Bedrijfswagens vergroenen sneller dan het wagenpark van de Vlaamse overheid

Het wagenpark van de Vlaamse overheid vergroent, maar de vergroening onder de bedrijfswagens gaat nog sneller. Dat concludeert Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) op basis van cijfers die hij heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA).
De dienstvoertuigen van de Vlaamse ministers worden jaar na jaar groener. Zo was de gemiddelde ecoscore van de Vlaamse dienstvoertuigen in 2010 nog 54,62. In 2015 was dat verbeterd naar 58,57. De ecoscore geeft met een waarde van 1 tot 100 aan hoe milieuvriendelijk uw voertuig is. Hoe hoger de score, hoe beter voor het milieu.
De Vlaamse dienstvoertuigen scoren daarmee beter dan de privéwagens, waar de ecoscore in dezelfde periode verbeterde van 52,8 naar 57,8, maar minder goed dan de bedrijfswagens, waar de gemiddelde ecoscore intussen 59,7 bedraagt.
Uit de gegevens die CD&V-parlementslid De Meyer heeft opgevraagd, blijkt nog dat binnen de Vlaamse regering de BMW 530e iPerformance van minister van Welzijn Jo Vandeurzen de beste ecoscore heeft (79) en de Audi A4 van minister van Mobiliteit Ben Weyts (59) de laagste.
Qua kostprijs heeft minister-president Geert Bourgeois het duurste dienstvoertuig, een BMW 740 Le iPerformance. Dat voertuig kost 2.576,33 euro aan lease per maand. Het goedkoopste is een Citroën C1 van het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits. Die wagen heeft een aanschafprijs van 9.825,90 euro. (Belga)

Varkenssector kent flinke krimp op twee jaar tijd

Uit recente cijfers van landbouwminister Joke Schauvliege over de Vlaamse varkenssector blijkt dat de evolutie van de laatste jaren vooral met heel wat mintekens kan worden beschreven. Het totaal aantal varkens daalde tussen 2014 en 2016 met 3,41 procent, het aantal bedrijven met varkens zelfs met 7,1 procent. Het aantal varkens per bedrijf steeg dan weer met 3,97 procent en liefst 90,5 procent van de gesubsidieerde investeringen hadden betrekking op milieu, met een sterke focus op ammoniakemissiearme stallen.
De varkenssector heeft er enkele turbulente jaren opzitten, met onder meer een recent dierenwelzijnsschandaal en vooral ook een hardnekkige marktcrisis die langer bleef aanslepen dan menig varkenshouder lief was. Sinds eind vorig jaar is de internationale varkensmarkt weer beter in evenwicht en kregen ook de Vlaamse varkenshouders opnieuw wat ademruimte. Toch is het aantal varkensbedrijven en het aantal varkens in Vlaanderen naar een erg laag niveau gezakt.
Uit cijfers van het kabinet Schauvliege opgevraagd door Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) blijkt dat het totaal aantal varkens tussen 2014 en 2016 daalde van 6 miljoen stuks naar 5,8 miljoen stuks (-3,41%). Het aantal zeugen daalde tijdens dezelfde periode van 437.600 stuks naar 407.600 stuks (-6,86%). Ook het aantal varkenshouders is gevoelig gedaald: in 2014 telde Vlaanderen nog 4.279 varkensboeren; in 2016 waren dat er nog maar 3.975 (-7,1%). Proportioneel daalde het aantal varkensboeren net iets meer dan het aantal varkens, waardoor het gemiddelde aantal varkens per bedrijf lichtjes steeg: 1.404 in 2014 en 1.460 in 2016 (+3,97%).
Ook niet oninteressant zijn de investeringscijfers. Welke belangrijke investeringen zijn sinds 2014 met VLIF-steun (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) gebeurd in de varkenshouderij? En met welke specifieke doelstellingen? Veruit de belangrijkste investeringen in de varkenshouderij sinds 2014 gebeurden op vlak van ammoniakemissiearme stallen, zo blijkt. In totaal 90,5 procent van de betoelaagde investeringen hadden betrekking op milieudoeleinden. Gevolgd door 6,9 procent structurele investeringen, 2,5 procent investeringen in het kader van dierenwelzijn en 0,1 procent investeringen in hoeveverkoop. Op vlak van de vestigingssteun had 10 procent van de overnamedossiers in de gevraagde periode betrekking op de varkenshouderij. (Vilt)

