Werktuigendagen te Oudenaarde: innovatie en veiligheid

Het voorbije weekend vonden voor de tiende keer de Werktuigendagen plaats te Oudenaarde. Net als vorige jaren waren we aanwezig op deze hoogdagen voor de landbouw, die ons veel toonden over de innovatie in de sector.
De minister-president nam de gelegenheid te baat om het actieplan rond de arbeidsveiligheid in de land-en tuinbouw in de kijker te zetten, een thema waarvoor ik al jaren aandacht vraag in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. Ook de organisatoren van de Werktuigendagen waren tevreden met de verwijzing naar veilig werk in de sector, waar arbeidsongevallen niet uitzonderlijk zijn.
Meer informatie is te vinden op http://www.vilt.be/Arbeidsveiligheid_centraal_op_Werktuigendagen

Lerarenstages: zeer belangrijk!

Aspirant-leraren komen in hun stages nog te weinig in aanraking met de verschillende onderwijsvormen en met kansarme of anderstalige ouders. Zelfs al is het aandeel van de stage verhoogd in de opleiding, toch is de eerste ervaring van een afgestudeerde leraar vaak een forse praktijkschok. Vlaams parlementslid Jos De Meyer vroeg aan minister Smet van Onderwijs welke aanpak een antwoord kan bieden op die grote zorg van de Onderwijsinspectie.
De minister stelde dat “omgaan met ouders of verzorgers” wel degelijk deel moet uitmaken van de vaardigheden van de leraar, maar dat het moeilijk is om daar rond te werken in een stage. Scholen betrekken hun stagiairs om privacyredenen meestal niet bij oudercontacten.
In het algemeen dreigt hoe dan ook een tekort aan stageplaatsen, en via de “Task Force stages” wil de minister hierop een antwoord bieden. De Meyer hoopt op meer informatie op de studiedag “Spots op de lerarenopleiding” die zal doorgaan op 5 oktober.

CO-vergiftiging: elke dode is er één te veel!

Volgens statistieken van het antigifcentrum waren er tussen 2008 en 2012 nog 3036 ongevallen door CO-vergiftiging. Dat vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer van minister Van den Bossche in de commissie Wonen. Reeds in 2010 had het Vlaams Parlement unaniem de resolutie van De Meyer aangenomen die aandrong op een jaarlijkse informatie-en sensibiliseringscampagne rond de gevaren van CO.
Het betere nieuws is dat het aantal slachtoffers per jaar gedaald is van 41 in 2008 tot 23 in 2012. Het slechte nieuws is dat er nog steeds dodelijke slachtoffers vallen, en dus zijn verdere preventiecampagnes nodig die wijzen op het gevaar van onvolledige verbranding in verwarmingstoestellen. Vooral in de eerste kille dagen van het najaar is dat van belang. Daarom is ook een laagdrempelige folder ontwikkeld met de veelzeggende titel “CO, een gevaar in huis. Doe er iets aan!” Hopelijk helpen alle gemeenten bij de verspreiding van de folders bij de belanghebbenden, zodat het aantal ongevallen verder kan worden teruggedrongen, aldus De Meyer.

Toppers- en Trekkersdag – dinsdag 22 oktober 2013 – Gent

Ik nodig u graag uit op de “Toppers- en Trekkersdagen” van Route 14-18. Een traject dat ons leidt van de ‘moeder aller verkiezingen’ in 2014 tot de volgende lokale verkiezingen in 2018. Voor onze regio/provincie mag ik u verwelkomen op dinsdag 22 oktober 2013 en dit in Gent, Instituut Guislain, Guislainstraat 43.

Breng zeker uw lokale ploeg mee, en kom proeven van de kant-en-klare pakketten voor lokale dialoogmomenten. Ikzelf begeleid de dialoogsessie rond Onderwijs. Ik wil u graag overtuigen om mezelf, of één van mijn collega’s, de komende maanden uit te nodigen om een lokaal dialoogmoment met de inwoners/verenigingen/ondernemers … van uw gemeente te organiseren en zo extern in dialoog te gaan. Zo wordt uw vinger-aan-de-pols nog sterker.

Laat u overtuigen op de Toppers & Trekkersdag van CD&V in Gent!

