Ziekteverlof in Vlaams onderwijs opnieuw licht stijgend

Het ziekteverzuim in het Vlaamse onderwijs lijkt weer toe te nemen, besluit Vlaams parlementslid Jos De Meyer uit de gegevens die hij opvroeg bij minister Crevits. Tegenover een vroegere dalende tendens geven de meest recente cijfers terug een stijging aan, waardoor zowel het totale aantal opgenomen ziektedagen als het ziekteverzuimpercentage in 2013 het hoogste was van de laatste vijf jaar. De toename situeert zich zowel bij de eendagsziekteverloven als bij de meerdaagse afwezigheden door ziekte.
Zowel bij mannen als bij vrouwen ligt het ziekteverzuim in het Gemeenschapsonderwijs beduidend hoger dan in het gemeentelijk of het vrij onderwijs. Opmerkelijk is ook dat het aandeel afwezigheden door psychosociale problemen in de categorie van het directiepersoneel veel groter is dan bij de andere personeelsleden. In de leeftijdscategorie 56-65 jaar komen de ziektedagen bij directeurs voor meer dan 60% op rekening van psychosociale problemen, een aandeel dat 14% hoger is dan bij de andere personeelsleden. Samen met het groot aantal directeurswissels geeft dat aan dat er iets schort aan de werkbaarheid van de directeursopdracht, stelt de minister. Om verdere stijging van het ziekteverlof tegen te gaan, moet men werken aan “werkbaar werk” vindt De Meyer, zeker voor directeurs, maar ook voor de andere personeelscategorieën.

Onzekerheid in land- en tuinbouw kan zwaar doorwegen

Gealarmeerd door de herdenking in Frankrijk van landbouwers die zelfmoord pleegden en vanuit de bezorgdheid om psychische problemen bij Vlaamse boeren en tuinders ondervroeg Jos De Meyer (CD&V) de ministers van Welzijn en Landbouw. Precieze cijfers over het aantal zelfmoorden in deze beroepscategorie zijn niet voorhanden. Neemt niet weg dat er de laatste jaren meer aandacht besteed wordt aan de geestelijke gezondheid in de land- en tuinbouw vanuit het besef dat financiële en andere onzekerheden mentale klappen kunnen uitdelen. Het Vlaams parlementslid kreeg van de ministers een overzicht van de acties van Boeren op een Kruispunt en van middenveldorganisaties zoals KVLV-Agra.
Vrij recent werd in het Franse dorpje Saint-Anne d’Auray de aandacht gevestigd op de honderden landbouwers die ieder jaar zelfmoord plegen. Daar werd 600 zelfdodingen als cijfer op gekleefd, maar zonder zelfmoordcijfers per beroepsgroep is dat gissen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen laat parlementslid Jos De Meyer (CD&V) weten dat we ook in ons land niet beschikken over cijfers die differentiëren naar beroep.
Daarom verwijst de minister naar internationaal onderzoek dat mogelijk relevant is voor land- en tuinbouw. Uit Brits onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat het risico bij handarbeiders is gestegen, wat te wijten kan zijn aan de grote veranderingen in de sectoren waar ze tewerkgesteld zijn samen met slechte vooruitzichten op vlak van tewerkstelling en het (on)vermogen om zich aan te passen. Volgens Vandeurzen kan dit ook van toepassing zijn op land- en tuinbouwers, gezien de financiële en andere onzekerheden waarmee de sector kampt.
Hoewel de omvang van het probleem niet juist becijferd kan worden, heeft dat overheid en middenveld niet belet om actie te ondernemen. Zo verleent KVLV-Agra steun aan de campagne ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez). De lokale KVLV-groepen bieden verschillende workshops en vormingen aan waarbij het werken aan de eigen geestelijke gezondheid centraal staat.
KVLV-Agra zetelt ook in een West-Vlaamse werkgroep met als doel de geestelijke gezondheid bij land- en tuinbouwers te bevorderen. Begin oktober organiseerde deze werkgroep een pop-up actie ‘Reken op je vrienden’ in twee veilingen om de doelgroep van land- en tuinbouwers beter te bereiken. Met de partners uit de werkgroep en met Zorg-saam organiseert KVLV-Agra een trefdag ‘Verhoog je veerkracht’ in Diksmuide op 26 november, in het kader van een LEADER-project.
In het antwoord van de ministers Vandeurzen en Schauvliege wordt ook gewezen op het werk dat Boeren op een Kruispunt verricht via acht freelance psychologen waarop de vzw een beroep kan doen. Meestal valt de hulporganisatie terug op de psychologen van de centra Algemeen Welzijn. Omdat er regelmatig wachttijden zijn of als de nood heel specifiek of dringend is, worden de eigen freelance psychologen ingeschakeld. Alle freelance psychologen hebben jarenlange ervaring in de ondersteuning van zelfstandige land- en tuinbouwers. Ze kennen de leefwereld, de oorzaken van stress en problemen en beschikken over oplossingen die aangepast zijn aan de doelgroep, boeren en tuinders in nood.
Boeren op een Kruispunt is er niet alleen om crisissituaties op te vangen met psychologen. De vzw heeft een preventief beleid ontwikkeld rond volgende acties: het opzetten van een netwerk van vrijwilligers of ‘buddy’s’; erfbetreders en verenigingen stimuleren om problemen te signaleren en mee te werken aan oplossingen; binnen de geestelijke gezondheidszorg en sociale huizen het inzicht in de problemen van boeren en tuinders vergroten. “De match tussen het bestaande aanbod en de leefwereld van land- en tuinbouwers is momenteel onvoldoende”, aldus minister Vandeurzen. (Vilt)

