“Bij dijkbreuk wordt kerncentrale onbereikbaar”

De kerncentrale van Doel dreigt onbereikbaar te worden als er een dijkbreuk zou zijn in het nieuwe overstromingsgebied Hedwige-Prosperpolder. Dat zegt een Nederlandse studie. Volgens Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) is de kans klein dat de dijk het zal begeven. Hij wil wel de toegangsweg verhogen.

Het was de Koch Adviesgroep die de veiligheidsaspecten van het onder water zetten van de Hedwigepolder onderzocht. Het rapport dateert van 2012, maar is niet openbaar gemaakt. Het kwam wel aan bod bij een procedure bij de Nederlandse Raad van State.

Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) kon de studie inkijken en vroeg aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) of er nu extra aandacht wordt gegeven aan het overstromingsrisico op de site van de kerncentrale.

Stresstest

“De Raad van State stelde vast dat de kerncentrale moeilijker bereikbaar wordt bij een overstroming”, zegt De Meyer. “Ik pleit voor voorzorgsmaatregelen. Volgens de studie vergroot de kans op een kernramp als bij incidenten in de kerncentrale niet tijdig kan worden ingegrepen.”

Volgens minister Weyts zal het zo’n vaart niet lopen. “Al in de stresstest die Electrabel in 2011 liet uitvoeren voor de kerncentrale, werd rekening gehouden met de aanleg van het overstromingsgebied Hedwige-Prosperpolder. Hiervoor bestaat een noodplan. De nieuwe dijk wordt meer landinwaarts geschoven en heeft een kleinere faalkans dan de bestaande dijken. Dat blijkt ook uit een studie van vorig jaar, die werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het risico op een dijkbreuk is in de toekomstige situatie kleiner dan nu.”

Koch is het daarmee niet eens en zegt dat er door de ontpoldering een trechter ontstaat ten noorden van de centrale. “Daar kan de waterdruk groot worden en neemt de kans op een dijkbreuk toe”, stelt ingenieur Frans Koch.

Als er tóch een dijkbreuk zou zijn, is er volgens minister Weyst geen gevaar voor de kerncentrale zelf, omdat die hoger ligt dan de omgeving. Anders is het wel voor de toegang naar het terrein. De Oostlangeweg zal immers wél blank komen te staan. “Het waterpeil komt hoger in de toekomstige situatie, maar de straat zou nu ook al onbruikbaar zijn als de Scheldedijk het begeeft”, zegt Weyts. Het verschil is wel dat de Oostlangeweg de enige toegangsweg wordt naar de kerncentrale als er een Saeftinghedok komt, want dan verdwijnt de weg via Doel.

Weyts wil de Oostlangeweg daarom verhogen. Afhankelijk van de bres in de dijk zou die dan gevrijwaard kunnen worden bij een overstroming. Bij een bres van de Scheldedijk ten zuiden van de kerncentrale wordt als alternatief een nieuwe noordelijke noodevacuatieweg aangelegd. Bij een bres ten noorden van de kerncentrale is ook die evacuatieweg niet toegankelijk, maar dat is volgens Weyts een situatie die nu ook al bestaat. “De aanleg van natuurgebieden verandert hier niets aan. Er moet een extra evacuatieweg komen naar het zuiden, maar die is sowieso tijdelijk, aangezien daar het Saeftinghedok komt.” (Het Laatste Nieuws, Kristof Pieters)

Uit Energeia

Els Declercq, woordvoerster van de kerncentrale, vult aan: “In de studie van Koch bleven de afspraken onvermeld die toen al waren gemaakt tussen Electrabel en de Vlaamse overheidsinstellingen. De dijken en wegen worden versterkt en verhoogd voor de ontpoldering een feit zal zijn.”

