Klinkers – Mussendreef

Met Klinkers wekken we de straten, de markt, de pleintjes en gebouwen rondom weer tot leven in de vorm van kortverhalen en sprekende beelden (www.klinkers.sint-niklaas.be).
Zondag werd “Mussendreef”, een verhaal van Bea Venken, geschreven door Norbert De Beule voorgesteld.
Aangezien ik er nog enkele jaren gewoond heb, was ik er graag bij aanwezig.

Plan-MERS voor Waas mobiliteitsplan laten lang op zich wachten…

“Er wordt prioriteit gegeven aan de uitvoering van de uitbreiding aan de kambenen, namelijk de E34 en de E17. Nadat de concrete uitwerking van beide projecten is gekend, kan worden onderzocht welke bijkomende infrastructuren (‘tanden’ op de kam) verder nog noodzakelijk zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer is in 2016 gestart met de voorbereidingen om de opmaak van het plan-MER voor de uitbreiding van de E17 tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht (het ‘tweede been van de kam’) aan te vatten,” antwoordde minister Weyts op de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer wanneer de opmaak van het noodzakelijke plan-MER van de ‘dubbele kamstructuur Waasland’ gepland is.

Interwaas vertolkt reeds geruime tijd het standpunt dat de Wase burgemeesters innemen sinds 2008. De burgemeesters schaarden zich achter de resultaten van een studie die aangaf hoe de verkeersproblemen in het Waasland kunnen worden opgelost en de verkeersleefbaarheid in de kernen kan worden verhoogd. De voorgestelde oplossing is de ‘dubbele kamstructuur in het Waasland’ en betekent dat de twee kambenen (zijnde de oost-westverbindingen E17 en E34) worden versterkt en dat op die kambenen voldoende tanden worden voorzien om een goede ‘drainering’ van en naar het Waasland mogelijk te maken.

De uitbreiding van de E34 (inclusief het nieuwe op- en afrittencomplex voor de westelijke ontsluiting), waarbij ook de bestaande complexen Vrasene, Beveren en Melsele worden aangepast, werd bijgevolg onderzocht in een afzonderlijk plan-MER, nl. ‘Parallelwegenstructuur E34’, dat werd goedgekeurd door de dienst Mer op 27/04/2012. De volgende stap die in dit dossier dient genomen te worden is de opmaak van een GRUP.

Het plan-MER voor de Oosterweelverbinding werd goedgekeurd op 10/02/2014.
Voor de infrastructuurwerken op Linkeroever werd een project-MER opgemaakt en door de dienst Mer goedgekeurd op 8/07/2016. Voor de Oosterweelverbinding is een project-MER in opmaak. Een exacte timing voor het afwerken en voor de goedkeuring kan nog niet worden meegegeven, aldus minister Weyts.

Jos De Meyer dringt aan op vooruitgang in dit belangrijk Waas mobiliteitsdossier!

Begeleiding van startende directies

Het thema van het grote aandeel van psychosociale aandoeningen in het ziekteverzuim bij vooral directieleden kwam al meermaals aan bod bij parlementaire vragen. Onderwijscommissaris Jos De Meyer deed via zijn vragen nu enkele bijkomende suggesties en koppelde de zaak ook aan het hangende thema van belastende (zware) beroepen.

In haar antwoord lichtte minister Crevits de huidige praktijk toe m.b.t. opleiding en ondersteuning van startende directeurs en herhaalde dat dit ook een van de thema’s was in het hangende loopbaandebat. Psychosociale belasting was inderdaad een van de criteria voor een zwaar beroep. Dus daar zag de minister mogelijkheden voor directeurs.
Opvallend, maar wellicht niet onverwacht, zette De Meyers vraag ook enkele andere commissarissen aan tot een tussenkomst. Steve Vandenberghe vermeldde o.a. het grote verschil tussen basisonderwijs en secundair onderwijs inzake nascholingsbudgetten voor directeurs en maakte ons nieuwsgierig naar mooie voorbeelden die de commissarissen op hun recente reis naar Schotland hadden gezien. Kathleen Krekels vroeg zich af of de bestaande directieopleidingen van de koepels een beetje gelijklopend waren en officieel werden geëvalueerd. Vera Celis zag in dezen brood in dat andere, grote dossier, nl. BOS (bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting). Koen Daniëls juichte de ronde van de directeurs, de ronde van Vlaanderen en Schooldirect vanuit de onderwijsadministratie toe, maar wilde ook iets vooraleer men in de job van directeur stapte. Kathleen Helsen wees op de verschillen inzake vereiste competenties tussen leraren en directeurs en bekritiseerde de huidige regeling inzake bekwaamheidsbewijzen.
Minister Crevits aanhoorde het allemaal welwillend (bv. de zaak van de bekwaamheidsbewijzen), maar ook met enige voorzichtigheid. Ze ging de zaken voort bekijken (o.a. ook in het loopbaandebat) en eindigde met een positieve verwijzing naar een netwerkbijeenkomst van directeurs in de katholieke koepel. Ook zulke activiteiten konden directeurs versterken, aldus de minister.
Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over begeleiding van startende directies van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1090177/verslag/1093807

(KOV nieuwsbericht – Wilfried Van Rompaey)

VLAM zal de Vlaming blijven stimuleren tot gezondere eetgewoonten!