Minister Peeters: lage eierprijzen niet gevolg van invoer van eieren uit Oekraïne

De situatie in de leghennenhouderij is op dit ogenblik zeer moeilijk. De eierprijzen zijn laag en de voederprijzen hoog. Bovendien krijgt de sector te maken met invoer van eieren van buiten de Europese Unie (Oekraïne), waar de Europese normen voor dierenwelzijn niet gelden en ook niet toegepast worden. Vlaams Volksvertegenwoordigers Jos de Meyer stelde daarover vragen aan Vlaams minister-president Peeters.
De minister relativeerde vooreerst de situatie in de leghennenhouderij. “Ze is het gevolg van de invoegetreding van de welzijnsrichting waarbij klassieke batterijsystemen werden verboden. Dit had begin 2012 een tekort aan eieren tot gevolg, met een sterke stijging van de prijzen. Als reactie hierop is de productie sterk toegenomen en zijn de prijzen in 2013 sterk gedaald. Vermits de productiecyclus relatief star is (15 maanden), is er momenteel overproductie op de markt, maar die komt er wel na een jaar 2012 waarin de leghennenhouders konden profiteren van hoge prijzen”, aldus de minister. Hij wees er op dat intussen ook de graanprijzen gevoelig zijn gedaald, waardoor ook de voerkosten naar beneden zullen gaan. De minister schaarde zich hiermee achter de Europese Commissie die onlangs ook verklaarde dat er geen sprake is van structurele crisis en dat er dus niet moet worden ingegrepen.
Wat het aspect van de invoer van eieren uit landen waar niet dezelfde regels inzake milieu en dierenwelzijn gelden, merkte minister-president Peeters op dat in de WTO-onderhandelingen ‘non trade concerns’ enkel kunnen ingeroepen worden wanneer zij leiden tot een verschil in kwaliteit van het eindproduct en dat is met dierenwelzijnseisen doorgaans niet het geval. “In het geval van de eiersector heeft Oekraïne begin dit jaar toestemming gekregen om eieren en eiproducten (exclusief tafeleieren) uit te voeren naar de Europese Unie omdat het land inmiddels voldoet aan de eisen op het vlak van volksgezondheid en dierengezondheid”, aldus de minister, die nog opmerkte dat Oekraïne tot hiertoe nog geen eieren en eiproducten heeft uitgevoerd naar de Europese Unie. “Het is dan ook foutief om te stellen dat de invoer van eieren uit Oekraïne de oorzaak zou zijn van de lage eierprijzen op dit ogenblik”, aldus nog minister Peeters.
(Redactie Landbouwleven)

Europese terugvordering landbouwsubsidies bij het Hof van Justitie in Luxemburg

Reeds eerder hebben we gemeld dat de Europese Commissie in totaal 180 miljoen euro aan landbouwsteun terugvordert van 15 EU-landen. Voor België gaat dit om 4,1 miljoen euro van Greenbow, een producentenorganisatie in de sector groenten en fruit die niet voldeed aan de criteria om erkend te worden als producentenorganisatie. De Vlaamse overheid zal de beslissing bij het Hof van Justitie in Luxemburg aanvechten.
Uit het antwoord van minister-president Kris Peeters op de vraag om uitleg van Jos De Meyer van 29 februari 2013 in de commissie Landbouw is gebleken dat Vlaanderen sedert de regionalisering van de landbouwbevoegdheden in 2002 nog geen enkele noemenswaardige terugvordering opgelegd gekregen heeft.
In de commissie landbouw van woensdag 18 september ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer minister-president Kris Peeters opnieuw over deze problematiek. Minister Peeters antwoordde: “Vlaanderen betwist het standpunt van de Europese Commissie en heeft in het verleden alle mogelijkheden van de verweerprocedure benut om aan te tonen dat er wel degelijk een coördinatie van de commerciële activiteiten plaatsvond binnen de overkoepelende coöperatie Greenbow en de subcoöperaties dus niet te onafhankelijk werkten. De Vlaamse overheid zal de beslissing dan ook bij het Hof van Justitie in Luxemburg aanvechten.
Zolang er geen definitieve uitspraak is bij het Hof van Justitie van Luxemburg is er geen impact op de begroting. Het is uiteraard wel zo dat in afwachting van een definitieve uitspraak de komende maanden dit bedrag zal verrekend worden met de uitbetaalde subsidies van de beide betrokken betaalorganen (respectievelijk van het Agentschap voor Landbouw en Visserij en van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau).
(Redactie Landbouwleven)

