Vissen in Oude Durme mag wel degelijk

Ondanks ontmoedigingsborden van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) mogen de vissers op de Oude Durme op hun twee oren slapen. Vlaams minister voor Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) garandeert nu het visrecht op de afgesloten Durmemeander. Het ANB plaatste op de oever van de Oude Durme in Waasmunster bordjes met de boodschap dat de doorgang over die gronden verboden is. ‘Onwettig’, zegt minister Schauvliege. ‘Vissers hebben op basis van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij het recht om de visserij te beoefenen over een breedte van maximum anderhalve meter, gerekend vanaf de boord die de waterloop bespoelt in zijn hoogste peil zonder overstromen.’ Dat liet de minister weten aan Vlaams volksvertegenwoordiger en partijgenoot Jos De Meyer uit Sint-Niklaas.

HAMME/WAASMUNSTER – Borden van het Agentschap voor Natuur en Bos wilden het vissen in de Oude Durme ontmoedigen

Bevaarbare waterloop

De Meyer wilde ook weten of de Oude Durme nog altijd beschouwd wordt als een bevaarbare waterloop en daardoor ook valt onder de regelgeving van de riviervisserij. ‘De Durme zelf is een bevaarbare waterloop en daarom is ook de aanhorige Oude Durme opgenomen in de lijst. Wat het visrecht betreft, is de Oude Durme dus gelijkgesteld met een bevaarbare waterloop. De afgesneden meander van de Durme is eigendom van de Vlaamse overheid en wordt beheerd door het ANB, net als de percelen tussen de Oude Durme en de nieuwe Durmebedding langs de linkeroever (Waasmunster). Het visrecht wordt uitgeoefend op de dijken of de oevers. Omdat de dijken gedurende minstens dertig jaar ongestoord publiek worden gebruikt, hebben ze een openbaar karakter verkregen.’

Volgens Schauvliege moet het ANB het publiek doorgangsrecht erkennen op de buurt- en openbare wegen langs de Oude Durme. ‘Het blijft toegestaan om op beide oevers te vissen, met inachtneming van de wetgeving op de riviervisserij.’

Hobby komt niet in gedrang

Volgens Jos De Meyer wou het ANB met de aangebrachte borden het vissen op de linkeroever op het grondgebied van Waasmunster ontmoedigen. ‘Dat leidt tot een situatie die voor de gewone burger grote onduidelijkheid schept over zijn visrechten ter plaatse.’ De leden van de Oude Durmevissers weten meteen dat hun favoriete vrijetijdsbesteding niet in het gedrang komt. ‘De Oude Durme is een zeer visrijk water’, weet Rik Geerinckx van het visserslokaal De Watermolen aan de Hamse rechteroever. ‘Bovendien is het ANB geen exclusief beheerder van de oevers. Een groot deel is eigendom van private aangelanden.’

(Bron: Het Nieuwsblad – Jan Van De Velde)

Vernieuwingen in gemeentedecreet positief

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 introduceerde een aantal nieuwigheden in het politieke bestuur van de gemeente. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van binnenlandse aangelegenheden Bourgeois om een eerste evaluatie. Globaal is de minister positief. Opvallend is de goede score voor de juridisch sluitende basis om politieke afspraken te verankeren bij het begin van de bestuursperiode. Dit wordt aanzien als een bron van stabiliteit binnen de bestuursmeerderheid en leidt tot een grotere transparantie. Ook de andere elementen van vernieuwing (voorzitterschap gemeenteraad, OCMW-voorzitter in het college van burgemeester en schepenen, verhindering uitvoerende mandatarissen) zorgen voor een nieuwe dynamiek.

Enkele cijfers:
– In slechts één gemeente (Houthalen-Helchteren) behoort de voorzitter van de gemeenteraad niet tot de partijen die deel uitmaken van het college.

– In 195 gemeenten is de burgemeester of waarnemend burgemeester de
voorzitter van de gemeenteraad. In 10 gemeenten wordt de
gemeenteraad voorgezeten door een schepen.

– In één op de drie gemeenten (102) is de voorzitter een
gemeenteraadslid.

– In 5 gemeenten telt het college van burgemeester en schepenen minder leden dan het wettelijk maximum.