Uit de meest recente Voedselconsumptiepeiling uit 2014 blijkt dat een aanzienlijk deel van de Belgen niet gezond en gevarieerd genoeg eet. De Belg eet te weinig groenten en fruit en te veel suiker, en bovendien is het voedingspatroon te weinig gevarieerd en zijn onze voedingsgewoonten er in vergelijking met tien jaar geleden niet op vooruitgegaan.
Dit was aanleiding voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om minister Schauvliege te ondervragen over de initiatieven die de VLAM reeds nam om de Vlaming aan te zetten tot gezondere eetgewoonten en hoe de VLAM dit in de toekomst zal verderzetten.

De minister antwoordde dat VLAM via diverse acties – gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde argumenten – tracht een antwoord te bieden aan de consument op de vaak tegenstrijdige berichten over voeding en gezondheid. In eerste instantie ondersteunt het expertisecentrum Voeding en Educatie van VLAM inhoudelijk de campagnes ter promotie van de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten. Anderzijds zijn er de publicaties en de realisaties onder het NICE-logo (Nutrition Information Center) die zich in hoofdzaak richten tot voedingsvoorlichters. Met het oog op de verspreiding van uniforme adviezen en om versnippering van boodschappen te vermijden, werkt NICE samen met relevante en vooraanstaande partners.
Door de interne reorganisatie van VLAM zal de expertise en knowhow meer gebundeld worden in het expertisecentrum Voeding en Educatie. Daardoor zullen de bestaande acties verder uitgebouwd, uitgebreid en verdiept kunnen worden. Daarnaast zal meer aandacht besteed worden aan het populariseren van de wetenschappelijke informatie van NICE, die op die manier ook rechtstreeks de consument zal kunnen bereiken, naast de professionele voedingsvoorlichters.
Aandacht voor gezonde eetgewoonten – op een wetenschappelijk onderbouwde manier – bij de promotie door VLAM, blijft heel belangrijk,! aldus Jos De Meyer.

Naar een elektronische lerarenkaart?

Er wordt nagedacht over de invoer van een elektronische lerarenkaart, antwoordde minister Crevits van Onderwijs op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
Om kosten te sparen wordt de lerarenkaart (een kortingkaart voor onderwijspersoneelsleden naar sommige musea, winkels en diensten) niet aan de leraren zelf bezorgd, maar aan een bibliotheek in hun woonplaats, waar ze die dan kunnen afhalen. Wie een papieren abonnement neemt op Klasse krijgt zijn of haar kaart met dat tijdschrift thuisbezorgd. Vorig jaar werden alle leraren daar per brief van op de hoogte gebracht; men had de kaarten toen eigenlijk ook in die brief kunnen versturen.
Dit jaar kunnen de onderwijspersoneelsleden via de website van Klasse vinden in welke bibliotheek ze hun lerarenkaart kunnen ophalen, er wordt geen brief meer verstuurd.
Vorig jaar werd slechts 57% van de lerarenkaarten opgehaald uit de bibliotheken. Voor de druk en de verdeling van de lerarenkaart via de bibliotheken is in 55.000 euro voorzien. Een verdeling via de scholen zou bijna het dubbele kosten. Een rechtstreekse verzending per post naar de leraren zou 200.000 euro kosten. “Ik zal zeker uw suggestie verder bekijken of het niet mogelijk is om dat te digitaliseren,” stelt minister Crevits. In een tijd van elektronische communicatie lijkt dat de evidentie zelve, vindt De Meyer.