Nieuwsblad van natte voeten naar mogelijke kernramp in Doel –media
________________________________________
23 maart 2016
BRUSSEL, BEVEREN-WAAS (Energeia) – “De kans op een kernramp in Doel neemt in ernstige mate toe als de Hedwigepolder onder water wordt gezet”. Dat schrijft Het Nieuwsblad, verwijzend naar een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V) en een advies uit 2012 voor de Nederlandse Raad van State.
De Meyer neemt het artikel van Frank Poosen wel over op zijn persoonlijke website, maar laat in zijn vraag aan Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) toch een meer geunanceerd accent horen. Hij vermeldt een niet gepubliceerde studie uit 2012 van de Koch Adviesgroep. Die is nooit openbaar gemaakt, maar werd wel meegenomen in een procedure bij de Nederlandse Raad van State. Los van de nabijheid van een kerncentrale ligt de ontpoldering van eender welke polder –men gewaagt er soms zelfs van het o-woord– in Nederland erg gevoelig.
De studie gewaagt niet van overstromingsrisico’s voor de kerncentrale zelf, maar wel van enkele toegangswegen. “Als bij incidenten niet tijdig kan worden, ingegrepen, vergroot uiteraard de kans op een kernramp”, haalde De Meyer wel uit de studie. Hij wou dan ook van de minister weten of er studies bestaan die de overstromingsgevoeligheid van het gebied nagaan en in verband brengen met de faalkans van de zeekering en de stresstests van de kerncentrales?
Weyts is niet ongerust: “Voor de cruciale, hoger gelegen delen van de kerncentrale blijft de situatie als gevolg van de ontpoldering ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Al in de stresstest die Electrabel in 2011 liet uitvoeren werd rekening gehouden met de ontpoldering. De nieuwe dijk rondom Hedwigepolder wordt meer landinwaarts geschoven en heeft een kleinere faalkans dan de bestaande dijken. Dat is zo omdat de nieuwe primaire waterkering die wordt aangelegd, robuuster is dan de huidige dijk. In opdracht van de Vlaamse overheid zijn in 2015 studies uitgevoerd naar de faalkans en het naar het gevolg van een dijkfalen ten gevolge van ingrepen in het gebied vlakbij de kerncentrale zelf. Ook deze studie bevestigde dat de kans op dijkfalen in de toekomstige situatie kleiner is dan nu.”
Els Declercq, woordvoerster van de kerncentrale, vult aan: “In de studie van Koch bleven de afspraken onvermeld die toen al waren gemaakt tussen Electrabel en de Vlaamse overheidsinstellingen. De dijken en wegen worden versterkt en verhoogd voor de ontpoldering een feit zal zijn.” (Energeia, Koen Mortelmans)

“Groter risico op kernramp in Doel bij onder water gezette polder”

De kans op een kernramp in Doel neemt in ernstige mate toe als de Hedwigepolder onder water wordt gezet tegen 2019. Dat zegt de Nederlandse ingenieur en waterveiligheidspecialist Frans Koch. De dijken rond de kerncentrale zijn niet hoog en sterk genoeg om stand te houden bij ernstige watersnood. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) maakt zich sterk dat het zo’n vaart niet zal lopen.
Al in 2012 maakte de Koch Adviesgroep een studie over het veiligheidsrisico voor de kerncentrale van Doel bij het onder water zetten van de Hedwige-, Prosper- en Doelpolder. Dat rapport is nooit openbaar gemaakt, maar werd wel meegenomen in een procedure bij de Nederlandse Raad van State. Die stelde in de uitspraak over de ontpoldering van de Hedwigepolder ook vast dat kerncentrale in Doel moeilijker bereikbaar zou zijn bij een overstroming.
Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) kreeg lucht van die studie en heeft aan de bevoegde Vlaamse minister Ben Weyts (N-VA) meer uitleg gevraagd en gekregen. “Als deskundigen vinden dat er méér voorzorgsmaatregelen nodig zijn, dan moeten we dat op zijn minst bestuderen, hoe klein de kans op een ramp ook is.”
Volgens Ben Weyts zal het zo’n vaart niet lopen. Vorig jaar nog is het risico op dijkbreuken rond Doel bestudeerd. “De dijken worden verstevigd en er komen twee noodevacuatiewegen.” Daarmee wordt het overstromingsrisico weggenomen, meent de minister.
Alternatief
Maar Koch is het daar niet mee eens. “Door de ontpolderingen van de Hedwige-, Prosper- en Doelpolder ontstaat er een trechter ten noorden van de centrale. Op die plaats kan de waterdruk heel groot worden en neemt de kans op een dijkfalen exponentieel toe.”
Ook opvallend: in zijn antwoord aan De Meyer geeft Weyts toe dat de toegangsweg sowieso onbruikbaar wordt bij een overstroming. “En wat is dan het alternatief?” vraagt Koch zich af. “De minister spreekt wel van twee evacuatiewegen, maar die komen in geen enkel officieel document voor.”
Het kabinet van minister Weyts wil niet reageren op de kritiek van Koch. (Het Nieuwsblad, Frank Poosen)

