Onderwijs en zware beroepen

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer was een opvolgingsvraag over een belangrijk, actueel én heikel thema op het federale bevoegdheidsniveau, aansluitend bij zijn vraag om uitleg van 18 januari 2018. Hoe zat het intussen met de verdere evolutie inzake de regeling rond zware beroepen en de positie van onderwijs daarbij?
Het voorontwerp van wet daarover was op 4 april 2018 door de federale regering voor de eerste keer goedgekeurd. Minister Crevits kon bevestigen dat het criterium “belasting van mentale of emotionele aard” enkel meetelde in combinatie met ten minste één van de andere drie criteria, zoals vragensteller De Meyer al had opgevangen. De opmaak van de lijst van zware beroepen zou gebeuren in samenspraak met en mits het akkoord van een of meerdere delegaties van de betrokken vakorganisaties. Daarnaast herhaalde de minister nog een aantal zaken i.v.m. de betrokkenheid en het standpunt van de Vlaamse regering in dezen. Zij had alle zorgen van het onderwijsveld aan minister Bacquelaine overgemaakt en nu stelde ze voor alle ruimte te geven aan het overleg.
Vragensteller De Meyer stipte de zorg om de timing hierbij in het onderwijsveld aan.
De minister wees ten slotte nog op de delicate kwestie van de voordelige tantièmes die tot nog toe gehanteerd werden voor de pensioenen in onderwijs en op het belang van overgangsmaatregelen en van gendereffecten. In zijn geheel een complexe materie dus.
(uit KOV-nieuwsbrief, Wilfried Van Rompaey)

Vijf scholen met ernstig asbestprobleem blijven stil

Van de 69 Vlaamse scholen met een dringend asbestprobleem blijven er vijf stil. Dat zei Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het Vlaams parlement na vragen van Jos De Meyer (CD&V), Koen Daniëls (N-VA) en Johan Danen (Groen). “Ik kan er niet zo goed mee om dat ik tot op vandaag van die scholen nog steeds geen info heb”, aldus Crevits.
Eerder dit jaar bleek dat 69 scholen uit een steekproef van 300 een dringend probleem met asbest in hun gebouw hebben. Alle scholen kregen twee keer een vraag van afvalstoffenmaatschappij OVAM om zich aan te melden en de sanering te bespreken.
De meeste scholen hebben intussen ingetekend op het raamcontract van OVAM of bereiden met een eigen aannemer actie voor. Vijf scholen blijven echter oorverdovend stil, hoewel Crevits hen had gevraagd zich tegen de Paasvakantie te melden.
Wel positief nieuws is dat een honderdtal andere scholen, die geen deel uitmaken van de steekproef, zich bij OVAM heeft gemeld. “De media-aandacht voor het probleem heeft dus voor een breder effect gezorgd”, aldus Crevits. Van de 7,5 miljoen euro die werd uitgetrokken om het probleem aan te pakken, is nog maar 1,1 miljoen gereserveerd. (Belga)

Stap per stap meer middelen voor basisonderwijs

De helft van de Vlaamse schooldirecteurs vertoont symptomen van burn-out. Dat zei Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits donderdag in het Vlaams parlement na vragen van Elisabeth Meuleman (Groen), Steve Vandenberghe (sp.a), Kathleen Krekels (N-VA) en Jos De Meyer (CD&V). De resulaten komen uit het onderzoek van de Universiteit Gent naar stress en welbevinden bij schooldirecteurs in het basis- en het secundair onderwijs. 67 directeurs namen deel.
“Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid en het enthousiasme bij directeurs oké is, maar dat veel directeurs te kampen hebben met stress en burn-out”, aldus Hilde Crevits. “Een aantal factoren kunnen een bron van stress zijn, maar ook van hoog welbevinden. Bijvoorbeeld contacten met leraren, leerlingen en ouder s geven directies heel vaak een goed gevoel, maar in sommige gevallen dragen die ook bij tot een hoge stress, dat hangt er van af hoe de school functioneert.”
Directies halen daarnaast veel voldoening en uitdaging uit pedagogische taken en innovaties, maar hebben ook het gevoel dat ze nooit rond raken. Daarnaast zijn de loonverschillen tussen de directeurs een bron van frustratie.
Dat laatste is een van de zaken die werden aangepakt in het akkoord dat de Vlaamse regering sloot voor de paasvakantie. Vanaf 1 september worden de lonen van directeurs in het basisonderwijs gelijkgeschakeld. Directeurs van basisscholen vanaf 100 leerlingen worden ook volledig lesvrij gemaakt, voor directeurs van basisscholen met minder dan 100 leerlingen wordt de lesopdracht met 4 uur verminderd.
Crevits wil snel enkele rondetafels organiseren om over de resultaten van de studie te overleggen met de sector. Er komt ook een ‘plan basisonderwijs’, maar alle problemen nog deze legislatuur oplossen is onmogelijk, geeft de minister aan. (Belga)