Luxeverzuim: plots hoogdringende oplossing voor een probleem dat al tien jaar aansleept

Ook ouders met schoolgaande kinderen proberen net voor de schoolvakanties soms de grote uittocht voor te zijn. De leerlingen zijn dan onwettig afwezig. Om dat “luxeverzuim” tegen te gaan, heeft de minister in een late omzendbrief nieuwe regels opgelegd aan de scholen. Daardoor moeten de scholen hun planning voor het zonet begonnen schooljaar opnieuw overleggen met personeel, ouders en vertegenwoordigers van de leerlingen. Dat de minister iets probeert te doen aan het luxeverzuim, is een nobele doelstelling, stelde Vlaams parlementslid Jos De Meyer in de vergadering van de commissie Onderwijs, maar de timing van zijn omzendbrief toont geen respect voor de scholen die inspraak serieus nemen. De planning en de kalender voor het nieuwe schooljaar, die in principe eind juni afgesproken moeten zijn, moeten door de nieuwe regels veranderd worden, en al die wijzigingen moeten uiterlijk tegen 20 september opnieuw besproken worden door de schoolraden. Ouders en leerlingen hebben hun handtekening gezet onder schoolreglementen waarin een planning staat die de school ondertussen moet herroepen.
Uiteraard is deze manier van werken niet in overeenstemming met mijn indertijd unaniem goedgekeurde resolutie over de correcte start van het schooljaar, stelt De Meyer. Bovendien is het niet zeker dat alle nieuwe regels voor de scholen uitvoerbaar zijn op de manier die de minister voorstelt. De scholen moeten de leerlingen op school houden met zinvolle activiteiten, maar tegelijk moeten de deliberaties gebeuren waarop alle leraars van een bepaalde klasgroep verplicht aanwezig moeten zijn.
De overheid wenst dat de scholen voldoen aan de timing die zij oplegt, het is niet correct dat ze dan de scholen nadien verplicht om hun afspraken met ouders, leerlingen en personeel in de prullenmand te gooien. Het probleem van het luxeverzuim is al meer dan tien jaar bekend. Dan moet men niet zeggen dat “hoogdringendheid” een verontschuldiging is. Of de maatregelen een oplossing bieden, is bovendien niet zeker, vindt De Meyer. Het heeft meer te maken met normvervaging bij de ouders dan met afwegen wat voor leerlingen het best is.
__________
Scholen moeten hun kalender opnieuw maken

De scholen moeten hun kalender al meteen aanpassen. Dat is het gevolg van een zomerse rondzendbrief over het luxeverzuim. ‘Dit is geen behoorlijk bestuur.’

BRUSSEL Voor 20 september verwacht de overheid dat de scholen hun kalender en hun reglement aanpassen aan de nieuwe maatregelen om het luxeverzuim terug te dringen. Die stonden in een rondzendbrief die eind juli, in volle vakantie, verspreid werd.

De belangrijkste daarvan: niet meer delibereren vroeger dan vijf dagen voor het einde van het schooljaar, zinvolle activiteiten voorzien tijdens de deliberaties.

De scholen zijn er niet gelukkig mee dat dit nu, bij het begin van het schooljaar, holderdebolder moet gebeuren. Zij hadden al hun reglement en hun kalender met examens en deliberaties opgesteld voor 30 juni – netjes zoals de overheid dat oplegt – en dat is nu over te doen. De schoolraad en de andere overlegorganen moeten geconsulteerd worden, er moet een stapel nieuwe documenten afgedrukt worden en aan de ouders bezorgd. Wie geluk heeft doet een en ander digitaal, maar toch. ‘Luxeverzuim bestaat al jaren. Waar zit de urgentie’, vraagt Chris Smits, hoofd secundair onderwijs van de katholieke koepel VSKO zich af. ‘Dit kon toch evengoed pas volgend schooljaar ingaan.’

Drie volksvertegenwoordigers brachten het thema gisteren ter sprake in het Vlaams Parlement.

‘Dit is toch geen voorbeeld van behoorlijk bestuur,’ vond Jos De Meyer (CD&V). De minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A) antwoordde dat de rondzendbrief pas in juli verspreid kon worden omdat er eerst met alle spelers van het onderwijsveld overlegd moest worden. Hij erkent de laattijdigheid maar vindt uitstel naar 2015 ‘een foutief signaal dat deze problematiek geen dringende aanpak vergt’.