Regelgeving actualiseren om multifunctionele scholen te bevorderen!

Het masterplan scholenbouw zet bijzonder sterk in op het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Dit is tevens één van de speerpunten van de conceptnota.
We hebben er in meerdere tussenkomsten op gewezen dat we het hiermee eens zijn maar dat moet onderzocht worden of dit optimaal kan in de huidige regelgeving.
Volgens de Vlaamse administratie van Financiën en Begroting wordt “maximaal 5 lesuren per week” als occasionele terbeschikkingstelling beschouwd. Vanaf “6 uren per week” wordt dit als permanente terbeschikkingstelling beschouwd en verliest het schoolbestuur zijn vrijstelling van onroerende voorheffing.
Jos De Meyer vroeg aan minister voor Onderwijs Hilde Crevits of het niet wenselijk is de regelgeving aan te passen om het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen te bevorderen.
De minister meldde dat na overleg tussen de minister van Financiën en de minister van Onderwijs omzendbrief FB/VLABEL/2007 zal geactualiseerd worden!

Eindelijk een volwaardig statuut voor de DAC’ers in de internaten van het vrij onderwijs!

In verschillende internaten van het vrij onderwijs zijn nog mensen tewerkgesteld in het “DAC” of “derde arbeidscircuit”. Aan hen was reeds geruime tijd geleden meegedeeld dat hun situatie kon worden geregulariseerd.
Ik heb hierover in de vorige en in de huidige legislatuur meerdere vragen gesteld aan minister voor Onderwijs.
Vandaag heeft de minister als antwoord op mijn vraag in de commissie Onderwijs meegedeeld dat het statuut van de DAC’ers in de vrije internaten nog voor 1 september zal worden geregulariseerd.
Eindelijk krijgen de mensen die in de vrije internaten werken het volwaardig statuut waarop ze recht hebben!
_____________________________
Crevits regulariseert DAC-personeel in Vlaamse internaten

Vanaf volgend schooljaar zal het onderhoudspersoneel dat in de internaten van het vrij onderwijs met een DAC-statuut (derde arbeidscircuit) werkt, geregulariseerd worden. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geantwoord op een vraag van Jos De Meyer (CD&V). Het gaat om zo’n 174 voltijdse equivalenten.
Het DAC-statuut werd in 1982 in het leven werd geroepen om de werkloosheid aan te pakken. Intussen is het personeel van de meeste DAC-projecten al geregulariseerd. Dat wil zeggen dat ze een gewoon loon van hun werkgever krijgen en en niet langer een loon van het Departement Werk en Sociale Economie.
Ook in het onderwijs, en meer specifiek voor bepaald personeel in de internaten, zijn al langer plannen om de regularisatie te realiseren. “Nu is het zover”, aldus minister Crevits. “Het gaat om een regularisatie van 175 voltijdse equivalenten van de vrije internaten. De inspecteur van financiën heeft een positief advies gegeven voor de regularisatie en er wordt nu een begrotingsakkoord gevraagd. Daarna komt het dossier op de Vlaamse regering”, klinkt het. (Belga)

Regering weet geen betere aanpak voor natuur en haven

Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) valt het op dat zowel de haven als de natuurverenigingen altijd de lof bezongen van de aanpak die nu in ongenade valt. Hij vraagt aan minister Schauvliege om bij het zoeken naar een oplossing geen nieuwe landbouwgronden in de regio meer op te offeren. “De land- en tuinbouwers in de regio hebben reeds viermaal gronden opgeofferd: voor de havenontwikkeling, voor de uitdieping van de Schelde, voor natuurgebieden die waren ontstaan op opgespoten gronden die decennialang hebben liggen wachten op ontwikkeling, en voor proactieve natuur. Ik denk dat het op dat vlak voldoende is geweest.”

