Septemberverklaring en repliek CD&V

Op maandag 22 september legde die nieuwe Vlaamse regering Bourgeois I haar septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. In deze Vlaamse “State of the Union” geeft de minister-president weer hoe de Vlaamse regering het komende jaar het regeerakkoord concreet wil uitvoeren. Traditioneel is de eerste verklaring meer dan dat: een vooruitblik naar de komende legislatuur.

De Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois vindt u in bijlage.

Op woensdag 24 september vond dan in het Vlaams Parlement een debat plaats over deze Septemberverklaring. Onze fractieleider Koen Van den Heuvel vertolkte het standpunt van CD&V.

Onder leiding van CD&V bereikten we de voorbije jaren een nieuw institutioneel evenwicht. Het zwaartepunt ligt bij de deelstaten. De Copernicaanse omwenteling is een feit. Vlaanderen kreeg belangrijke hefbomen op het vlak van arbeidsmarkt, welzijn en woonbeleid.

Het is nu tijd om op zoek te gaan naar een nieuw sociaal-economisch evenwicht, ruimer dan louter budgettair. Op dit terrein ligt duidelijk de grote werf de volgende jaren. De uitdagingen zijn groot. En dit in een periode waarin we nog altijd geconfronteerd worden met de naweeën van de financieel-economische crisis. Investeren en toch een gezonde overheidsbegroting maken is de uitdaging!

Maar naast deze uitdaging van begrotingsevenwicht zoekt onze samenleving nog naar andere, nieuwe evenwichten! Het juiste evenwicht tussen overheid en markt, tussen het primaat van de politiek en sociaal overleg, tussen rechten krijgen en plichten dragen, tussen bijdrage leveren en dienstverlening krijgen, tussen gezin en individu. Als centrumpartij zullen wij als CD&V waken dat het juiste evenwicht wordt bereikt, dat de slinger niet teveel doorslaat in welke richting dan ook!

De volledige tussenkomst van onze fractieleider vindt u eveneens in bijlage.

32ste “Dag van de Landbouw”

Gisteren vond voor de 32ste “Dag van de Landbouw” plaats, het jaarlijkse imago-event van de Vlaamse land- en tuinbouw waarbij een aantal bedrijven hun deuren openzwaaien voor het grote publiek om te tonen hoe landbouw écht werkt.
Als voorzitter van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid was ik graag aanwezig bij het bezoek van landbouwminister Joke Schauvliege en Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche aan het bedrijf van Guido en Lutgarde Van Mieghem – Rooms en zonen in Doel, een bedrijf gespecialiseerd in akkerbouw, varkens en vleesvee.
Kersvers Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege wil inzetten op de verbreding van het landbouwbeleid, met aandacht voor de volledige agrovoedingsketen.

Persbericht van 16 september 2014 – Commissievoorzitters en bureauleden aangeduid

De Vlaamse CD&V-fractie hakte vandaag definitief de knopen door voor de functies die haar zijn toebedeeld in het kader van de werking van het Vlaams Parlement.

Het evenwicht tussen de politieke partijen maakt dat CD&V aanspraak kan maken op het voorzitterschap van 3 parlementaire commissies en 2 bureauleden.

Eerder werd al duidelijk dat de commissies leefmilieu, landbouw en onderwijs de komende 5 jaar door een CD&V-volksvertegenwoordiger zullen worden geleid. Die eer valt te beurt aan respectievelijk Tinne Rombouts, Jos De Meyer en Kathleen Helsen.
In het bureau van het parlement wordt de christendemocratische fractie vertegenwoordigd door Peter Van Rompuy en Sonja Claes. Die laatste maakt in de loop van de legislatuur plaats voor Katrien Schryvers.

Vredefeesten 2014 te Sint-Niklaas: een prachteditie!

De Vredefeesten beleefden een echt topweekend met meer dan 90.000 bezoekers. Die genoten van het unieke ballonspektakel op de markt en van de vele andere activiteiten. De kraampjes van de wereldmarkt trokken vele enthousiaste bezoekers. Over drie dagen gaven 38 groepen het beste van zichzelf. De tweede Ballonloop op zondagmiddag was opnieuw een succes met meer dan 1.500 deelnemers.