Luxeverzuim is de dure term voor het fenomeen op het einde van het schooljaar dat de leerlingen en hun ouders op reis vertrekken nog voor de laatste schooldag aangebroken is, omdat er toch niets te doen is op school.
(De Standaard, Tom Ysebaert)

Oostelijke tangent belangrijk voor de verkeersafwikkeling!

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer blijft dit dossier met aandacht volgen gezien het grote belang ervan voor de verkeersafwikkeling rond en naar Sint-Niklaas.
Er zijn in het kader van de Oostelijke Tangent tot op heden 11 percelen minnelijk aangekocht door het Vlaamse Gewest. Van deze percelen waren er 7 bebouwd.
Minister Crevits antwoordde op een vraag van Jos De Meyer dat de verdere onteigeningen door het Aankoopcomité kunnen opgestart worden na de opmaak van een ministerieel besluit tot onteigening. Dit besluit dient gestoeld te zijn op een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat momenteel in opmaak is.
Jos De Meyer dringt bij minister Muyters aan om spoed te zetten achter de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

__________

Wachten op rest onteigeningen oostelijke ringweg

Om alle noodzakelijke onteigeningen voor de oostelijke ringweg in Sint-Niklaas te realiseren, is het wachten op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Tot nu toe zijn er al elf percelen in der minne aangekocht door het Vlaams Gewest. Die liggen op het tracé van de toekomstige nieuwe ringweg. Van die percelen waren er zeven bebouwd. “De verdere onteigeningen door het Aankoopcomité kunnen opgestart worden na de opmaak van een ministerieel besluit tot onteigening. Dat besluit moet gebaseerd zijn op een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, dat momenteel in opmaak is”, geeft Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) aan na een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V), die er bij minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) op aandringt om spoed achter de opmaak van dat GRUP te zetten. “Het belang van de oostelijke ringweg voor de verkeersafwikkeling rond en naar Sint-Niklaas kan niet worden onderschat.”
(Het Laatste Nieuws, Joris Vergauwen)

Dag van de landbouw – Op de siertoer

Woensdagavond werden op de Huysmanshoeve in Eeklo de bedrijven voorgesteld die deelnemen aan de jaarlijkse Dag van de Landbouw. Het was alvast een goede gelegenheid om kennis te maken met de bedrijven en de mensen die er hun ziel in leggen.
Op zondag ging ik “op de siertoer” en bezocht ik de rozenkwekerij van Carl Van Sante in Wetteren. Op dit bedrijf is nu reeds de vierde opeenvolgende generatie aan de kweek. Op een oppervlak van 12 ha worden bijna 500 variëteiten rozen gekweekt, van klimrozen tot bodembedekkers: een onderneming in het kwadraat!

Dag van de Landbouw in teken van ruimte voor landbouw

Boerenbond heeft de Dag van de Landbouw aangegrepen om te pleiten voor voldoende ruimte voor land- en tuinbouw. “Zeker in de rand rond Brussel moet men beseffen dat er nog open ruimte is dankzij de landbouw, maar de sector moet er wel de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.” Dat zei Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche bij de officiële opening van de Dag van de Landbouw op het Stappeshof in Merchtem.

Tijdens deze 31ste editie van de Dag van de Landbouw zetten opnieuw een 50-tal bedrijven in heel Vlaanderen de deuren open voor een groot publiek. “Onder het motto ‘Ontdek van heel dichtbij hoe het echt werkt’ nodigen onze boeren de burgers uit om te tonen hoe het er echt aan toe gaat op een hedendaags landbouwbedrijf”, aldus Vanthemsche. In 2012 mocht de landbouw 60.000 bezoekers verwelkomen op haar jaarlijkse opendeurdag, waarvan 75 procent afkomstig was van buiten de landbouwsector.

“Bij zowat elk interview krijg ik wel de vraag of er nog plaats is voor land- en tuinbouw in het verstedelijkte Vlaanderen”, zei de Boerenbondvoorzitter in Merchtem. “Mijn antwoord luidt altijd volmondig ja. Vlaanderen is één van de beste gebieden in de wereld om aan landbouw te doen, door het klimaat, de vruchtbaarheid van de bodem, maar ook door het vakmanschap van onze boeren. Bovendien is er ook het economisch belang. Op zich is landbouw misschien wel een kleine sector, maar hij maakt wel deel uit van het agrovoedingscomplex dat goed is voor 150.000 arbeidsplaatsen en een omzet van 60 miljard euro.”