458 Nederlanders voor Vlaamse klas

Dit schooljaar staan 458 Nederlanders voor een Vlaamse klas. De grootste groep daarvan – 178 leerkrachten – geeft les in Antwerpen. De meesten verblijven in Vlaanderen en geven het vak protestantse godsdienst. Dat antwoordde onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V).
Enkele jaren geleden nam de voormalige onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) maatregelen om leraren uit Nederland aan te trekken. Vooral in de provincie Zeeland zijn er te veel lesgevers terwijl er in Vlaanderen een groot tekort is.
(Het Nieuwsblad, Jens Van Caeneghem)
______________________________

458 Nederlandse leerkrachten in Vlaamse onderwijs!

Toen vorige legislatuur in de commissie Onderwijs het lerarentekort werd besproken, vermeldde de toenmalige minister van Onderwijs enkele maatregelen die op korte termijn effect zouden ressorteren. Hij verwees ook naar zijn idee om boventallige leerkrachten uit Nederland aan te trekken om het Vlaamse lerarentekort te helpen verminderen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer bracht deze problematiek opnieuw onder de aandacht. Op zijn schriftelijke vraag hierover antwoordde minister van Onderwijs Hilde Crevits:

“Zoals u weet zijn er tijdens de vorige legislatuur pogingen geweest tot meer intensieve samenwerking, specifiek om Nederlandse leerkrachten naar Vlaanderen aan te trekken. Door de toenmalige geplande bezuinigingen in het Nederlandse onderwijs had mijn voorganger op 16 december 2011 een schrijven gericht aan zijn Nederlandse collega Minister Marga van Bijsterveldt-Vliegenthart. Daarop heeft de onderwijsadministratie op 23 maart 2012 met de Nederlandse centrale administratie samengezeten om na te gaan of de boventallige Nederlandse personeelsleden herplaatst konden worden in Vlaanderen. Het ging dan meer specifiek om een mogelijke herplaatsing naar de stad Antwerpen, waar er een tekort is aan leerkrachten voor het basisonderwijs. De bedoeling van dit overleg was om te bekijken welke maatregelen er structureel en specifiek genomen konden worden voor deze doelgroep van boventallige Nederlandse leerkrachten. Na dit overleg werden publicaties met nuttige informatie alsook een lijst met nuttige contactpersonen aan de Nederlandse administratie bezorgd.
Omdat de aangekondigde besparingen in Nederland uiteindelijk niet doorgingen zoals voorzien, werden er geen bijkomende gesprekken met de Nederlandse minister voor onderwijs gepland.
Tegelijkertijd wil ik toch aanstippen dat een Nederlandse leerkracht dezelfde moeilijkheden als Vlaamse starters ondervindt: zij kampen ook vaak met versnipperde opdrachten en de onzekerheid van tijdelijke interim opdrachten.”