Antwerpen: 7 schepenen i.p.v. 10
Baarle Hertog: 2 schepenen i.p.v. 3
Schelle: 3 schepenen i.p.v. 4
Vosselaar: 4 schepenen i.p.v. 5
Zwijndrecht: 4 schepenen i.p.v. 5

– In 211 van de 308 Vlaamse gemeenten (68,5%) maakt de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn reeds deel uit van het college van burgemeester en schepenen. Vanaf de volgende legislatuur is dit voor alle gemeenten verplicht.

– In 21 gemeenten werd bij de start van de legislatuur een einddatum ingeschreven in de voordrachtakte van de burgemeester. In 16 van gevallen werd er ook reeds een opvolger aangeduid. Voor de schepenen zijn er geen cijfers bekend omdat deze voordrachten niet moeten worden toegestuurd aan de Vlaamse Regering.

Vergoedingen planschade: 18 miljoen euro

Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen kan planschade en dus waardeverlies ontstaan, bijvoorbeeld door erfdienstbaarheden van openbaar nut of eigendomsbeperkingen op te leggen. In deze gevallen kan een benadeelde via de rechtbank aanspraak maken op een schadevergoeding. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van ruimtelijke ordening Muyters over het functioneren van deze regeling.

Een planschadevergoeding (80% van het waardeverlies) wordt toegekend wanneer een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve ruimtelijke uitvoeringsplan wel in aanmerking kwam voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen. Deze vergoeding verkrijgt men echter niet automatisch. Hiervoor is er altijd een procedure vereist die door de schadelijdende partij aanhangig moet worden gemaakt voor de rechtbank van eerste aanleg.

Tot op heden werden een duizendtal gerechtelijke procedures opgestart met het oog op het vergoeden van planschade op basis van plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Van 1992 tot heden werd in een 100-tal zaken een schadevergoeding uitgesproken. Slechts ongeveer één op de tien gerechtelijke procedures resulteert dus in een veroordeling. Toch zijn deze dossiers goed voor een totaalbedrag van 18 miljoen euro aan betaalde schadevergoedingen.

De minister wil dan ook nagaan hoe de financiële kost veroorzaakt door de ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg beter beheerst kan worden. Binnen hetzelfde kader zal hij ook bekijken wie de factuur van de planschadevergoeding moet betalen. Ook wordt onderzocht of de zware gerechtelijke procedure kan vervangen worden door een administratieve procedure. Dit naar analogie met de procedure via de Vlaams Landmaatschappij (VLM) voor het aanvragen van een bestemmingswijzigingscompensatie.

‘Stad bijna bedrogen bij verkoop bibliotheekfiliaal’

Sint-Niklaas Het heeft geen haar gescheeld of het stadsbestuur had de vroegere bibliotheek aan het Waasland Shopping Center voor een prikje verkocht.

De gemeenteraad keurde de verkoop goed voor een bedrag van 1,4 miljoen euro. Het eerste bod was nochtans slechts 600.000 euro. ‘Tijdens de gemeenteraadscommissie bleek dat een veel te laag bedrag’, zeggen CD&V-gemeenteraadsleden Jos De Meyer en Julien Ghesquière. ‘Daarna is een onderzoek naar de verkoopprijs ondernomen. We stelden vast dat het vroegere bibliotheekfiliaal minstens het dubbele waard was.’

Het bibliotheekfiliaal is geschikt om er een horecazaak van te maken of een ander commercieel project dat aansluit bij het winkelcentrum in de Kapelstraat. Er kon maar één koper zijn, want het was geen openbare verkoop. Allicht heeft het gebrek aan ervaring met de verkoop van winkelruimte parten gespeeld. Het door de gemeenteraad nu goedgekeurde veel hogere bod, wordt vermoedelijk gebruikt om de vernieuwing van de Stadsbibliotheek aan het Hendrik Heymanplein mee te financieren.

‘Ik moet de collega’s bedanken voor hun alertheid’, zegt gewezen burgemeester Freddy Willockx (SP.A). ‘De compromis van de verkoop was bijna ondertekend en dan waren we bedrogen uitgekomen. Wij vertrouwen in principe op schattingsverslagen van het ministerie van Financiën, maar dat bleek deze keer geen goede keuze.’
(Het Nieuwsblad, sl)

Peeters zal bij EU-Commissie varkenscrisis aankaarten

Naar aanleiding van de Europese reflectiedag over de varkenssector vroegen Vlaams volksvertegenwoordigers van CD&V Jos De Meyer en Jan Verfaillie minister-president Kris Peeters naar de ondersteuningsmogelijkheden die op deze dag ter sprake kwamen. Peeters antwoordde dat op Europees niveau voorlopig geen maatregelen worden genomen, maar dat Vlaanderen wel al besliste een aantal crisisinstrumenten in te zetten.