De Europese Commissie lijkt niet overtuigd te zijn van de Vlaamse aanpak in het Antwerpse havengebied. Om een verdere uitbreiding van de haven niet in de weg te staan, wordt er in het omringende landbouwgebied nieuwe natuur aangelegd voor de realisiatie van de natuurdoelen op Linkerscheldeoever. Namens de Vlaamse overheid reageerde procesmanager Jan Hemelaer met verbazing op het standpunt van de Commissie. Ook minister Joke Schauvliege begrijpt het niet omdat de proactieve aanpak al meer dan tien jaar gehanteerd wordt en tot voor kort de goedkeuring leek te hebben van Europa. Samen met haar collega Weyts is minister Schauvliege tot de conclusie gekomen dat de Vlaamse aanpak best verdedigd wordt.
Afgelopen woensdag waren er drie volksvertegenwoordigers die de plenaire zitting van het Vlaams Parlement aangrepen om minister Joke Schauvliege te ondervragen over de natuurontwikkeling rond het Antwerpse havengebied. Aanleiding is een advies van de Europese Commissie aan de Raad van State. De boodschap is dat het proactief ontwikkelen van nieuwe natuur rond de Antwerpse haven om het aansnijden van natuur in het havengebied mogelijk te maken, niet de juiste manier is om de Europese natuurdoelstellingen te behalen.
Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) valt het op dat zowel de haven als de natuurverenigingen altijd de lof bezongen van de aanpak die nu in ongenade valt. Hij vraagt aan minister Schauvliege om bij het zoeken naar een oplossing geen nieuwe landbouwgronden in de regio meer op te offeren. “De land- en tuinbouwers in de regio hebben reeds viermaal gronden opgeofferd: voor de havenontwikkeling, voor de uitdieping van de Schelde, voor natuurgebieden die waren ontstaan op opgespoten gronden die decennialang hebben liggen wachten op ontwikkeling, en voor proactieve natuur. Ik denk dat het op dat vlak voldoende is geweest.”
Annick De Ridder (N-VA) spreekt van een mokerslag in een dossier dat geen verdere vertraging kan dulden. Zij maakt zich zorgen over de juridische verankering van de nieuwe natuur die handenvol geld heeft gekost. Voor Wouter Van Besien (Groen) is deze tegenslag voor de Vlaamse regering het zoveelste signaal om de investering van 600 à 700 miljoen euro in het nieuwe Saeftinghedok in vraag te stellen. “In Visie 2050 van de Vlaamse regering staat nergens ‘nog meer containertrafiek’ en ‘nog meer vrachtwagens op onze wegen’ te lezen. Investeer het geld in meer toekomstgerichte sectoren.” De minister spreekt volgens Van Besien te gemakkelijk over een maatschappelijke consensus omtrent de havenontwikkeling en vergeet daarbij een aantal dissidente stemmen.
Europa zou met zoveel woorden zeggen dat de proactieve ontwikkeling van natuurgebieden als compensatie voor de havenuitbreiding, een aanpak die al tien jaar gevolgd wordt in en vooral rond het Antwerpse havengebied, niet de juiste aanpak is. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege benadrukt dat het om een advies aan onze Raad van State gaat, en niet om een definitieve uitspraak.
Toch heeft ze moeten slikken bij het lezen van dit advies, ook omdat ze het oordeel van de Commissie niet begrijpt. “Het is al tien jaar lang dat wij die proactieve aanpak jaar na jaar aan de Europese Commissie rapporteren. Men is daar altijd mee akkoord gegaan. De Europese commissaris is ter plaatse geweest en vond dat wij een goed voorbeeld waren door natuur te ontwikkelen om de effecten van de uitbreiding van de haven op voorhand op te vangen. Het is een consensusmodel, dat samen met de natuurorganisaties, de haven en alle betrokken overheden is uitgewerkt, om er op die manier voor te zorgen dat de ontwikkeling van de haven vlot zou kunnen verlopen.”
Europa zegt nu dat Vlaanderen project per project de verloren natuurwaarden moet compenseren. Volgens Schauvliege geeft dat niet dezelfde resultaten en slaagt Vlaanderen er nu beter in om de havenuitbreiding op te vangen met een robuuste natuur. De overheid weet zich in die aanpak gesteund door de natuurverenigingen. In overleg met minister Ben Weyts die bevoegd is voor de haven heeft Schauvliege besloten om de Vlaamse aanpak te verdedigen voor de Raad van State en de proactieve natuurontwikkeling overeind te houden. “Het zou immers desastreus zijn als dat verloren gaat.” Andere pistes, zoals de procedure voor complexe projecten of een nooddecreet zouden geen uitkomst bieden. “Wij zullen dit dossier zeer goed verdedigen voor de Raad van State”, zegt Schauvliege, “en hopen dat het ruimtelijk uitvoeringsplan ook stand zal houden.” (Vilt)

