De doortocht Zeveneken wordt heraangelegd in 2018!

“De doortocht Zeveneken wordt heraangelegd in 2018,” antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Het project omvat een volledige heraanleg van de doortocht van Zeveneken, waarbij de nadruk op verkeersveiligheid en leefbaarheid ligt.
Naast een heraanleg van de rijweg, de aanleg van fietspaden en de aanleg van een ruime parkeerzone, is er bijzondere aandacht gegaan naar de heraanleg van de schoolomgeving, en de zone met de zeven eiken voor de kerk. Samen met de bovenbouw wordt ook de riolering en de nutsleidingen aangepakt.
De projectnota is quasi afgewerkt en kan de komende maanden definitief worden goedgekeurd. Daarna volgt de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning en kunnen de werken worden aanbesteed.
Vastlegging van het budget en de start van de werken is voor 2018.

De Meyer is tevreden over de plannen die de verkeersveiligheid en –leefbaarheid in Zeveneken zullen bevorderen.

Op termijn beter fietspad van Sint-Niklaas naar Hulst

Op termijn wordt er werk gemaakt van betere fietspaden langs de gewestweg N403 Sint-Niklaas-Hulst in Stekene. Dit antwoordde minister Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). Een studie zal in 2017 het tracé en de aanpassingen onderzoeken. In 2018 en 2019 zijn er de …
Op termijn wordt er werk gemaakt van betere fietspaden langs de gewestweg N403 Sint-Niklaas-Hulst in Stekene. Dit antwoordde minister Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). Een studie zal in 2017 het tracé en de aanpassingen onderzoeken. In 2018 en 2019 zijn er de onteigeningen, goed voor 350.000 euro. Daarna kunnen aanbesteding en uitvoering volgen. “Negen kilometer fietspaden zullen worden aangepast aan de huidige normen en meer comfort bieden aan de fietsers”, aldus De Meyer. “Dit moet zeker de verkeersveiligheid bevorderen.” (Het Nieuwsblad, tvl)

Steeds meer leerkrachten geschorst

101 leraren werden preventief geschorst in het schooljaar 2015-2016. Vier jaar eerder waren dat er maar 67. Scholen moeten steeds vaker leerkrachten schorsen omdat ze iets hebben mispeuterd, of toch daarvan worden beschuldigd. Het aantal schorsingen is de voorbije vijf jaar gestegen van 85 naar 134. Vooral de preventieve schorsingen namen toe.
Een leraar die ervan verdacht wordt kinderporno te hebben, een leraar die een relatie heeft met een leerlinge… Scholen moesten de voorbije vijf jaren steeds vaker leraren schorsen, al blijft het aantal schorsingen erg laag als je weet dat er in Vlaanderen 160.000 leraars werken. Vooral de preventieve schorsing steeg snel. Tijdens het schooljaar 2011-2012 werden er nog 67 leraars geschorst. Tijdens het schooljaar 2015-2016, het laatste schooljaar waarvan de cijfers bekend zijn, was dat al opgelopen tot 101 preventieve schorsingen. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van parlementslid Jos De Meyer (CD&V).
In het belang van de leerlingen
Een preventieve schorsing kan worden uitgesproken als een leerkracht tucht- of strafrechtelijk wordt vervolgd. De inrichtende macht van een school kan die schorsing, die maximaal een jaar kan duren, opleggen als het vindt dat die vervolging onverenigbaar is met het belang van de school. Alleen bij het gemeenschapsonderwijs (GO!) kan er makkelijker preventief worden geschorst: zelfs zonder vervolging kan een leerkracht zes maanden worden geschorst. In het GO! werden er het voorbije schooljaar 44 leerkrachten preventief geschorst. In het veel grotere vrij onderwijs werden er 42 geschorst.
Een preventieve schorsing zegt niets over de schuld van een personeelslid, benadrukt minister van Onderwijs Crevits. Maar zij ziet er geen graten in dat scholen nu sneller naar deze maatregel grijpen. “De school acht het dan alleen nodig om maatregelen te nemen in het belang van de leerlingen. Scholen gaan om met kwetsbare groepen: kinderen en jongeren. Dus is het goed dat scholen preventief maatregelen nemen.”
Een verklaring voor de stijging geven is andere koek. Bij Crevits zeggen ze geen duidelijke oorzaak te zien. Het is in ieder geval niet zo dat leraars nu vaker in de fout gaan dan vroeger, zegt Raf De Weerdt, algemeen secretaris bij ACOD Onderwijs. “Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er nu meer wordt mispeuterd. In vijf jaar tijd kunnen de zeden niet dusdanig evolueren.”
‘In de kelder’
Een verklaring die bij de vakbonden te horen valt, is dat er in het Gemeenschapsonderwijs een maatregel is afgeschaft: de terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing. “Die maatregel werd gebruikt om leerkrachten die niet meer functioneerden toch hun loopbaan op een min of meer royale wijze te laten beëindigen”, zegt Marnix Heyndrickx, de voorzitter van VSOA Onderwijs. Tijdens het schooljaar 2012-2013 had het GO! zo 21 personeelsleden ‘in de kelder’. “Die maatregel is drie jaar geleden afgeschaft en verklaart de stijging van de preventieve schorsing sindsdien”, zegt Heyndrickx. Die leerkrachten die niet meer functioneren – vaak gaat het om leraars op het einde van hun carrière – worden dus sneller geschorst.
Bij de koepels en de vakbonden valt te horen dat er ook niet zomaar naar de preventieve schorsing wordt gegrepen, of dat de tuchtmaatregel wordt misbruikt. “Er wordt correct mee omgesprongen”, zegt Heyndrickx. Tegen zo’n schorsing is bovendien ook steeds beroep mogelijk. “Vorig jaar werden zo elf preventieve schorsingen meteen ongedaan gemaakt”, zegt Koen Van Kerkhoven, de secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale. “Zo wordt de stijging al minder groot, en nog relatiever als je die aantallen afzet tegenover het totale personeelsbestand.” (De Morgen, JAN DEBACKERE)
———-
pb – Preventieve schorsingen

