Werken aan de zuidelijke oever van de Moervaart

Om de vaargeul in de Moervaart te verbreden, moet de Moervaart langs de zuidelijke oever dieper worden, vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer van minister Crevits als antwoord op zijn recente vraag. Het onderwatertalud langsheen de oever zal dan worden weggenomen, en er komt een aangepaste oeververdediging die dieper aangrijpt in de ondergrond.
De nieuwe oeververdediging zal bestaan uit metalen damplanken met daarop een kesp in gewapend beton, vanaf de aansluiting van de Moervaart op het kanaal Gent-Terneuzen tot aan de hoogovengasleiding van Arcelor Mittal.
De studie wordt opgemaakt in de loop van het jaar 2014 zodat de werken, die waarschijnlijk vier maand zullen duren, in 2015 uitgevoerd kunnen worden. De exacte kostprijs zal pas bekend zijn na de aanbesteding van de werken, maar er is een budget van 4 miljoen euro voor voorzien.

Discriminatie zij-instroom wegwerken

Kinderen verdienen de beste leerkrachten. Daarom moeten we er alles aan doen om jonge afgestudeerden die zeer bewust kiezen voor een loopbaan als leerkracht te behouden. Tegelijk is het essentieel dat we sterke zij-instromers aantrekken.

Op 23 april 2014 stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer een actuele vraag aan Vlaams Minister Pascal Smet over het ontwerp van besluit over de zij-instroom in het onderwijs dat op 14 april is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dat besluit stelt dat zij-instromers voortaan tot 20 jaar geldelijke anciënniteit kunnen meenemen. Totnogtoe konden leerkrachten techniek en praktijk dat maximaal tot 10 jaar.

Jos De Meyer oordeelde daarom dat dit ontwerpbesluit een te grote discriminatie inhield tussen de zij-instromers van nu en deze van morgen.

In zijn reactie bevestigde de minister van onderwijs de problematiek. Hij stelde dat het sociaal overleg van de onderwijssector zou moeten nadenken over de concrete modaliteiten die deze discriminatie zouden kunnen wegwerken.

“Het kan immers niet de bedoeling zijn dat zij-instromers die eerder bewust kozen voor een onderwijsloopbaan gedupeerd worden als gevolg van de nieuwe regelgeving,” aldus Jos De Meyer.

Uitdagingen voor het onderwijs na 25 mei

De voorbije weken was ik aanwezig op verscheidene debatten over onderwijs. Vorige vrijdag was ik daarvoor te gast bij de werkgroep Vrouw en Maatschappij in Oudenaarde. Op de vraag naar de grote uitdagingen voor de volgende legislatuur gaf ik vier hoofdlijnen aan:

1- borgen wat goed is en verbeteren waar nodig;
2- de kwaliteit bewaken, zowel in de beroepsgerichte opleidingen als in studierichtingen die voorbereiden op hoger onderwijs;
3- pedagogische vrijheid;
4- voldoende financiële middelen voor onderwijs.

Sigmaplan Oost-Vlaanderen kost minstens tien miljoen euro in 2014

Het geactualiseerde Sigmaplan in Oost-Vlaanderen vordert stap voor stap. De geplande uitvoeringswerken lopen tot 2030 en kennen een gefaseerd verloop. De kosten van het globale plan tot 2030 worden geraamd op 830 miljoen euro. Jos De Meyer (CD&V) volgt de werken met een kritische blik. Aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, vroeg hij een stand van zaken voor de projecten in Oost-Vlaanderen. De Meyer vraagt zich af of een dergelijk ruimtebeslag steeds noodzakelijk is en een dermate hoge kostprijs in tijden van besparing steeds verantwoord is. “Historisch gezien waren we een volk van dijkenbouwers en niet van dijkenbrekers”, overweegt De Meyer.

Cluster Durmevallei
De werken in 2014 voor de cluster Durmevallei omvatten de gebieden de Bunt in Hamme (gecontroleerd overstromingsgebied), Klein Broek en Groot Broek in Temse en Waasmunster (ontpoldering) en Hof ten Rijen in Waasmunster (wetland). De totale oppervlakte van de cluster is 205 hectare. De kostprijs van de dijkwerken voor de Bunt wordt geraamd op 12,5 miljoen euro. De dijkwerken voor Klein Broek en Groot Broek worden respectievelijk geraamd op 6,5 miljoen en 11,5 miljoen euro. Verwacht wordt dat de totale uitvoering van deze inrichtingswerken in de Sigmacluster Durmevallei minstens 5 jaar zal duren.

Cluster Kalkense Meersen
De cluster Kalkense Meersen is 950 hectare groot en omvat de overstromingsgebieden Bergenmeersen, Paardeweide en Wijmeers 1 en 2. In 2014 wordt 1,5 miljoen euro voorzien voor de werken in Wijmeers 1 en Paardeweide, die volop in uitvoering zijn. Dat de totale kost voor deze cluster niet gering is, blijkt uit een vorige parlementaire vraag van Jos De Meyer: voor de Kalkense Meersen wordt de totale kost voor veiligheid, verwerving en inrichting geschat op bijna 53 miljoen euro.