De situatie is niet eenvoudig, aldus de minister-president, want de economische rendabiliteit van de varkenssector in België is al sinds 2007 problematisch. In de periode 2007-2008 waren er lage marktprijzen en zeer hoge voederkosten met als gevolg sterk gedaalde winstmarges. In 2009 zijn de voederkosten wel terug gedaald, maar nooit meer tot het niveau van voor de prijsstijging in 2007. Vanaf half 2010 is er terug een forse stijging aan de gang. Zo zijn de voederprijzen in België sinds mei van dit jaar al met een kwart gestegen.

Van de OESO-voorspellingen op de reflectiedag onthoudt Peeters dat er mogelijkheden zijn om op een aantal uitdagingen een gepast antwoord te bieden. Zo zal de beschikbaarheid van voeder geproduceerd uit granen dalen, maar zijn er mogelijkheden om de voederproductie te doen stijgen door gebruik te maken van dierlijke eiwitten en bijproducten van distillatieprocessen. “Nog belangrijker is dat de OESO een heropleving van de varkensprijzen verwacht halfweg 2011”, zegt Peeters.

Om de eerstkomende periode van slechte prijzen te overbruggen, worden de Vlaamse herstelmaatregelen inzake overbruggingskredieten in 2011 voortgezet voor varkenshouders. Het instrument overbruggingskredieten is niet onbelangrijk voor de varkenssector, getuige daarvan het aantal dossiers, aldus Peeters. Van de 318 aanvragen voor overbruggingskredieten zijn er begin december 81 dossiers door varkensbedrijven ingediend voor een bedrag van 5,5 miljoen euro.

Daarnaast zullen alle VLIF-kapitaalpremies – die normaal in 2011 zouden worden uitbetaald aan varkenshouders – vervroegd worden uitbetaald voor eind 2010. In totaal gaat het over een bedrag van meer dan vier miljoen euro waarvan 2,7 miljoen euro reeds eind oktober de varkenshouders bereikte. Het resterende bedrag van 1,36 miljoen euro zal in de week van 20 december worden vrijgegeven.

Op Vlaams niveau engageert Peeters zich om via een aantal dialoogdagen met de varkenssector te discussiëren over maatregelen op lange termijn. Op Europees niveau uitten de lidstaten op de reflectiedag de ambitie om te komen tot een Europese High Level Group, naar analogie met de zuivelsector. De houding van de Europese Commissie noemde Peeters eerder deze week ontgoochelend. Volgens de Commissie zijn er op macro-economisch vlak weinig problemen. “Door het (lage) Europese prijsniveau voor varkensvlees is Europa concurrentieel op de wereldmarkt, wat voldoende positieve gevolgen heeft voor de export”, luidt het Commissie-standpunt.

“De Commissie gaat hiermee voorbij aan een 50 jaar oude doelstelling van het Europees landbouwbeleid: zorgen voor een leefbaar inkomen voor de varkenshouders”, stelt Peeters. “Ik blijf daarom bij de Europese Commissie aandringen om de situatie van onze varkenshouders ernstig te nemen en zal de problematiek aankaarten op de landbouwraad van volgende week”, aldus Peeters. (Vilt)

Nederland zoekt alternatief voor Hedwigepolder

Nederland is op zoek naar een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Dat heeft de nieuwe premier Mark Rutte meegedeeld op een overleg met Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Jos De Meyer (CD&V) interpelleerde Kris Peeters daarom naar een stand van zaken. Die laatste heeft alleen akte genomen van de Nederlandse zoektocht naar een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Hij heeft echter ook de Vlaamse bezorgdheid verwoord over de naleving van dit verdrag.

Bij het debat over het nieuwe regeerakkoord verklaarde premier Rutte dat de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen niet ontpolderd zal worden. Nederland komt daarmee terug op de afspraken die in 2005 met Vlaanderen werden gemaakt in het Scheldeverdrag. De ontpoldering was nodig als natuurcompensatie voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde. Bovendien zijn de werken op Belgisch grondgebied, Prosperpolder in Kieldrecht, al volop aan de gang.