In bepaalde ernstige gevallen kan een school een personeelslid preventief schorsen in afwachting van een tuchtonderzoek. Het aantal van die schorsingen is uiteraard klein in absolute getallen, maar de toename is opmerkelijk, stelt Vlaams parlementslid Jos De Meyer vast bij het bestuderen van de gegevens die hij opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.
In principe kan een preventieve schorsing enkel uitgesproken worden als bewarende maatregel als een personeelslid tuchtrechterlijk of strafrechterlijk vervolgd wordt, maar in het Gemeenschapsonderwijs bestaat ook de mogelijkheid om iemand tot maximaal 6 maand te schorsen zonder een vervolging. Dat type schorsingen zonder vervolging (dus enkel in het Gemeenschapsonderwijs) van maximaal 6 maand wordt ook niet geregistreerd bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten, dat moet controleren of er geen oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt.
Hoe klein het aantal van deze schorsingen ook is, het is belangrijk om goed te controleren, vindt De Meyer. Zo kan men elke schijn van oneigenlijk gebruik voorkomen.

Gezocht: leerkrachten met juiste diploma

Voor vakken als wiskunde en techniek is het niet gemakkelijk om correct opgeleide leerkrachten te vinden.
Jan De Boeck vindt als geen ander zijn weg in het kluwen van bekwaamheidsbewijzen, die bepalen welke vakken leerkrachten mogen geven. Hij is administratief directeur van Colomaplus, een grote secundaire school uit Mechelen die tso, bso en kso aanbiedt. ‘Ik ben zelf een master in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Ik mag probleemloos Italiaanse handelscorrespondentie geven. Ook al spreek ik geen woord Italiaans. Het systeem van bekwaamheidsbewijzen zit soms een beetje raar in elkaar.’
Afgerond 66 procent van de leerkrachten beschikt over een diploma dat ‘vereist’ is om een bepaald vak te geven. Bijvoorbeeld een historicus om geschiedenis te geven in de derde graad. 29 procent heeft een diploma dat ‘voldoende’ wordt geacht, bijvoorbeeld de handelsingenieur die wiskunde doceert. Nog eens 5 procent valt onder de categorie ‘andere’. Lees: het absolute minimum om voor de klas te staan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) heeft opgevraagd bij bevoegd minister en partijgenote Hilde Crevits.
Stem
De cijfers voor de leerkrachten lichamelijke opvoeding springen in het oog. Directies hoeven ze maar van straat op te rapen. Het percentage met een ‘vereist’ diploma schommelt rond de 96 procent, over de drie graden heen.
Voor de Stem-leerkrachten (science, technology, engineering, mathematics) is het een heel ander verhaal. Iets meer dan de helft van de leraren techniek in de eerste graad heeft het vereiste diploma. In de derde graad bengelt wiskunde achteraan met nog niet de helft geschikte diploma’s. Ook andere Stem-richtingen worstelen ermee. ‘Probeer maar eens een master in de Informatica te doen kiezen voor het onderwijs in plaats van het bedrijfsleven’, signaleert De Boeck.
Hoe hoger de graad, hoe moeilijker het wordt. In de eerste graad telt 78 procent een vereist diploma. Tegen de derde graad – waar de diploma-eisen hoger liggen – is dat gezakt tot 63 procent.
Parlementslid De Meyer stelt voor om in noodsituaties anders om te gaan met de diplomavereisten. ‘Neem nu wiskunde in de laatste jaren. Nu mag iemand met een master aardrijkskunde daar standaard staan, maar zou een afgestudeerde bachelor wiskunde ook geen noodoplossing kunnen zijn?’
‘Maar over het algemeen slagen de schoolbesturen en directies er wel in om op een verantwoorde manier geschikt personeel te vinden’, zegt De Meyer. (De Standaard, Stijn Cools ; Foto: An Nelissen)

