Bestuurstaaltest buitenlandse professoren mogelijk vervangen door inspanningsverbintenis

De taaltest die anderstalige professoren moeten afleggen om aan tonen dat ze het Nederlands machtig zijn, wordt mogelijk vervangen door een inspanningsverbintenis. Het gaat om docenten die in een andere taal lesgeven, maar moeten aantonen dat ze voldoende Nederlands beheersen om bijvoorbeeld deliberaties te volgen. Onderwijsminister Hilde Crevits liet donderdag in het Vlaams parlement verstaan dat ze het idee genegen is.
Jos De Meyer (CD&V), Koen Daniëls (N-VA), Ann Brusseel (Open Vld) en Tine Soens (sp.a) ondervroegen minister Crevits over deze taalregeling.

De taaltest werd in 2012 ingevoerd, maar kende een overgangsperiode tot begin dit jaar. Anderstalige professoren die lesgeven in het Nederlands, of Vlaamse docenten die lesgeven in een vreemde taal, moeten aantonen dat ze die taal grondig beheersen. In februari bleek dat 2.306 van de 2.483 professoren konden bewijzen dat ze de onderwijstaal onder de knie hebben. 177 docenten konden nog geen attest voorleggen.
Minister Crevits stelde donderdag, in antwoord op vragen van Koen Daniëls (N-VA), Jos De Meyer (CD&V), Ann Brusseel (Open Vld) en Tine Soens (sp.a), dat die resultaten een succes kunnen worden genoemd. “Maar ik vraag me af of die verplichte taaltest voor iedereen zinvol was om die minderheid te identificeren”, zei ze. “Zouden de probleemsituaties niet al langer bekend zijn, bijvoorbeeld vanuit de bevragingen van studenten in het kader van kwaliteitszorg?” Onder meer in Nederland wordt op die manier gewerkt. De taalbeheersing van de docenten wordt er opgenomen in de evaluatie door de studenten. Een mogelijke aanpassing in die zin is voor de minister op dit moment geen prioriteit, omdat de tests grotendeels achter de rug zijn en het niveau aangetoond is.
Wel problematisch zijn de docenten die in hun eigen taal lesgeven, maar hun – beperktere – kennis van het Nederlands moeten aantonen om te kunnen deelnemen aan een normale werking van de universiteit. Van de 101 docenten die de test moesten afleggen, konden er vooralsnog slechts acht een attest voorleggen. De universiteiten willen die test vervangen door een inspanningsverbintens. “Ik vind dat voorstel oké”, zei Crevits donderdag. “Maar het is cruciaal dat het niet om een lege doos gaat. Het vormingstraject moet worden ingeschreven in het decreet.” ./. KWO/RBR/ (Belga)

Elektronische loonbrief wordt de norm voor Vlaams onderwijspersoneel

Vanaf 1 september wordt de elektronische loonbrief de norm voor het onderwijzend personeel in Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V).
Sinds juni 2009 kan het onderwijspersoneel zijn maandelijkse loonbrief al digitaal ontvangen. Vandaag hebben ruim 45.100 personeelsleden vrijwillig ingetekend voor de elektronische brief.
Vanaf september 2015 wordt de elektronische loonbrief de norm voor personeelsleden die thuisbankieren en die klant zijn bij de meest courante banken. Personeelsleden die hun brief toch nog op papier willen krijgen, zullen dat moeten melden.
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten schat dat meer dan 120.000 of bijna 70 procent van het personeelsbestand de elektronische loonbrief zal krijgen.
Volgens minister Crevits is de procedure besproken met de sociale partners en reageerden die positief. “Onderwijs maakt zo werk van klantvriendelijke en duurzame dienstverlening en maximale efficiëntie. De volgende maanden wordt het onderwijspersoneel over de nieuwe procedure op de hoogte gebracht”, aldus de CD&V-minister. ./. DRM/(AHO)/
(Belga)

Vlaamse overheid ziet de papierberg verkleinen.

Een administratie kan niet werken zonder uitwisseling en beheer van gegevens. Voor de Vlaamse overheid is dat niet anders. Vlaams parlementslid Jos De Meyer vroeg aan de verschillende departementen welke initiatieven ze nemen om ecologischer te werken en de papierberg te verkleinen.
Binnen het departement Leefmilieu, Natuur en Energie werkt een team Interne Milieuzorg. Dat helpt ook de andere besturen bij het milieuvriendelijker maken van hun administratie. Naast verschillende sensibiliseringscampagnes werd ook een website (http://www.lne.be/themas/milieuzorg/milieuzorg) aangemaakt waar de verschillende diensten informatie en stappenplannen vinden om ecologischer te gaan werken.

Het terugdringen van het papierverbruik was een belangrijk onderdeel van de campagne Groene Zorg ICT in 2012-2013, en dat heeft blijkbaar effect gehad. Vergeleken met 2011 is in 2014 beduidend veel minder papier aangeschaft en verbruikt. Voor het departement Financiën en Begroting was het papierbudget in 2014 zelfs 67% lager dan in 2013 (€2470,92 tegenover 7482,15). Die besparing lijkt wel groter dan ze in werkelijkheid is, want het budget voor papier was de vorige twee werkjaren eerst met 17,9% en dan met 16,7% verhoogd. Vergeleken met 2011 blijft er echter hoe dan ook een bezuiniging van 54% op het papierverbruik.
In het Agentschap voor Natuur en Bos is de besparing op papier kleiner, maar gestaag. Daar lag het papierbudget in 2014 zo’n 2,5% lager dan in 2013.
De besparingen worden voor een groot deel gerealiseerd door de medewerkers bewust te maken van hun papierverbruik en het milieu-effect ervan, maar ook door printers standaard in te stellen op dubbelzijdig afdrukken. De Participatiemaatschappij Vlaanderen nv berekende het verbruik ook per voltijdse werknemer, en kwam uit op een verbruik dat in 2014 per fulltimer 30% lager lag dan in 2011. Een deel van de besparing werd verwezenlijkt door aan elke medewerker twee computerschermen te geven, waardoor verschillende teksten of versies van een document tegelijk konden worden bekeken. Daardoor werden veel minder “proefversies” van teksten afgedrukt.
Ook in de communicatie met de burger wordt minder papier verbruikt, omdat steeds meer wordt gecommuniceerd via elektronische post.
We zijn er nog lang niet, maar er worden wel degelijk stappen gezet naar een meer ecologische overheid, besluit De Meyer.

Efficiënte en billijke aanpak van de capaciteitsproblemen in het onderwijs!

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg in de commissie Onderwijs minister Hilde Crevits over de oproep aan de lokale taskforces capaciteit voor het gewoon basisonderwijs om een prioriteitenlijst op te maken van de ingediende capaciteitsprojecten.
De Meyer stelde deze vraag vanuit de bezorgdheid voor een efficiënte aanpak van de problematiek en een correcte en billijke verdeling van de middelen met respect voor Onderwijsdecreet II.
Hieronder vindt u het volledige verslag.

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=963236