Verwachtingspatroon ligt (te?) hoog voor landbouwers

Een goed inkomen is één iets, maar Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) ziet het ruimer. “Een leefbaar inkomen en een faire prijs zijn fundamenteel voor onze land- en tuinbouwers, maar welzijn is ruimer dan inkomen. Het heeft onder meer ook te maken met maatschappelijke waardering”, stelt hij.

Psychosociale problemen in de land- en tuinbouwsector worden de laatste tijd – terecht – meer onder de aandacht gebracht. Uit de recente Pano-reportage en het jaarverslag 2017 van de vzw Boeren op een Kruispunt blijkt dat problemen rond welzijn en welbevinden in de sector niet onderschat moeten worden. Minister Joke Schauvliege beaamt dat de verwachtingen die aan landbouwondernemers worden gesteld zeer hoog zijn. “Dit niet enkel op vlak van de voedselproductie zelf, maar ook op vlak van de randvoorwaarden die daarbij komen kijken. Het gaat hier om een terechte bezorgdheid, die wij allemaal delen en die we goed moeten opvolgen.”
Uit de enquête van het Landbouwmonitoringsnetwerk van het Departement Landbouw en Visserij vorig jaar bleek dat negen op de tien landbouwers hun werk boeiend vinden en dat acht op de tien voldoening vinden in hun werk. Anderzijds kampt een op de vijf met hoge tot zeer hoge stress. Bij de meldingen van stress wordt het inkomen, waar 35 procent van de ondervraagden ontevreden over is, aangegeven als een belangrijke kopzorg.

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege stelt dat op vlak van de voedselprijzen de consument een sleutelrol speelt, maar dat daar de oplossing niet ligt. “De vraagzijde bepaalt de aanbodzijde, maar dat betekent niet dat de aanbodzijde zelf ook geen initiatieven kan nemen om de situatie te verbeteren. Overheden kunnen en zullen die initiatieven niet nemen in plaats van de ondernemerswereld zelf, maar kunnen de ondernemers wel faciliteren en promoten. Dat is ook het beleid dat wij voeren binnen de context waarbinnen wij het mogen doen van Europa.”

Een goed inkomen is één iets, maar Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) ziet het ruimer. “Een leefbaar inkomen en een faire prijs zijn fundamenteel voor onze land- en tuinbouwers, maar welzijn is ruimer dan inkomen. Het heeft onder meer ook te maken met maatschappelijke waardering”, stelt hij. De Meyer is dan ook tevreden dat minister Schauvliege zijn suggestie tot verder onderzoek ter harte neemt.

Tijdens de commissie Landbouw opperde De Meyer voor een uitbreiding van het project KRATOS, een adviessysteem voor land- en tuinbouwers dat nog loopt tot 2018. “Is het niet zinvol dat naast de modules die nu reeds aan bod komen, er ook ruimte komt voor advies naar psychosociaal welzijn op het bedrijf?”, vroeg hij zich af. Minister Schauvliege achtte een module psychosociaal welzijn nuttig en een goed instrument. “De Europese wetgever laat dit echter nog niet toe. Dit zal aan bod komen tijdens de besprekingen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020”, zo klonk het.