“Boekhouding nodig voor juiste analyses en keuzes”

Het tiende jaarverslag van hulporganisatie Boeren op een Kruispunt is niet onopgemerkt gebleven in het Vlaams Parlement. Volksvertegenwoordigers Francesco Vanderjeugd (Open Vld), Jos De Meyer (CD&V) en Sofie Joosen (N-VA) pikten het signaal op dat een bedrijfseconomische boekhouding niet goed ingeburgerd is op landbouwbedrijven. “Veel bedrijven houden onvoldoende bedrijfseconomische gegevens bij. Dat is vaak een bron van problemen, en het jaarverslag van de vzw bevestigt dat”, zegt landbouwminister Joke Schauvliege. Ten opzichte van de rapportering door Boeren op een Kruispunt ligt het Vlaamse gemiddelde van landbouwers met een bedrijfseconomische boekhouding hoger, op 57 procent volgens de laatste cijfers.
De vzw Boeren op een Kruispunt kaartte in zijn tiende jaarverslag aan dat het op landbouwbedrijven vaak ontbreekt aan een bedrijfseconomische boekhouding, en bijgevolg aan inzicht in het financieel presteren van de landbouwactiviteiten. In combinatie met een forfaitaire belastingaangifte is het voor de hulpverleners moeilijk om inzicht te verwerven in de effectieve uitgaven, inkomsten en schulden.
Het vurige pleidooi voor een bedrijfseconomische boekhouding viel in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement niet in dovemansoren. Drie parlementsleden, Vanderjeugd van Open Vld, De Meyer van CD&V en Joosen van N-VA, ondervroegen de minister over de kwestie. Minister van Landbouw Joke Schauvliege onderkent dat veel landbouwers onvoldoende zicht hebben op het bedrijfseconomisch presteren. Ze noemt een bedrijfseconomische boekhouding een “onontbeerlijk instrument” want het levert de juiste financiële gegevens op basis waarvan landbouwers juiste keuzes kunnen maken.
Schauvliege: “Ik sta helemaal achter het verplicht bijhouden van een boekhouding voor de begunstigden van investeringssteun. Voor VLIF-doeleinden heeft men de keuze tussen enerzijds een fiscale of vennootschapsboekhouding of anderzijds een bedrijfseconomische boekhouding. Het is logisch dat landbouwers die geen beroep doen op overheidsmaatregelen moeilijker bereikbaar zijn. En ik deel de bezorgdheid dat een groep landbouwers dreigt af te haken bij de digitalisering van alle administratieve verplichtingen.” (Vilt, beeld: Loonwerk Defour)

Grondige renovatiewerken voor Vlassenbroekbrug

De Vlassenbroekbrug in Dendermonde wordt grondig gerenoveerd. De waterdichtheid wordt aangepakt, er komt een nieuw wegdek en de fietspaden worden verlegd.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) stelde een parlementaire vraag over de brug op de N41 in Dendermonde over de Schelde en kreeg van ­minister Ben Weyts (N-VA) het antwoord dat er een ingrijpende ­renovatie komt.

“Er komt een grondige sanering van de bovenbouw van de brug”, zegt Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. “De ­renovatie past in het fietspadenproject dat van Dendermonde tot in Elversele loopt. Op de Vlassenbroekbrug komt er een afgescheiden fietspad. Dat is nu alleen aan één kant van de gewestweg zo.”