Aanpassingen oostelijke tangent aan Damstraat

De Raad van State heeft een verzoekschrift tot schorsing van de oostelijke tangent verworpen.
De oostelijke tangent is een nieuwe verbinding tussen de N70/R42 en de E17 langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen. Er komt een nieuwe weg voor auto’s en vrachtverkeer met een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad.
Door vlotter verkeer te creëren rond Sint-Niklaas verlicht de verkeersdruk in het centrum van de stad. Daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones vlotter en beter bereikbaar.
Als gevolg van de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaarschriften en adviezen zijn wel aanpassingen doorgevoerd.
Langzaam verkeer
Dat antwoordde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) aan haar partijgenoot Jos De Meyer. “Ter hoogte van de Damstraat komt er een extra verbinding voor langzaam verkeer. De aantakking van het bedrijventerrein Europark-Zuid op de oostelijke tangent zal verlopen via een nieuw te realiseren ontsluitingsweg achter de woningen van de Damstraat”, overloopt de minister de aanpassingen.
(Het Nieuwsblad, gvh)

“Oplossing zwaar vrachtverkeer op lange baan”

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wacht de resultaten van de tellingen op de Wase wegen af om samen met de lokale besturen te overleggen over oplossingen voor het vele vrachtverkeer in het Waasland.
“Op dit moment is er wel al een studieopdracht voor de capaciteitsuitbreiding van de autosnelweg E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke gelanceerd”, antwoordde Weyts op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) uit Sint-Niklaas, die niet onder de indruk is.
Vrachtvervoer
“Dit is echt een processie van Echternach. Het is ontgoochelend om de inspanningen voor de Antwerpse regio te vergelijken met het gebrek aan vooruitgang voor de Wase mobiliteitsproblemen. Het toenemend vrachtvervoer zorgt voor grote problemen in het noorden van het Waasland. De wegen slibben dicht en om files te vermijden, zoekt het doorgaand vrachtverkeer steeds vaker de secundaire wegen op, met alle gevolgen voor dorpen als Nieuwkerken, Sint-Pauwels, Vrasene, Steendorp en Melsele. En daar heeft ook de kilometerheffing mee te maken. Er is dus een efficiënte en gecoördineerde aanpak nodig, mét de provincie en het Vlaamse gewest.”
Noodzakelijke stap
” Het mobiliteitsplan van de Wase burgemeesters, gecoördineerd door Interwaas, is een noodzakelijke stap in de goede richting met onder meer een mogelijke capaciteitsuitbreiding van de E17 en de E34 en een kleinschalige verbinding tussen beiden. Er is een studie gelanceerd, maar die zal volgens de minister wel drie jaar in beslag nemen.” (Het Laatste Nieuws, JVS)

Voorjaarsdroogte voldoet aan de criteria voor landbouwramp!

Tweede voorwaarde voor ramperkenning droogte is vervuld.

Van de aanhoudende droogte dit voorjaar zei het KMI in eerste instantie dat het vaker voorkomt dan eens om de 20 jaar, en dus niet in aanmerking komt als landbouwramp. Op basis van een langere onderzoeksperiode, van 1 april tot 30 juni, besloot het KMI dat het in 150 Vlaamse gemeenten toch om een uitzonderlijke situatie ging. Dat is de eerste voorwaarde voor een erkenning als landbouwramp.