Uit het antwoord van de minister blijkt dat in totaal 458 Nederlandse leerkrachten lesgeven in Vlaamse scholen. De vakken en/of uren waarin deze leerkrachten tewerkgesteld zijn, zijn zeer divers en zeer ruim. In het kader van het vrij verkeer van goederen en diensten binnen de EU is het overigens zo dat scholen of inrichtende machten geen voorrang moeten verlenen aan Vlaamse kandidaten maar die kandidaat kunnen aanwerven die hen best geschikt lijkt om een opdracht op te nemen. Er kan dus geen oorzakelijk verband gelegd worden tussen een aanwerving van een Nederlandse leerkracht en een knelpuntvak. De grootste groep Nederlandse leerkrachten zijn leerkrachten die protestantse godsdienst geven.
Werken over de grens blijft, aldus minister Crevits een zware opdracht, zelfs bij landen met eenzelfde taal en binnen een eengemaakt Europa. Enkele jaren geleden werd daarom het project “Tendenzen zonder grenzen” uitgewerkt om grensoverschrijdende initiatieven op te starten die grensarbeid faciliteren. Voor 2016 wordt binnen het mobiliteitscentrum verder onderzocht op welke manier een degelijk en innovatief systeem kan worden uitgewerkt om werkzoekende leerkrachten grensoverschrijdend te kunnen inzetten voor korte vervangingen.

Begroting en beleidsbrief 2015–2016 in commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement

Op donderdag 19 november starten we in de commissie Onderwijs met de bespreking van de begroting en de beleidsbrief 2015-2016. Twee weken later wordt de bespreking afgerond. Enkele opmerkelijke vaststellingen in wat ter tafel ligt: 1 leerling op 3 komt met een “zorgvraag” naar CLB; er wordt 2 miljoen euro extra voorzien voor studietoelagen; voor onderwijsinfrastructuur wordt 50 miljoen extra vrijgemaakt.
In 2016 wordt 11 miljard euro geïnvesteerd in Onderwijs, dwz nog 121 miljoen meer dan in 2015.

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g512-1.pdf

Betere ecoscore voor de Vlaamse overheid

Het wagenpark van de Vlaamse overheid zal verder verbeteren, maar een exacte peiling met de ecoscores van de verschillende voertuigen is nu nog niet mogelijk, stelt minister Homans in het antwoord op de vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer. De ecoscore van het volledige wagenpark van de administratie was 56 in het begin van 2014, en ze was al verbeterd tot 58 in 2015. Tegen eind 2015 verwacht men een ecoscore van 63,5, doordat meer vervuilende voertuigen vervangen worden door ecologische modellen.
Als we de nieuwe wagens (sinds 2014) van de ministers en hun kabinetten bekijken, dan heeft de elektrische Tesla van het kabinet van minister Turtelboom de laagste uitstoot met een ecoscore van 82, terwijl de VW Beetle van minister Gatz de rij sluit met een ecoscore van 60.
Stelselmatig moet de ecoscore uiteraard verder verbeteren, stelt De Meyer.

Hoe vaak oefent W&Z haar voorkooprecht uit in het arrondissement Dendermonde?

GRONDENBELEID

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) heeft in Oost-Vlaanderen voorkooprecht op vele percelen landbouwgrond. Jos De Meyer (CD&V) vroeg naast het overzicht van het Waasland ook een overzicht voor het arrondissement Dendermonde aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor openbare werken.

Uitgeoefende voorkooprechten
In de periode 2010-2014 kocht W&Z in totaal meer dan 25,1 ha landbouwgrond aan:
– Berlare: 4,01
– Dendermonde: 1,17
– Hamme: 3,84
– Waasmunster: 6,77
– Wetteren: 6,83
– Wichelen: 2,47
– Zele: ongekende oppervlakte

Tegen welke prijs?
De Meyer polste naar de gemiddelde prijs voor akkerland en weiland. Een veralgemeende prijs gaf de minister niet, aangezien elke verkoop maatwerk is. De prijs per ha voor een bepaald type grond wordt immers bepaald op basis van lokale factoren zoals de ligging, de aard, de grootte en de gebruikersstatus van het goed (bv. verpacht, niet verpacht). Op basis van de uitgeoefende voorkooprechten van de afgelopen jaren geldt een gemiddelde prijsvork tussen 20.000 en 60.000 euro per ha. De prijs die W&Z geeft voor een bepaald type grond (bv. akkerland of bouwland, weide …) is doorheen de jaren weinig gewijzigd.
(Boer & Tuinder, Stijn De Roo, regioconsulent Boerenbond)

Extra steun vluchtelingen

Het Vlaams Parlement keurde een decreet goed dat toelaat anderstaligen en vluchtelingenkinderen extra financieel te ondersteunen. Dat is goed nieuws voor de scholen die kinderen opvangen uit de Sint-Niklase opvangcentra in Westakkers en Kasteelstraat. “Zowel in het kleuter- als het secundair onderwijs zullen onze scholen financieel beter worden ondersteund om de inpassing van anderstalige kinderen zo vlot mogelijk te laten verlopen”, stelt Jos De Meyer (CD&V), die mee het voorstel indiende. (Het Nieuwsblad, gvh)