Om de grote vraag naar ondersteuning en advies te kunnen beantwoorden, doet Boeren op een Kruispunt (BoeK) beroep op gespecialiseerde freelancepsychologen. Uit de jaarverslagen van BoeK trokken de stijging van huisbezoeken door de freelancepsychologen de aandacht van parlementslid Sofie Joosen (N-VA). Van 302 huisbezoeken in 2015, naar 286 in 2016 tot 402 huisbezoeken in 2017. “Enerzijds is het stijgend aantal bezoeken aan psychologen zorgwekkend, maar anderzijds is het positief dat steeds meer mensen het taboe doorbreken en de stap zetten naar hulp”, reageert parlementslid Francesco Vanderjeugd van Open Vld.

Dat beaamt ook Bart Dochy (CD&V) en hij verwijst naar het project Zot van (‘t) Boeren in West-Vlaanderen. Het initiatief wil de kloof dichten tussen de reguliere hulpverlening en de landbouwers. “Dit is een interessant project waarbij men specifiek uitkijkt naar netwerkvorming. Men probeert een netwerk op te bouwen, net om die signaalfunctie te organiseren. Het is al gezegd dat de hulpverlening soms te laat komt. De mensen moeten het probleem dus erkennen, ze moeten weten waar ze naartoe kunnen en ze moeten worden geholpen.”

Minister Schauvliege erkent het potentieel van Zot van (‘t) Boeren en na een evaluatie van dit project zal ze bekijken of dit structureel kan verdergezet worden via projecten in andere provincies. “We moeten wel degelijk werk maken van vroegdetectie zodat Boeren op een Kruispunt vroeg kan worden ingeschakeld en de problemen op dat moment nog oplosbaar en omkeerbaar zijn”, besluit parlementslid Sofie Joosen. (Vilt, beeld: Loonwerk Defour

Subsidies voor restauratie kerk

De Vlaamse overheid maakt 724.324 euro subsidies vrij voor de restauratie van het dak van de Sint-Andreas en Sint-Ghislenuskerk in Belsele. Dat antwoordde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). Dit restauratiedossier is opgenomen in de eerste programmatie van 2018. Het is ook het enige restauratiepremiedossier in die periode in het arrondissement Sint-Niklaas. Op de wachtlijst van nog toe te kennen restauratiepremies en erfgoedpremies staan nog vijf Wase dossiers, voor een totaalbedrag van 2,23 miljoen euro. Het gaat om de restauratie van de schilderijenkamer van de pastorij van Melsele (64.500 euro), werken in het Schaliënhuis en klooster in Kruibeke (444.700 euro), de restauratie van het orgel in de kerk van Eksaarde (297.325 euro), restauratiewerken in de kerk van Sinaai (890.812 euro) en dakwerken aan de kerk van Stekene (533.506 euro). (Het Laatste Nieuws, JVS)

Denderbrug wordt deze zomer vernieuwd

De Denderbrug op de Koning Boudewijnlaan (N28) in Ninove wordt nog dit jaar grondig vernieuwd. Dat kreeg Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) te horen van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Bij deze werken wordt de wegverharding van de brug verwijderd om een nieuwe waterafdichting, brugdekvoegen, randbalk, leuning en trottoirs te realiseren. De brug wordt hersteld en voorzien van nieuwe scheepvaartsignalisatie. “Het dossier ging al in december 2017 in aanbesteding, het project kan elk moment worden toegewezen”, geeft Weyts nog mee. De start van de werken is gepland voor augustus. Er is 2 miljoen euro voor uitgetrokken. (Het Nieuwsblad, emd)

Na te steile fietsbrug nu ook te smalle weg!

Amper een jaar na de heraanleg van de Weimanstraat in Sinaai moet de stad opnieuw 61.000 euro investeren in de herstelling van de wegbermen. Om de snelheid er af te remmen werd de straat smaller gemaakt, maar sindsdien rijdt het zwaar verkeer er de bermen kapot. Eerder werd ook al een te steile fietsbrug vervangen.
“Dit is geen voorbeeld van goed bestuur”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). “Hier worden om de haverklap dubbele kosten gemaakt. De hele heraanleg kostte 2,24 miljoen euro. Het vrijliggende fietspad is een goede zaak en verdient een pluim, maar de rest is een miskleun. Het begon bij de nieuwe fietsbrug, kostprijs 32.138 euro. De helling bleek te steil en was daardoor gevaarlijk. Er werd een nieuwe brug gemaakt en de oude verwijderd, goed voor een extra kost van 71.135 euro. Daarna stelde men vast dat de bermen volledig kapot werden gereden. Logisch ook want de straat werd bij de heraanleg teruggebracht van 6 naar 5 meter. Nu wordt er nog maar eens 61.375 euro geïnvesteerd voor een bijkomende bermverharding van een halve meter aan elke kant waardoor de straat opnieuw dus 6 meter breed is. Zo wordt dit wel een erg dure vernieuwing van de Weimanstraat…”