Geld voor facturen scholenbouw is op: betalingsstop tot januari

Eind september stopten plots de subsidiebetalingen voor scholenbouw. Tot januari moeten de scholen het gat zelf dichtrijden. Minister voor onderwijs Smet verdedigde zich door te stellen dat de toename aan aanvragen niet voorzienbaar was. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer weerlegt dit en stelt vast dat zelfs in het eigen jaarverslag van AGIOn de evolutie duidelijk af te lezen en te voorspellen is.

Wanneer een schoolbestuur bouwwerken wil laten uitvoeren dan kan ze bij AGIOn een aanvraag tot subsidiëring indienen. Het dossier komt dan op de wachtlijst terecht. Eens de wachttijd doorlopen (dus zo’n 9 jaar later) volgt dan de uitvoering van de werken. Op vraag van de school voert AGIOn gespreid over het jaar de nodige betalingen uit op basis van de ingediende facturen en vorderingsstaten. Tot op heden waren er steeds voldoende betalingskredieten om voor de goedgekeurde dossiers te kunnen voorzien in de uitbetaling.

De betalingsstop is een precedent zonder voorgaande.

Door het niet nakomen van het engagement tot tijdige uitbetaling van de subsidies zullen vele schoolbesturen zelf overbruggingskredieten moeten afsluiten of verwijlintresten moeten betalen. De Meyer pleitte ervoor dat de Vlaamse Overheid zijn verantwoordelijkheid zou nemen en eventuele meerkosten als gevolg daarvan op zich zou nemen.

De minister stelt dat dit niet voor elke school problematisch moet zijn en kondigde aan dat AGIOn zal samen zitten met de onderwijskoepels en de aannemers om de zaken te evalueren. Hij voorziet extra geld voor 2011 en zal de zaken opnieuw evalueren bij de begrotingscontrole van volgend jaar.

Jos De Meyer waarschuwde de minister: de 23 miljoen euro die voor 2011 extra voorzien is, zal niet voldoende zijn. Het tekort in 2010 zal immers minimaal 35 miljoen euro zijn. Eigenlijk start 2011 dus met 12 miljoen euro minder voor scholenbouw.

* * * *
De Morgen – 10 november 2010

Scholen hebben 35 miljoen schuld bij bouwsector

Dienst Infrastructuur Katholiek Onderwijs:
Er zijn al aannemers die hun geld willen. En scholen die echt in moeilijkheden komen

Brussel l Het geld voor scholenbouw in 2010 is op. Alle facturen sinds 15 september worden niet meer betaald door Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. In totaal zou er 35 miljoen euro te weinig zijn. Ruim honderd scholen moeten op zoek naar overbruggingskredieten.

DOOR KIM HERBOTS
Voor dit jaar had Agion een pot van ruim 150 miljoen euro om facturen in scholenbouw te betalen. Dat geld is, voor de eerst keer in de geschiedenis van het agentschap, vroegtijdig op. “Agion werd dit jaar geconfronteerd met een onverwachte toename van ingediende vorderingsstaten, waardoor momenteel de betalingskredieten voor 2010 uitgeput zijn”, bevestigt woordvoerster Peggy De Tollenaere.

Al zijn die vorderingen nu ook weer niet zo onverwacht: de stijging heeft veel te maken met beloftes uit 2008. “In dat jaar kondigde de toenmalige minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) een inhaaloperatie aan”, legt Dirk Vanstappen van de Dienst Infrastructuur van het Katholiek Onderwijs uit. “Er mochten meer dossiers goedgekeurd worden. “Dat gebeurde, maar de begroting voor dit jaar volgde niet. “En net nu komen onder meer die facturen van de inhaaloperatie binnen”, aldus Vanstappen. “We willen geen stenen werpen en iedereen probeert het probleem op te lossen, maar een en ander is gewoonweg niet voldoende ingecalculeerd.”