In het Vlaams Parlement verklaarde minister Joke Schauvliege dat ook aan de minimale omvang van de schade voldaan is. “Net als in het dossier van de late lentenachtvorst komt dit niet als een verrassing want we wisten dat de schade aan landbouwteelten heel ernstig is.”
Nadat het KMI op basis van een gewijzigde onderzoeksperiode besloot dat de droogte van dit voorjaar een uitzonderlijk weersfenomeen is, startte minister Schauvliege de procedure voor de erkenning als landbouwramp. Alle getroffen landbouwers konden deze zomer hun schade melden aan de gemeenten waarin de verdroogde percelen zich bevonden. Het gemeentebestuur stuurt dan een schattingscommissie op pad voor een eerste vaststelling van de teeltschade en het oorzakelijk verband met de droogte.
Reeds op 8 september moesten de gemeenten op basis van de vaststellingen van de schattingscommissie de totale schade op hun grondgebied ramen en doorgeven aan de Vlaamse landbouwadministratie. De haast die er mee gemoeid was, werd ingegeven door de tweede voorwaarde voor een erkenning als landbouwramp: de totale schade moet hoger liggen dan 1,24 miljoen euro en de gemiddelde schade per dossier moet de 5.580 euro overstijgen. Hoe sneller daaromtrent duidelijkheid is, hoe sneller de getroffen landbouwers weten dat ze mogen rekenen op een tussenkomst van de overheid.
Aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) liet minister Schauvliege weten dat de schadedrempel effectief overschreden is. “De droogte was heel uitzonderlijk en de schade heel ernstig. In bepaalde streken lag de terugkeerperiode voor de droogte zelfs hoger dan eens om de 30 jaar. Dat was dan vooral voor West-Vlaanderen het geval”, blikt de minister terug op een bewogen voorjaar. Zij bedankt de gemeentebesturen voor de snelle inventarisatie van de schade in een moeilijke (vakantie)periode. “Dankzij hun inspanningen kan ik heel binnenkort een dossier voorleggen aan de ministerraad, dat een duidelijk beeld zal geven van de omvang en de uitgestrektheid van de landbouwschade.” Aanstaande vrijdag staat de droogteschade al op de agenda van de Vlaamse regering.
Gelijktijdig zal ook de vorstschade in de fruitteelt besproken worden, wat de eerste landbouwramp was van 2017. Van belang in dit dossier is dat een aantal gemeenten waar de late lentenachtvorst volgens het KMI niet uitzonderlijk hard toesloeg toch aan het rampgebied toegevoegd kunnen worden door de Vlaamse regering. Open Vld-parlementslid Lydia Peeters gaf meermaals het voorbeeld van Herk-de-Stad op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant. In de thuisbasis van fruitveiling LTV zijn er veel appel- en perenplantages zodat de schade door de vorst er om en bij de zeven miljoen euro zou bedragen. “Immens”, zegt Peeters, “dus moet er dringend iets aan gedaan worden.” Het KMI mat in de buurt echter vriestemperaturen die wel vaker voorkomen in het voorjaar.
Naast Herk-de-Stad vielen nog 82 andere gemeenten buiten de afbakening door het KMI zodat de politica wil weten of schadedossiers uit die gemeenten toch vergoed zullen worden. “Vorig jaar heeft men voor de algemene ramp door wateroverlast ook de scope opengezet naar alle gemeenten. Analoog daaraan, zal ik dat nu ook zo voorstellen aan de Vlaamse regering, in de hoop dat iedereen mij daarin ook zal volgen”, antwoordt Schauvliege.
(Vilt, beeld: Loonwerk Defour)

Dankviering 50 jaar Huize De Meerleer

Mgr. Luc Van Looy ging deze stijlvolle viering voor van 50 jaar dienstbaarheid in de Onze-Lieve-Vrouweparochie en in onze stad.
Goed dat vele pioniers van het eerste uur hiervan getuige waren en gehuldigd werden.
Uit respect voor de inzet van velen was ik hierbij aanwezig.
(foto: Hugo Neve)

75 jaar scouts KRIKO-M Sint-Niklaas!

Enthousiasme bij de viering 75 jaar KRIKO-M op het stadhuis.
Felicitaties voor vele generaties leiding!
Met een vleugje nostalgie dacht ik bij deze viering terug aan mijn scoutstijd (welp, jongverkenner, verkenner) bij Don Bosco en daarna bij KLJ (als jong KLJ-leider, gewestleider en later als nationaal leider).
Jeugd- en jongvolwassenbewegingen geven niet alleen toffe ontspanning maar ook een vorming voor het leven!

Leuk maïsdoolhof in Sinaai!

Knappe realisatie van de Landelijke Gilde, te bezoeken van Open Monumentendag tot de Dag van de Landbouw.
Verzicht op de uitkijktoren met Albert Van Goethem, voorzitter Landelijke gilde Sint-Niklaas.