in de Stationsstraat.
Het wijst er natuurlijk wel op dat er een structureel probleem is dat niet alleen opgelost kan worden met tijdelijke politiebegeleiding. Ik zal hierover trouwens een vraag stellen op de gemeenteraad van 30 augustus aanstaande.

Het is jammer dat de aanbesteding voor het herschilderen van fietspaden, zebrapaden, aslijnen en stopstrepen nu nog lopende is en dat deze werkzaamheden niet uitgevoerd zullen worden voor de start van het nieuwe schooljaar.

Klasseraad en oriëntatieproef kunnen studiekeuze mee begeleiden

Rik Torfs, rector van de KU Leuven en in een recent vorig leven CD&V-politicus, zou de resultaten van de studenten in het hoger onderwijs graag willen linken aan hun middelbare school. Op die manier hoopt hij de slaagkansen in dat hoger onderwijs te verhogen. Maar zelfs binnen zijn eigen (ex-)partij is het enthousiasme daarvoor niet gigantisch groot. “Het is een mogelijke denkpiste, maar ik ben niet overtuigd dat dat dé oplossing is”, zegt onderwijsspecialist van CD&V Jos De Meyer. “Wat ik wel zie zitten, is een oriëntatieproef aan het einde van het middelbaar. Die kan samen met het advies van de klassenraad richting geven aan de keuze van de student.” N-VA zit helemaal op dezelfde lijn. Ook zij zien het voorstel van Torfs niet helemaal zitten. “Dan hou je te weinig rekening met de beginsituatie van een leerling wanneer hij het middelbaar onderwijs aanvat. Wij zijn veel meer voor een individuele aanpak, met een oriëntatieproef. Wat ons betreft zou die proef zelfs bindend mogen zijn. Het lage slaagpercentage kost de maatschappij heel veel.” In het masterplan secundair onderwijs is zo’n proef, ijkingsproef wordt ze daar genoemd, effectief al voorzien. Die zal niet-bindend en niet-verplicht zijn. Voor sp.a is dat eigenlijk al te laat. “Leerlingen zouden beter voor ze naar het vijfde middelbaar gaan zo’n test afleggen. Dan kunnen ze kijken hoe ver ze staan ten opzichte van de opleiding dat ze willen gaan volgen. Alleen maken leerlingen hun studiekeuzen pas veel later”, beseft Kathleen Deckx de moeilijkheid van haar voorstel. Boudewijn Bouckaert (LDD), voorzitter van de commissie Onderwijs, staat wel volledig aan de kant van Torfs. “Het zou de transparantie ten goede komen, er is niks mis met het kennen van de kwaliteit van een school, en tegelijkertijd zal blijken dat bepaalde richtingen uit het secundair helemaal niet afgestemd zijn op opleidingen uit het hoger onderwijs.” Bouckaert meent wel dat er met die gegevens erg genuanceerd omgesprongen moet worden. “Goed kaderen zal een absolute noodzaak zijn.” LDD’er Boudewijn Bouckaert is zowat de enige die wel echt te vinden is voor het plan van Torfs.(De Morgen)

Schauvliege wil assistentiehonden toelaten tot zwembaden

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege wil dat assistentiehonden in de toekomst toegelaten worden tot zwembaden en andere zwemgelegenheden. Ze legde een voorstel tot wijziging van de VLAREM-reglementering die dit mogelijk moet maken voor advies voor aan de bevoegde administratie. Dat blijkt uit haar antwoord op een schriftelijke vraag van Jos De Meyer (CD&V).
VLAREM verbiedt momenteel de toegang van dieren tot zwembaden, meer bepaald tot overdekte en niet-overdekte circulatiebaden, open zwemgelegenheden en waterrecreatie in meren, vijvers en dergelijke. “Momenteel moeten daarom ook assistentiehonden geweigerd worden tot openbare zwembaden, badinrichtingen en dergelijke”, aldus de minister. Met een wijziging aan de VLAREM-regels wil ze dit verbod voor assistentiehonden ongedaan maken.
Midden juni werd een decreet goedgekeurd dat straffen voorziet voor cafés, restaurants of winkels in Vlaanderen die personen met een handicap en hun assistentiehond de toegang weigeren. Zodra iemand met een assistentiehond ergens de toegang ontzegd wordt, kan hij op basis van dit decreet door de politie de nodige vaststellingen laten doen. Tijdens de bespreking van dit decreet in het parlement doken al vragen op over de toegang van deze honden tot zwembaden.(Belga)

Eedaflegging Koning Filip

Op 21 juli was ik aanwezig bij de eedaflegging van Koning Filip.
Ik vertegenwoordigde – samen met voorzitter Jan Peumans en collega’s Veerle Heeren en Dirk Van Mechelen – het Vlaams Parlement.
Het was een aangrijpende plechtigheid.
Wij hopen dat onze Koning op een eigentijdse wijze zijn functie zal waarmaken.