Jaren zeventig

Aan de andere zijde ligt het op de rijweg en dat leidt tot zeer gevaarlijke situaties, vooral bij donker weer en ’s nachts. “Er zijn ook twee brugdelen. Het ene wordt gebruikt om over te rijden. Het andere zal enkel dienen voor uitzonderlijk vervoer en voor fietsers en bromfietsers. Het zal tijdens de werken aan het ene stuk wel gebruikt worden om het doorgaand verkeer over te laten rijden. Beide delen krijgen een gloednieuw wegdek. De brug is in de jaren zeventig gebouwd en het asfalt is al wel vernieuwd, maar de voegen nog niet en ook de ­waterdichting niet. Die worden nu ook meegenomen in het dossier.”

De overheid investeert 600.000 euro. “De kostprijs van de ­­weg­bedekking, markeringen en signalisatie worden voorzien binnen het fietspadenproject op de N41. De vangrails zullen ook worden vervangen, maar er komt geen wijziging aan het traject of de voorsorteerstroken op het kruispunt met de Mechelsesteenweg.”

De aanbesteding is gepland in ­juni 2017 en de start van de werken in het najaar. De werken aan de brug zelf zullen normaliter in het tweede kwartaal van 2018 starten.

“Ik ben tevreden met deze plannen en ervan overtuigd dat deze realisatie de verkeers­veiligheid effectief ten goede zal komen”, zegt Jos De Meyer.(GVA, Stef Van Overstraeten)

Nieuwe boogbrug over Durme in de maak

Binnen twee jaar wordt de brug over de Durme, de oeververbinding tussen Waasmunster en Hamme, ontmanteld en vervangen door een boogbrug.
“De stalen bovenbouw van de brug wordt volledig afgebroken en vervangen door een nieuwe stalen constructie, waarbij de Durme zonder tussenpijlers wordt overspannen”, kondigt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) aan.
Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bevestigt dat inmiddels al werk wordt gemaakt van een voorontwerp voor de nieuwe boogbrug. “Nog dit jaar wordt het ontwerp afgerond en kan de bouwvergunningsaanvraag worden opgestart. Begin volgend jaar zullen we overgaan tot de aanbesteding, zodat de werken rond de jaarwisseling 2018-2019 kunnen starten. De kostprijs voor de nieuwe stalen bovenbouw van de brug is geraamd op 1,5 miljoen euro, een investering ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Waterwegen en Zeekanaal (Zeeschelde) zal ongeveer 2,5 miljoen euro investeren in de vernieuwing van de onderbouw, met inbegrip van een doorgang voor fietsers en de oeververbindingen met de dijken en de trekweg naast de Durme. De landhoofden van de brug worden ofwel grondig gerenoveerd, ofwel afgebroken en vernieuwd, afhankelijk van het feit of zij nog geschikt zijn om de nieuwe stalen bovenbouw te dragen.”
De vernieuwing van de Durmebrug is ook gekoppeld aan de plannen om een gescheiden fietspad aan te leggen naast de gewestweg N446.
Fietspaden en rotonde
De procedure voor de onteigeningen heeft jaren in beslag genomen, maar wordt volgens minister Weyts binnenkort afgerond.
Het gemeentebestuur van Waasmunster is vragende partij om aan het kruispunt van de Roosenberglaan, de Pontravelaan en de inrit naar de Kerkstraat een rotonde aan te leggen. In 2018 plant het AWV verderop langs de N446 met aansluiting richting E17 ook nieuwe fietspaden. (Het Nieuwsblad, Jan Van de Velde)

“34 miljoen euro voor stadsbos? Dat is onhaalbaar”

Met het RUP Noordelijk Stadsrandbos wil de stad de open ruimte behouden tussen de Heistraat, Kleibeekstraat, Mispelstraat, Kuildamstraat en de Mechelen-Terneuzenwegel.
Het gaat om een vijftig hectare groot gebied, waarin 40 hectare nu de bestemming van woonzone heeft. Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil de stad die woonzone herbestemmen tot groen- en landbouwzone, waarin een groot nieuw bos kan komen, het zogenaamde ‘noordelijke stadsrandbos’, als tegenhanger van het zuidelijke stadsrandbos op Puitvoet. Vandaag wordt die 40 hectare grote ruimte gebruikt als landbouwgebied. De twintigtal eigenaars, voornamelijk landbouwfamilies, vielen dan ook van hun stoel toen ze enkele maanden geleden werden geconfronteerd met de ruimtelijke plannen van de stad. “Als dit werkelijkheid wordt, zien we de waarde van onze grond in één klap met 95 tot 98 procent vernietigd worden. En een plan voor een compensatie is er niet”, klonk het in november nog.