Crevits wil mediacampagne om lerarenopleiding te promoten

Onderwijsminister Hilde Crevits denkt aan een mediacampagne om het beroep van leraar opnieuw populair te maken. Dat zei ze in het Vlaams parlement na vragen van Vera Celis (N-VA) en Jos De Meyer (CD&V).
Het aantal studenten aan de lerarenopleiding van de Vlaamse hogescholen is dit academiejaar gedaald met meer dan 5 procent ten opzichte van het vorige academiejaar en zelfs met 15 procent in vergelijking met 5 jaar geleden. De daling is dit jaar het grootst bij de opleiding kleuteronderwijs, gevolgd door lager en secundair onderwijs.
Crevits wijst er op dat de telling werd uitgevoerd op 1 oktober, toen inschrijven nog mogelijk was, maar er is een dalende trend merkbaar, moet ze erkennen. De komende jaren zullen er bovendien meer leerkrachten nodig zijn in het secundair, omdat het aantal kinderen in het lager onderwijs stijgt.
“Ik ben bereid om een mediacampagne te doen rond ‘Word leraar'”, zegt de minister. Daarvoor moeten eerst wel een aantal andere knopen worden doorgehakt. Zo moeten de resultaten van de instaptoets voor de lerarenopleiding, die dit academiejaar voor het eerst werd afgenomen, voldoende geanalyseerd zijn. Er moet ook een loopbaanpact zijn, dat de carrière van leerkrachten aantrekkelijker moet maken en waarover al meer dan een jaar onderhandeld wordt.
Crevits denkt eraan een onderwijsambassadeur aan te stellen, die studenten warm moet maken voor de opleiding. (Belga)

Slechts 3 slachthuizen in regel met karkasregistratie

Drie slachthuizen in Vlaanderen zijn momenteel volledig in orde met de verplichte karkasregistratie. Alle andere slachthuizen hebben wel al stappen ondernomen om zich in regel te stellen, maar technische problemen zorgen vaak voor een moeizame installatie van de zogenaamde blackbox. “De slachthuizen krijgen nog tot 31 december 2016 om een volledig afgeschermd registratiesysteem in werking te hebben vooraleer ze geverbaliseerd worden”, antwoordde Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een parlementaire vraag van Jos De Meyer.

Sinds 1 juli 2016 zijn slachthuizen verplicht een afgeschermd registratiesysteem voor de weging van runder- en varkenskarkassen te hebben. Die blackboxen moeten bij iedere weging drie gewichten registreren: het bruto warme karkasgewicht, de tarra gebruikt bij de weging en het netto warme karkasgewicht. De invoering van dit registratiesysteem is er mede op vraag van de landbouworganisaties gekomen. Die klagen al langer aan dat de weging van karkassen niet altijd even correct verloopt. Volgens het Departement Landbouw en Visserij dat controle zal uitoefenen op deze registratie, moet dit systeem de transparantie ten goede komen.
Hoewel de deadline van invoering intussen al een aantal maanden is verstreken, werken nog maar drie slachthuizen volledig conform de nieuwe regelgeving. “Vaak zorgen allerhande technische problemen ervoor dat het merendeel van de slachthuizen nog niet in orde is. Zo kunnen verschillende of verouderde weegterminals of verschillende protocollen voor het doorsturen van de gegevens van de weegterminal naar de server van het slachthuis de invoering bemoeilijken”, legt Schauvliege uit.
Toch laat de minister haar diensten nu al een waarschuwing sturen naar de slachthuizen die nog niet in regel zijn. “Zij krijgen twee maanden om een afgeschermd registratiesysteem in werking te hebben. Vanaf 31 december 2016 zullen er boetes worden opgelegd aan slachthuizen zonder blackbox”, klinkt het. (Vilt)