GOG Vlassenbroek
In 2014 ligt de focus op het inrichten van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Vlassenbroek in Dendermonde. De aanleg van de compartimenteringsdijk is reeds in 2012 in uitvoering gegaan. Voor 2014 plant men de aanleg van zandopslag, aanleg van ringdijken, uitbreiding van het pompstation en verplaatsing van de drinkwaterleiding. Er wordt 3 miljoen euro voorzien in 2014. De totale kostprijs van de inrichtingswerken van GOG Vlassenbroek wordt geraamd op 29,2 miljoen euro.

Grote Wal-Kleine Wal-Zwijn
In Grote Wal-Kleine Wal-Zwijn wordt momenteel zand opgespoten, dat via het water aangevoerd wordt. Dit zand moet dienen als bouwstof voor de ringdijk. Het gebied wordt één gecontroleerd overstromingsgebied dat slechts 1 à 2 keer per jaar onder water komt bij extreem hoge waterstanden. Er moet een wetland met rietlanden, natte ruige natuur, moerasbos en open water komen. De totale kostprijs van de inrichtingswerken in Grote Wal-Kleine Wal-Zwijn zal ongeveer 23,4 miljoen euro bedragen.

Cluster Temse
Het geactualiseerde Sigmaplan voorziet een GOG van 127 hectare in Schousselbroek in Temse. De juiste timing en definitieve kostprijs van dit project kan nog onvoldoende ingeschat worden. Het inrichtingsplan voor Schousselbroek is momenteel in opmaak, in overleg met onder meer de gemeente Temse.

Hoge kosten in tijden van crisis
Ook Boerenbond stelt zich vragen bij de hoogte van de kosten in tijden van crisis. Veiligheid is een doelstelling die we niet in twijfel trekken, maar bij het maatschappelijk draagvlak en de kost van de omzetting van landbouwgrond naar een specifiek soort natuur plaatsen we vraagtekens. Voor Boerenbond moet het flankerend beleid voor de getroffen landbouwers verder blijven lopen. Ook moeten landbouwers ingeschakeld kunnen worden in natuurbeheer, voor zover dit past in de bedrijfsvoering.

B15-OVL-Sigmaplan
Foto: Sigmaplan
Onderschrift: De kosten van het globale Sigmaplan tot 2030 worden geraamd op 830 miljoen euro.
(Boer en Tuinder, Stijn De Roo)

Inrichtingswerken Durmevallei in het kader van het Sigmaplan vorderen

Jos De Meyer volgt de werken met kritische blik. Enerzijds is overstromingen voorkomen een goede doelstelling, anderzijds stelt hij wel de vraag of een dergelijk ruimtebeslag steeds noodzakelijk is.

In het indicatief investeringsprogramma Waterwegen en Zeekanaal plant minister voor Openbare Werken Hilde Crevits inrichtingswerken in de Sigmacluster Durmevallei in uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan. Dat vernam Vlaams volksvertegenwooridger Jos De Meyer als antwoord op een schriftelijke vraag.
Het gaat het om de inrichtingswerken in de Sigmagebieden de Bunt te Hamme, Klein Broek te Temse en Groot Broek te Temse en Waasmunster, en het wetland Hof ten Rijen te Waasmunster. De Sigmagebieden Klein Broek en Groot Broek worden ingericht als ontpoldering, het Sigmagebied De Bunt wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) met estuariene invulling (GOG met gereduceerd getij). De vijver Hof ten Rijen zal worden omgevormd tot wetland door verondieping.
De werken voorzien op het indicatief investeringsprogramma voor 2014 maken deel uit van de eerste uitvoeringsfasen in de aanleg van de vermelde GOG’s uit het geactualiseerde Sigmaplan.

De inrichtingswerken in de Sigmacluster Durmevallei zijn reeds eerder in uitvoering gegaan in de Sigmagebieden De Bunt, Groot Broek en Klein Broek. In het Sigmagebied Hof ten Rijen zijn de inrichtingswerken nog niet opgestart.
De uitvoering van de inrichtingswerken in de Sigmacluster Durmevallei verloopt gefaseerd, dit mede afhankelijk van de vordering van de onteigeningen en de overige voorbereidende procedures. Verwacht wordt dat de totale uitvoering van deze inrichtingswerken in de Sigmacluster Durmevallei minimum ca. 5 jaar zal duren.

De kostprijs van de dijkwerken voor de Bunt wordt geraamd op 12,5 mio euro. De dijkwerken voor Klein Broek worden geraamd op 6,5 mio euro en deze voor Groot Broek op 11,5 mio euro. De kostprijs van de realisatie van het wetland Hof ten Rijen zal geraamd worden op basis van de vergunningsvoorwaarden die op heden nog niet gekend zijn.

Het milieueffectenrapport (MER) en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Sigmacluster Durmevallei werden reeds goedgekeurd. De stedenbouwkundige vergunningen voor de realisatie van de projecten Bunt, Klein Broek en Groot Broek werden bekomen. De vergunningsaanvraag voor het wetland Hof ten Rijen wordt voorbereid. De eerste uitvoeringsfasen in de Sigmagebieden De Bunt, Groot Broek en Klein Broek zijn opgestart en de aanbestedingsdossiers voor de volgende uitvoeringsfasen zijn in opmaak.

Jos De Meyer volgt de werken met kritische blik. Enerzijds is overstromingen voorkomen een goede doelstelling, anderzijds stelt hij wel de vraag of een dergelijk ruimtebeslag steeds noodzakelijk is.