Vanthemsche wil ook dat er een einde komt aan de discussie of de Vlaamse landbouw enkel in eigen behoeften mag voorzien of ook mag produceren voor de export. “De export van agrarische producten zorgt voor een positieve bijdrage op de Belgische handelsbalans van vijf miljard euro. Landbouw is dus één van de sectoren die bijdraagt aan onze welvaart.” Een mening die ook minister-president Kris Peeters bijtreedt. “Pleiten voor een exportstop van Vlaamse landbouwproducten doet onrecht aan de prachtige productie van de Vlaamse land- en tuinbouw”, zei hij.

“Om die positie te kunnen handhaven, heeft de landbouw letterlijk en figuurlijk ruimte nodig. In 1998 is het debat gestart over de afbakening van 750.000 hectare landbouwgrond. We zijn nu 15 jaar verder en die doelstelling is nog steeds niet gerealiseerd. Wij vragen dat de regering zo snel mogelijk werk maakt van de wettelijke verankering van die 750.000 hectare zodat gronden niet meer van bestemming kunnen wisselen. Onze boeren hebben nood aan rechtszekerheid”, sprak Piet Vanthemsche.

Boerenbond zal het komende werkjaar ook speciale aandacht besteden aan landbouw in de rand rond Brussel. In de 19 gemeenten van de rand zijn er nog 670 boeren en 16.500 hectare landbouwgrond. De regering heeft in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vastgelegd dat het in het verstedelijkt gebied rond de hoofdstad de open ruimte zo veel mogelijk wil vrijwaren. “Wij zullen de komende maanden alle burgemeesters van de Vlaamse rand aanspreken om te polsen naar de plaats die zij voorzien voor landbouw in hun gemeentelijk beleid. Wij vragen dat ze de rol van de landbouw erkennen in het behoud van de open ruimte en pleiten er ook voor dat ze zorgen voor een kader waarbinnen de landbouw zich verder kan ontwikkelen”, klonk het.

Tot slot vraagt de Boerenbondvoorzitter ook dat de middelen gelijk verdeeld worden over stad en platteland. “Per hoofd van de bevolking is er duidelijk meer geld weggelegd voor de steden dan voor het platteland. Meer en meer komt ons platteland onder druk te staan. Als belangenverdediger van dit platteland eisen wij dan ook dat de middelen gelijk worden verdeeld over stad en platteland.”

Minister-president Peeters die naar jaarlijkse gewoonte ook present was om de Dag van de Landbouw officieel te openen, verzekerde de aanwezige boeren dat hij tijdens het jaar dat deze legislatuur nog rest, vastberaden zal blijven ijveren voor de Vlaamse land- en tuinbouw. “Jullie mogen op mij rekenen zodat de landbouw alle kansen en het respect krijgt dat het verdient.”

Het Stappeshof van Hendrik Vanderstappen en Riet De Schrijver is één van de 50 bedrijven die zijn deuren openzette voor het grote publiek. Het is een gemengd familiaal landbouwbedrijf gelegen in de rand rond Brussel. Het combineert akkerbouw (aardappelen en suikerbieten) met melkvee en 17.500 braadkippen. Met oog op een sterkere veestapel heeft Hendrik zijn Holstein-koeien ingekruist met het Duitse Fleckvieh dubbeldoelras. “We hebben een beetje moeten inleveren op vlak van productie, maar daartegenover staat dat we de duurzaamheid van onze runderen hebben verbeterd”, legde Hendrik uit.