Parlement bespreekt voorzet productiebeperking

De Vlaamse en Waalse minister van Landbouw hebben eind februari een gemeenschappelijk plan aan Europa overgemaakt ter bestrijding van de crisis in de dierlijke sectoren. Elke lidstaat deed dat zodat de ministers zich in hun zoektocht naar structurele oplossingen gezamenlijk kunnen buigen over een selectie van de voorstellen. Het Belgische standpunt kwam ter sprake in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. De vrijwillige productiebeperking die Schauvliege en Collin zinvol achten, rolde het meest over de tongen.
Op de Europese Landbouwraad van 14 maart staan de ministers voor een grote opdracht, namelijk met structurele oplossingen voor de crisis komen. Daar verlangen boeren uit heel Europa al naar sinds de grote betoging in Brussel op 7 september. Tot dusver hebben zowel Europa als de lidstaten vooral financiële maatregelen getroffen die acuut getroffen bedrijven weer een beetje ademruimte geven. Om landbouwers weer een toekomstperspectief te geven, is vooral in de dierlijke sectoren meer nodig.
Naar aanleiding van actuele vragen van Francesco Vanderjeugd (Open Vld) en Jos De Meyer (CD&V) werd het Belgische voorstel aan Europa in het Vlaams Parlement onder de loep genomen. Vanderjeugd spreekt van een “ambitieus Belgisch standpunt” en wil weten of Schauvliege en Collin medestanders gaan zoeken bij collega-landbouwministers. Ook De Meyer hoopt op bilaterale contacten die de slaagkansen van de crisismaatregelen op het Europese toneel kunnen vergroten.
Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege stelt hen gerust dat die contacten met andere lidstaten wel degelijk plaatsvinden. Behalve met Nederland, de huidige voorzitter van de Landbouwraad, wordt er ook met alle andere lidstaten samengekomen. Er volgt een technische oplijsting van alle voorstellen om vervolgens te bekijken welke lijn er in zit. Op basis daarvan starten de politieke contacten met andere lidstaten om de verschillende standpunten zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.
Het idee om aan productiebeperking te doen door reforme dieren in de melkvee- en varkenshouderij op vrijwillige basis niet te vervangen, doet Jos De Meyer polsen naar de impact op de concurrentiepositie. “Is het niet noodzakelijk dat deze maatregel dan voor heel Europa wordt genomen?”, wil hij weten, iets waar ook Els Robeyns van sp.a en Bart Caron van Groen voorstander van lijken. Caron: “Het lijkt mij nu de moment om op Europees niveau afspraken te maken zodat de afbouw van de varkensstapel in één lidstaat niet opgevangen wordt door nieuwe stallen elders.
Aan Sofie Joosen (N-VA) die zich zorgen maakt over de verdeeldheid tussen de lidstaten verzekert minister Schauvliege dat Vlaanderen en België kunnen wegen op de beslissingen. Het beste bewijs daarvan vindt ze dat de steunmaatregelen na het boerenprotest op haar vraag zijn uitgebreid van de melkveehouderij naar alle noodlijdende sectoren, ook de varkenssector. “Wij kunnen wel degelijk in Europa onze standpunten hard maken.”
Over het Belgische voorstel inzake productiebeperking zegt de minister: “Productiebeperking moet vanuit Europa komen. Als wij op eigen houtje de productie beperken, wordt dat op één-twee-drie overgenomen door buurlanden of andere lidstaten. Het tweede punt dat Collin en ik maken, is dat er ook extra geld moet komen voor de landbouwsector. Dat mag niet uit het landbouwbudget geput worden omdat de landbouw ongewild het slachtoffer is van de Ruslandboycot. Zij betalen er de prijs voor, zonder de oorzaak te zijn van deze crisis.” (Vilt)