Agion heeft de grens op 15 september gelegd: facturen van daarna zullen in 2010 niet meer betaald worden. Althans niet door het agentschap. “De scholen moeten ofwel rekenen op de goodwill van de aannemer”, meent Vanstappen. “Ofwel moeten ze met de bank gaan praten. Wij hebben al brieven gekregen van aannemers die laten weten dat ze hun geld willen zien. Maar scholen hebben er niet op gerekend dat ze plots honderdduizenden euro’s extra op tafel moeten leggen. Er zijn er die echt in moeilijkheden komen.” Naar schatting zou het om meer dan honderd scholen gaan die op zoek moeten naar bijkomend geld.

CD&V-parlementslid Jos De Meyer heeft onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) over de kwestie aan de tand gevoeld. Die liet weten dat de begroting volgend jaar bijna 23 miljoen euro meer voorziet. Onvoldoende, zo menen experts. “Het gat is naar schatting 35 miljoen euro”, stelt De Meyer. “Bovendien zit de begroting al jaren in een stijgende lijn: de noden worden almaar groter en bouwen wordt steeds duurder. Dat extra geld is dus sowieso nodig. Hoe zit het bovendien met de verwijlintresten die de scholen zullen moeten betalen? Zullen ze die ook mogen terugvorderen?”

Agion laat weten dat de betalingen hervat zullen worden op 3 januari.

© 2010 De Persgroep Publishing

“Landbouwsteun toespitsen op actieve landbouwers”

Om het groeiende probleem bij de overdracht van productiefactoren van uittredende naar actieve, jonge landbouwers aan te pakken, wil minister-president Kris Peeters bekijken hoe de steun meer toegespitst kan worden op actieve landbouwers. Ook zal de vestigingssteun voor startende landbouwers opgetrokken worden van 55.000 naar 70.000 euro. Dat antwoordde hij op een parlementaire vraag van Jos De Meyer.

Uit de studie ‘Wijkers en blijvers in de Vlaamse land- en tuinbouw’ van de Vlaamse landbouwadministratie bleek dat er nog heel wat knelpunten waren bij de overdracht van productiefactoren zoals grond of toeslagrechten tussen stoppende en actieve boeren. In dat kader vroeg CD&V-parlementslid Jos De Meyer aan minister Peeters hoe hij dit verder wil aanpakken en welke timing hij daarvoor hanteert.

“We stellen vast dat de totale oppervlakte grond, gebruikt door startende landbouwers, gradueel gedaald is over de hele bestudeerde periode in het rapport. Ook zien we dat vele gepensioneerde landbouwers vasthouden aan hun grond, zowel om emotionele als om financiële reden”, zegt Peeters. Volgens hem bestaat de uitdaging erin betere kansen te bieden voor jonge starters en oudere landbouwers in staat stellen om met een gerust hart hun actieve loopbaan af te sluiten.

Omdat jonge, startende landbouwers de toekomst vormen van de Vlaamse land- en tuinbouwsector, is de minister-president ervan overtuigd dat het belangrijk is dat zij goed begeleid en ondersteund worden. “Om deze doelgroep te stimuleren hun ondernemerschap in daden om te zetten, heeft de Vlaamse regering onlangs haar principiële goedkeuring gegeven om de vestigingssteun in het kader van de VLIF-reglementering op te trekken van 55.000 naar 70.000 euro.”

In het kader van de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wil Peeters komen tot een hernieuwde definitie van het begrip ‘actieve landbouwer’. Ook heeft hij zijn administratie de opdracht gegeven om voorstellen te formuleren voor een preciezere aflijning van de doelgroep van de directe inkomenssteun. “Het is immers van belang dat Europese landbouwsteun daar terechtkomt waar hij het beste bijdraagt aan een competitieve en duurzame landbouw.”

Eerder deze week vond hierover een overleg plaats met de landbouworganisaties. Peeters hoopt dit najaar de resultaten van deze denkoefening over te maken aan de Europese Commissie.

Meer info op de webstek: http://www.vilt.be/Wijkers_en_blijvers_Grond_vaak_twistpunt_tussen_wijkers_en_blijvers_in_landbouw

1,25 miljoen euro voor Doelse kogge

Minister voor onroerend erfgoed Bourgeois engageerde zich in 2010 om de nodige middelen te voorzien voor het onderzoek naar de Doelse kogge. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer is dan ook heel tevreden dat, na een aantal bewarende maatregelen in 2009 en een serie staalnames in de loop van dit jaar, in de begroting van 2011 maar liefst 1 249 000 euro werd uitgetrokken voor de kogge.