De familie Vanderstappen combineert deze productietakken ook met verbreding. Als zorgboerderij ontvangt het bedrijf zes dagen op zeven mindervalide mensen die helpen bij kleine klusjes en met het verzorgen van de dieren. Daarnaast is er ook een educatieve tak. “Het afgelopen jaar hebben we zo’n 70-tal groepen ontvangen, voornamelijk klassen. Zij kunnen op ons bedrijf meer leren over landbouw en over de manier waarop onze voeding wordt geproduceerd”, aldus Riet die verantwoordelijk is voor dit gedeelte op het bedrijf.(Vilt)

Festival van de politiek in het Vlaams Parlement

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 organiseert het Vlaams Parlement voor de tweede keer het Festival van de Politiek. Het wordt een rijk gevuld weekend met tal van activiteiten mét en in aanwezigheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.
Ook u kan vragen stellen aan de volksvertegenwoordigers!
Meer informatie:

http://www.festivalvandepolitiek.be/vp/festivalvandepolitiek/index.html

Vredefeesten in Sint-Niklaas

De Vredefeesten beleefden afgelopen weekend wederom een topeditie. 80.000 bezoekers zakten af naar het stadscentrum voor een driedaags spektakel met ballons, wereldmarkt, concerten en vooral veel sfeer.

Na een hevige regenbui op vrijdagmiddag, gingen de Vredefeesten van start onder een stralende zon. Het goede weer zorgde ervoor dat de ballons op de Grote Markt vier van de vijf keer konden opstijgen. Op vrijdagavond stegen de warmeluchtballons en enkele specialevormballons op. Zaterdagochtend en zaterdagavond kregen de massaal toegestroomde bezoekers waar ze voor kwamen: door het mooie weer konden alle ballons, op twee specialevormballons na, opstijgen. Ook zondagochtend werd er gevlogen. Zondagavond kreeg het publiek opstaande ballons en special shapes te zien. De publiekslievelingen van dit jaar waren ongetwijfeld de Angry Bird, Sneeuwwitje, Simba en de Up!-ballon. De uitzonderlijke traditie van de gasballons werd ook deze editie in stand gehouden, zowel op zaterdag- als zondagnamiddag.

Villa Pace trok op drie podia muziekliefhebbers aan van alle leeftijden. De overwinning van de Rode Duivels op vrijdagavond werd door 12.000 supporters uitbundig gevierd. Absynthe Minded, CPEX, Meuris, ’t Hof van Commerce, A Brand, Hush Hush en Radio Oorwoud speelden stuk voor stuk gesmaakte shows op het hoofdpodium. Op het Sint-Nicolaasplein was het vrijdag aan de zwaardere metalen. Zaterdagavond vonden hiphop-minnaars er hun gading. De Castrohof ontving een bonte mix van muziekstijlen uit alle hoeken van de wereld, met o.a. Ozric Tentacles, Def P & The Beatbusters en Aka Moon.

Op de Wereldmarkt was het heel het weekend lang gezellig druk. Verenigingen in meer dan 100 standen toonden hun meest solidaire kant aan het publiek. In de eetstraat smulden bezoekers van heerlijke gerechten uit alle windstreken. Muziek, kleur en sfeer in overvloed in een zuiderse omgeving! Vele bezoekers liepen ook eens langs op de Grote Leermarkt.

De eerste Ballonloop werd een onverhoopt succes: 1.200 lopers speelden een thuismatch en liepen 5 of 10 kilometer door eigen stad. Ook de expo Welcome to Life, de Bio- en Fairtradebrunch, Soirée Filippino, de Oldtimerrit, de seniorennamiddag op het Sint-Nicolaasplein en Open Monumentendag boden een welkome afwisseling aan het feestgedruis.

Dankzij de helpende handen van honderden vrijwilligers en bereidwillige medewerkers en 80.000 bezoekers kan de stad aan de valavond van de Vredefeesten editie 2013 opnieuw terugblikken op een bijzonder geslaagd weekend.

Traditiegetrouw heb ik, zoals vele Sint-Niklazenaars en Waaslanders, mee genoten van deze geslaagde vredefeesten!

Open Monumentendag

Op de Open Monumentendag bezocht Minister Bourgeois samen met Vlaams parlementslid Jos De Meyer onder meer het Moelandkasteel in de Hospitaalstraat te Sint-Niklaas. In de indrukwekkende Egyptische zaal met bas-reliefs zijn de afbeeldingen exacte kopieën van Egyptische voorbeelden uit Philae, Karnak, Denderah en Erdfou. Sinds de restauratie enkele jaren geleden was de zaal nog maar één keer opengesteld voor het publiek. Verder zette de Open Monumentendag de Stationswijk en de art-deco van de Broederschool en de Mrg Stillemansstraat in de belangstelling, en was er gelegenheid tot bezoek aan verschillende kerkgebouwen.