Boommarter
Schepen van openbare werken Gaspard Van Peteghem (sp.a) wijst met een kritische vinger naar het Agentschap voor Natuur en Bos. “De versmalling van de straat was een compromis dat gesloten moest worden omwille van het natuurgebied en de aanwezigheid van de boommarter. Er werd te snel gereden en door de straat te versmallen wou men de snelheid afremmen. Ik heb hiervoor op voorhand voor deze situatie. Het gaat hier om een druk gebruikte verbindingsweg. Als vrachtwagens of landbouwvoertuigen elkaar moeten kruisen, belandden ze met de wielen in de berm en dan krijg je natuurlijk putten van meer dan 20 centimeter diep.” Oorspronkelijk wou Sint-Niklaas een tonnagebeperking invoeren, maar dat bleek een moeilijke kaart. “We hebben pogingen ondernomen om het zwaar verkeer weg te halen uit de Weimanstraat, maar dan moest buurgemeente Stekene volgen en dat gebeurde niet.”
Van Peteghem benadrukt dat hij nu al hemel en aarde heeft moeten verzetten om de bermverharding te realiseren. “Normaal mochten we de putten enkel vullen met zand, maar dan blijf je bezig. Het Agentschap voor Natuur en Bos wou eerst geen verharde bermen in natuurgebied, maar het college heeft beslist dat hier de veiligheid moet primeren. Ik maak me geen illusies. Binnen twee of drie jaar zullen we deze operatie weer moeten uitvoeren. Bijzonder frustrerend want wij krijgen de klachten.”
Intussen is al één kant van de Weimanstraat aangepakt. De andere zijde krijgt binnenkort een bermverharding. (Het Laatste Nieuws, Kristof Pieters; foto: Kristof Pieters)

Investeringen in Lochristi gepland!

Lochristi – Herinrichting N70 in Zeveneken nog dit jaar van start!
De langverwachte werken aan de N70 doortocht Zeveneken komen stilaan dichterbij. “De archeologienota voor de doortocht van de N70 in Zeveneken is in opmaak en daarna volgt de aanvraag van de omgevingsvergunning. Daarna wordt het bestek opgemaakt en kan het dossier in het najaar worden aanbesteed”, antwoordde minister Ben Weyts (N-VA) aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). Het project voorziet in de volledige heraanleg van de doortocht van Zeveneken. Wegen, fiets- en voetpaden en rioleringen worden heraangelegd. Het doel is om de leefbaarheid in de kern te verhogen, de aanleg van veilige fietspaden en het creëren van een wegbeeld aangepast aan de context van een bebouwde kom. Het voorontwerp van de bovenbouw werd begin januari door de kwaliteitsauditor goedgekeurd. Nog dit voorjaar organiseert de administratie Wegen en Verkeer een infomarkt. (Het Nieuwsblad, pel)

Lochristi – Fietspaden langs N449 in het vooruitzicht!
Het fietspadenproject op de N449 in Lochristi zit in een stroomversnelling. Het ministerieel besluit is ondertussen genomen en de afdeling vastgoedtransacties voert onderhandelingen voor de verwervingen van de noodzakelijke gronden. Minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft dit bevestigd aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V), na schriftelijke vraag. Het definitief ontwerp, inclusief de aanvraag voor de omgevingsvergunning zal worden opgemaakt op het einde van de onderhandelingen rond de grondverwervingen. Samen met de aanleg van de fietspaden zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd en wordt waar nodig een structureel onderhoud van de rijweg uitgevoerd. (pel)