“Roekeloos bestuur”
Oppositiepartij CD&V ging aan het rekenen en becijferde dat de herbestemming van die 40 hectare de stad zo maar even 34 miljoen euro kan kosten. Daarvoor baseert het zich op een recente aankoop van OCMW-gronden in woongebied in Sinaai door de stad, voor 2,23 miljoen euro. “Als je spreekt over een rechtvaardige compensatie heeft de stad in Sinaai onlangs een duidelijke richting aangegeven. Een beëdigde schatter heeft die gronden in woongebied geschat op 85 euro per vierkante meter. Het gaat er ook over niet-uitgeruste en niet aan de straat gelegen bouwgronden. Als je dat doortrekt naar de gronden voor het noordelijk stadsrandbos gaat het over 400.000 vierkante meter tegen een prijs van 85 euro per vierkante meter, wat een totaalsom van 34 miljoen euro geeft. Want wat voor de stad en het OCMW als norm geldt, moet dat ook voor particulieren zijn”, stelt CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer. Voor de oppositiepartij gaat de stad té ondoordacht en roekeloos te werk.
“Het doel om de open ruimte te behouden, is op zich te verdedigen. Maar voor je daar aan begint, moet je juridisch en financieel weten wat de consequenties zijn. Als de stad een bos wil creëren op een plek die ingekleurd is als woongebied moet je daar toch al over nagedacht hebben? En dit is niet het enige gebied waar die oefening aan de gang is.”
“Verkeerde rekensom”
In de begroting voor deze bestuursperiode heeft de huidige meerderheid geen budget voorzien voor de realisatie van het noordelijk stadsrandbos.
Maar voor schepen van Financiën Mike Nachtegael (sp.a) maakt CD&V ook een verkeerde rekensom. “De transactie in Sinaai is niet te vergelijken met de plannen voor het noordelijk stadsrandbos. Dat is appelen met citroenen vergelijken. De grondprijs in Sinaai, die gebaseerd is op een schattingsverslag, kan of moet niet zomaar overgenomen worden voor de gronden in dit andere dossier. Bovendien zal het juridisch-financieel luik voor de ontwikkeling van het stadsbos nog verder in detail onderzocht worden.” (Het Laatste Nieuws, Joris Vergauwen)

Laatste nieuwjaarsreceptie!

Vorig weekend de nieuwjaarsrecepties afgesloten met de nieuwjaarsreceptie van CD&V – regio Dendermonde – Sint-Niklaas. Geslaagde voormiddag in het prachtige kader van De Casino in Sint-Niklaas!

Knittelvers

Vorige donderdag schreef mijn medewerker Bruno Van Gasse naar aanleiding van gedichtendag dit knittelvers.
Ik maakte er gebruik van bij één van mijn tussenkomsten.

In het Vlaamse parlement
schijnt in de winter soms de zon
door de koepels van de zaal; ik wou dat ze kon
ieders verstand verlichten, want het is immers bekend:
er wordt veel gepraat en soms minder gezegd in dat Vlaamse parlement.

Onteigeningen voor de Oostelijke tangent in Sint-Niklaas pas in 2019 afgerond?

Gezien de prioriteit van de uitvoering van het Waas mobiliteitsplan – waarover consensus bestaat – en de oostelijke tangent één van de belangrijkste elementen daarvan is, is het wenselijk dat alle nodige onteigeningen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Op de vraag van Jos De Meyer of de minister alle nodige onteigeningen voor de realisatie van de oostelijke tangent reeds in 2017 plant, antwoordde minister Ben Weyts:

“ik beaam dat het project van de Oostelijke Tangent zeer belangrijk voor de mobiliteit in het Waasland. Laat mij u even het verdere tijdsverloop schetsen. De definitieve vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), door de Vlaamse Regering, gebeurde op 13 januari 2017. Het plan treedt in werking 14 dagen na de publicatie ervan in het staatsblad.
Op dat ogenblik kan het GRUP de wettelijke basis bieden voor het onteigeningsplan. Dit plan is momenteel in opmaak. Op basis van een goedgekeurd Ministerieel Besluit (MB) en onteigeningsplan zal de dienst Vastgoedaktes met de meer dan honderd eigenaars in onderhandeling gaan omtrent een aankoop van de nodige gronden.
Nodeloos om te zeggen dat dit onmogelijk op één jaar rond kan zijn.
Een realistische prognose voor het afronden van alle verwervingen is 2019. Volgens deze timing zijn de nodige budgetten dan ook gespreid over de periode 2017 – 2018 – 2019.”

De Meyer hoopt dat minister Weyts vooralsnog een tandje zal bijsteken.