Bernardusscholen in Oudenaarde: klaar voor de 21ste eeuw!

Op donderdag 5 september was ik te gast in de Bernardusscholen in Oudenaarde.
Alle Oudenaardse scholen werken intens samen onder één sterk schoolbestuur.
Zes scholen met een eigentijds onderwijsaanbod zorgen er voor dat elk talent maximaal kansen krijgt.
Via een masterplan wordt ook de hele infrastructuur gemoderniseerd. Meerdere bouwwerken moeten de volgende 10 jaar zorgen voor aangepaste moderne huisvesting.
Naast de coördinerend en algemeen directeur waren de topvrouw van het VSKO, Mieke Van Hecke en Wilson De Pril van Agario de gastsprekers.
Bijna 1.000 aanwezigen mochten de boeiende start van de Bernardusscholen meemaken.
Ik vernam hoe men op eigen initiatief het Oudenaards onderwijs grondig aanpast aan de nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Geslaagde startvergadering bedrijfsgilden Waas en Dender!

Op woensdag 4 september vond de startvergadering plaats voor de besturen van de bedrijfsgilden Waas en Dender.
Zestig bestuursleden waren hierbij aanwezig.
Als laatste spreker had ik het op deze boeiende vergadering over de uitdagingen voor onze Vlaamse land- en tuinbouwsector. Ik sprak over de crisis in sommige sectoren, over de troeven van onze Vlaamse land- en tuinbouw, over de beleidsinstrumenten die de sector sterk maken, over het Europees landbouwbeleid en over de gevolgen van de staatshervorming voor de sector.

Ik besloot mijn toespraak als volgt:
“De land- en tuinbouw is als sector onderhevig aan economische wetmatigheden. Schaalvergroting en toenemende specialisatie zijn daar het gevolg van.
Het aantal bedrijven daalde, maar de totale productiewaarde is gestegen.

De land- en tuinbouw zet rasse schreden met betrekking tot het verduurzamen: de milieudruk van landbouw vermindert. Voor boeren en tuinders die geloven in de toekomst van hun sector zijn ondernemerschap en innovatie belangrijke drijfveren.”

Hoe kan het Sint-Niklase stadsbestuur nog geloofwaardig aan sociaal overleg doen?

Stadsbestuur privatiseert huisvuilophaling toch ondanks protest

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas legt het protest tegen de privatisering van de huisvuilophaling naast zich neer en gaat die toch privatiseren.

De volksraadpleging over de privatisering van de huisvuilophaling in Sint-Niklaas haalt niets uit. Hoewel liefst 84 procent tegen die privatisering heeft gestemd, gaat het stadsbestuur die toch doorvoeren. Jos De Meyer, die voor CD&V in de oppositie zit, noemt dat een schande: ‘Hoe kan dit bestuur nog geloofwaardig aan sociaal overleg doen, als ze deze uitslag in twee minuten tijd naast zich neerlegt?’

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) is niet onder de indruk: ‘Niet alleen de uitslag maar ook de opkomst telt. En die was laag: ondanks een grote mobilisering, vooral door de vakbonden, is er maar 17 procent van de stemgerechtigden opgedaagd. Dat betekent dat 15 procent van de bevolking tegen de privatisering is. Dat zijn 8.800 mensen op een totaal van bijna 60.000. Die 51.000 anderen geven niet thuis.’

‘Of beter: die hebben begrepen dat dit de beste oplossing is. We kunnen hiermee een wezenlijke besparing van 470.000 tot 500.000 euro op jaarbasis realiseren.’

De beslissing om toch te privatiseren is zondagmiddag genomen door de bestuurscoalitie van N-VA, SP.A en Groen.

‘Let wel, als er een grote opkomst was geweest, dan zouden wij daar rekening mee hebben gehouden. Maar dan zouden wij elders moeten besparen, of hogere belastingen moeten opleggen. Ik denk dat de meerderheid van de bevolking dat goed begrepen heeft.’

Burgemeester Dehandschutter verwijst ook naar volksraadplegingen die de afgelopen jaren in Lier, Gent, Genk en Antwerpen plaatsvonden, en waar telkens tussen 35 en 50 procent van de stemgerechtigden voor opdaagden. ‘Dan krijgt zo’n volksraadpleging, die wettelijk niet bindend is, politiek toch een heel ander gewicht.’
De Standaard, vbr)