Betalingsproblemen landbouwers onder aandacht parlement

Een enquête bij 600 Vlaamse land- en tuinbouwers, uitgevoerd door de Vlaamse landbouwadministratie, wees uit dat één op de vier openstaande facturen heeft met een verstreken vervaldatum. “De betalingsproblemen zijn het scherpst in de dierlijke sectoren, en bij jonge landbouwers”, brengt volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) de heikele kwestie ter sprake in het Vlaams Parlement. Minister van Landbouw Joke Schauvliege legt in haar reactie sterk de nadruk op het (gratis!) economisch advies via het bedrijfsadviessysteem KRATOS. Op Europees niveau verwacht de minister soelaas van een inkomensverzekering als nieuw instrument binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Landbouwers met betalingsproblemen, en dat zijn er nogal wat volgens de recente studie ‘Krap bij kas?’, proberen dat zoveel mogelijk zelf op te lossen. In eerste instantie teren landbouwers op hun eigen spaargeld en bezuinigen ze op privébestedingen. Andere manieren om met betalingsproblemen om te gaan, zijn het bedrijfsspaargeld gebruiken of investeringen uitstellen. Vooral bij de veevoederfabrikant en de loonwerker hebben landbouwers facturen openstaan. Bij 14 procent van 600 door het Departement Landbouw en Visserij bevraagde land- en tuinbouwers ging het om een hoog achterstallig bedrag, of een lange achterstallige betalingstermijn.
Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) heeft van de studie vooral onthouden dat jonge landbouwers vaker krap bij kas zitten. Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement uitte hij zijn bezorgdheid, en polste hij naar de bijdragen die het Europese en Vlaamse beleid kunnen leveren aan een hoopvol economisch perspectief. “De studie bevestigt wat iedereen aanvoelt. Het staat nu bijvoorbeeld zwart op wit geschreven dat de jongere generatie het moeilijker heeft dan wie nog de goede tijd heeft meegemaakt en een spaarpotje opzij kon zetten”, reageert minister van Landbouw Joke Schauvliege.
Minister Schauvliege ervaart het als een probleem dat de subsidies uit het Europees landbouwbeleid niet zijn afgestemd op de enorme prijsschommelingen die landbouwers ervaren. Op EU-niveau zou de oplossing kunnen bestaan uit een (door Europa gesubsidieerde) inkomensverzekering. Op Vlaams niveau wordt gepoogd om landbouwers via gratis bedrijfsadvies beter te wapenen tegen het nieuwe marktgegeven dat prijsvolatiliteit heet. “Landbouwbedrijven kunnen gratis advies krijgen op het vlak van bedrijfseconomische gegevens, over hoe een buffer aan te leggen, over het juiste model kiezen, over opvolging”, prijst Schauvliege het bedrijfsadviessysteem KRATOS aan.
Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) merkt op dat het probleem niet enkel bestaat uit schommelende prijzen, maar ook (of vooral) uit lage prijzen voor landbouwproducten. Daarom wil hij weten hoever het Prijzenobservatorium staat met zijn werk. Schauvliege verwijst naar de snelheid waarmee marktgegevens door de Vlaamse landbouwadministratie gepubliceerd worden. “Dat was eigenlijk al heel accuraat, ook op Europees niveau, voor zuivel. Maar dat was absoluut nog niet het geval voor bijvoorbeeld varkensvlees. Om die reden hebben we in Vlaanderen het initiatief genomen om al die informatie op te lijsten en beschikbaar te stellen.”
De Meyer merkt tot slot op dat een bijsturing van het Europees landbouwbeleid nodig is, met voldoende aandacht voor de economische pijler, “als Vlaanderen en Europa wensen dat jonge mensen morgen nog worden gestimuleerd om een landbouwbedrijf over te nemen”.
(Vilt, beeld: Loonwerk Defour)

733 aanvragen voor vrijwillige productievermindering door Vlaamse melkveehouders!

Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege heeft aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer laten weten dat 733 aanvragen voor vrijwillige productievermindering in de zuivelsector – na controle – werden weerhouden en aan Europa doorgegeven.
De Europese Unie heeft 150 miljoen euro aan steun uitgetrokken om het herstel van de Europese melkmarkt te versnellen. Deze wordt uitgekeerd onder de vorm van een vrijwillige productievermindering in de zuivelsector, die financieel gecompenseerd zal worden door het Europese niveau. Vlaams melkveehouders die willen deelnemen aan de vrijwillige productievermindering konden hiervoor een aanvraag indienen tot en met 21 september 2016.
Op de vraag van De Meyer naar het profiel van de aanvragers antwoordde minister Schauvliege: “10,2% is jonger dan 40 jaar, 67,10% zijn tussen 40 en 65 jaar, 2,4% is ouder dan 65 jaar. Tenslotte 20,3% van de aanvragen gebeurt door vennootschappen. Omdat het Europese maximum niet werd overschreden, wordt geen reductie toegepast op de aangevraagde volumes. (foto: Vilt)

Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt beter toegankelijk

Nog deze bestuursperiode zou een gesprek rond de toegankelijkheid van enkele centrumkerken in Sint-Niklaas wenselijk zijn. Dat zegt CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer.
“In het stadscentrum van Sint-Niklaas zullen de Sint-Nicolaaskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk de “kerkplek” bij uitstek worden”, zegt De Meyer. “De Sint-Nicolaaskerk is goed toegankelijk. De Onze-Lieve-Vrouwekerk is spijtig genoeg voor minder-valide en/of oudere mensen minder toegankelijk.”
Kunstenaar en buurtbewoner Rik Bosteels, bekend van de gelijknamige meubelzaak aan het Onze-Lieve-Vrouwplein, tekende al een ontwerp om de toegankelijkheid te verbeteren.
“Naar mijn weten was dit project ook goedgekeurd door de adviseur monumentenzorg van de stad”, zegt De Meyer. “Is het niet nuttig om de gesprekken hierover opnieuw op te starten zodat dit toegankelijkheidsproject nog deze legislatuur kan gerealiseerd worden?”
Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) gaf inmiddels een antwoord op de vraag van De Meyer.
“De Onze-Lieve-Vrouwekerk zal één van de eerste kerken zijn waarvoor een beheerplan zal worden opgemaakt. In dit beheerplan zullen de diverse functies van de kerk aan bod komen, ook de toeristische. In dit verband is ook de toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt. Het voorstel van Rik Bosteels zal hierbij ongetwijfeld aan bod komen,” antwoordt de burgemeester. (Het Nieuwsblad, Sylvain Luyckx; ontwerp Rik Bosteels Foto: Sint-Niklaas)