CD&V zet 150-jarig familiebedrijf Van Poeck in de bloemen

Delicatessenzaak Van Poeck blaast vandaag, vrijdag 4 maart maar liefst 150 kaarsjes uit. Het in 1866 opgerichte familiebedrijf is na vijf generaties zaakvoerders nog steeds een begrip in Sint-Niklaas en omstreken als het om koffie gaat.
CD&V Sint-Niklaas maakte van deze gelegenheid gebruik om haar respect te tonen voor de lokale zelfstandige ondernemer en bracht de jarige haar felicitaties over met een ruiker bloemen.
“Van Poeck bewijst dat lokaal gerichte kleinschaligheid, authenticiteit en kwaliteit nog steeds economisch rendabel is wanneer een zaak op een professionele manier en met visie gerund wordt”, stelt Vlaams parlementslid en gewezen schepen voor middenstand Jos De Meyer.
Dat Van Poeck als “oudje” nog steeds een jonge en frisse kijk heeft op zaken doen, bleek laatst nog toen Van Poeck een samenwerking opzette met de “jonge” Crèmerie Foubert en de pop-up koffiebar “Blent” opende in de Stationsstraat.
“Dankzij het Initiatief en de dynamiek van zulke ondernemers kan er gewerkt, gewinkeld, kortom geleefd worden in onze stad”, aldus CD&V voorzitter Jürgen Naudts. “We moeten in Sint-Niklaas blijven inzetten op een ondernemersvriendelijk klimaat waar elke ondernemer zich gerespecteerd en ondersteund weet”.

Investeringen aan de N437 in Nevele gepland!

Op schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over infrastructuurwerken in Nevele antwoordde minister Weyts:

“het betreft enerzijds de aanleg van een nieuwe rondweg rond Hansbeke dorp en een nieuwe tunnel onder de treinsporen, als gevolg van de uitbreiding van het treinsporennet Gent-Oostende en de daarmee gepaard gaande afsluiting van de bestaande overweg van de gewestweg in Hansbeke. De bouwvergunning is verkregen en de onteigeningen zijn lopende. De onteigeningen en de uitvoering wordt momenteel geraamd op respectievelijk, 650.000 euro en 1.700.000 euro.

Het betreft anderzijds een structureel onderhoud aan de N437 tussen de rotonde in Sint-Martens-Leerne en Nevele gekoppeld aan de uitvoering van de aanleg van veilige fietsvoorzieningen. Tegelijkertijd zal ook de riolering vernieuwd worden. De aanbesteding is voorzien voor 2018. De raming van structureel onderhoud en het fietspadenproject bedraagt momenteel respectievelijk 200.000 euro en 500.000 euro.”

Nieuwe toplaag voor snelweg E17

Het Agentschap Wegen en Verkeer trekt twee miljoen euro uit voor een onderhoudsbeurt van het wegdek van de E17 in Zwijndrecht. De werken zullen nog dit jaar worden aanbesteed. Dat heeft minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) geantwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). Volgens Weyts is het de bedoeling om de toplaag te vernieuwen en zullen waar nodig ook herstellingen gebeuren aan één of meerdere onderlagen van het wegvak. De werken situeren zich ter hoogte van de Kennedytunnel over een afstand van een kilometer. (Het Laatste Nieuws, PKM)