Het geld moet dienen voor de aanwerving van een tijdelijke labomedewerker (52 000 euro), een vriesdrooginstallatie (750 000 euro) en voor de inrichting van de conservatieruimte
(250 000 euro eveneens op de kapitaalkredieten).

Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) voert het onderzoek uit in het Waterbouwkundig Laboratorium in Antwerpen. Er wordt 36 maanden voor uitgetrokken. Aan de hand van de resultaten van de staalnamen zal wellicht begin 2011 kunnen ingeschat worden of er tot conservatie kan overgegaan worden.

De kogge werd ontdekt bij de graafwerken aan het Deurganckdok in Doel in september 2000. Er zijn in de wereld slechts enkele exemplaren teruggevonden van dit type schip.

Het dossier van de kogge sleept al ruim tien jaar aan. Maar liefst vier ministers waren achtereenvolgens verantwoordelijk voor het dossier maar zonder veel vooruitgang. Velen begonnen te vrezen dat een beslissing over deze wereldvondst binnenkort niet meer nodig zal zijn omdat er niets meer van zou resten door de slechte bewaring.

Jos De Meyer: Ik ben meer dan blij dat na maar liefst twaalf parlementaire vragen, ruim tien jaar na de vondst, het onderzoek eindelijk opgestart is. Dit bewijst dat de aanhouder wint.

Het VIOE heeft ook een website rond het onderzoek naar de kogge opgezet: www.kogge.be

Beleidsbrieven in het Vlaams Parlement

Deze en volgende weken worden de beleidsbrieven van de verschillende ministers, samen met de bijhorende begroting, besproken in de commissies van het Vlaams parlement. Ik kwam deze week tussen bij de bespreking van de beleidsbrief en de begroting landbouw.
In mijn tussenkomst wees ik op het grote belang van het VLIF (Vlaams landbouwinvesteringsfonds), het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ) en de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) en wees ik op de recente beslissingen die minister-president Peeters hierover genomen had om de slagkracht van deze belangrijke beleidsinstellingen te kunnen behouden. Ik wees er ook op dat het belangrijk is dat op sociale instellingen en maatregelen niet bespaard wordt (Boeren op een kruispunt, zorgboerderijen, bedrijfs-begeleidingsdiensten). Volgende week houd ik een tussenkomst bij de beleidsnota en begroting onderwijs.

50% van bedrijfsleiders landbouwsector stoppen voor 55

Van de bedrijfsleiders in de landbouwsector die stoppen voor ze de pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt hebben, stapt ruim 50% uit voor de leeftijd van 55 jaar. Op het totaal is 27% van de stoppers jonger dan 55. 4,6% van de landbouwbedrijven die actief waren in 2008 waren dat niet meer in 2009. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer van minister van landbouw Kris Peeters.

Gemiddeld 2,2% van de bedrijfsleiders jonger dan 55 jaar is uit de sector gestapt in 2008. Bij de categorie tussen 55 en 65 is dit 4,9%. Bij diegenen ouder dan 65 is dit 10,5%. Het is logisch dat het vooral de oudere bedrijfsleiders zijn die stoppen.

De cijfers moeten wel genuanceerd worden, waarschuwde de minister, het is immers niet perse zo dat deze allen uit de landbouwsector verdwijnen. Ook door samensmelting van bedrijven, verdwijnen er immers uit de statistieken. Over de specifieke redenen van de stopzetting is het in het duister tasten.

Het aantal faillissementen in Vlaanderen van bedrijven die als activiteit (NACE code) landbouw, jacht en diensten in verband met deze activiteiten hebben, is de laatste jaren terug een stuk hoger.

Aantal faillissementen
– 2005: 66
– 2006: 69
– 2007: 88
– 2008: 69
– 2009: 83

Minister Muyters: Bouwvergunning voor De Bunt zal worden afgeleverd

Tegen het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) dat recent werd goedgekeurd voor de herinrichting van het gebied De Bunt werd door de gemeente Hamme beroep aangetekend bij de Raad van State. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister voor ruimtelijke ordening Muyters over de gevolgen van deze procedure. Deze laat er geen twijfel over bestaan: het RUP lijkt wettig en de vergunningverlenende overheid kan het dus als toetssteen gebruiken bij de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Moest de procedure voor de Raad van State toch tot de vaststelling van een onwettigheid en dus tot een vernietiging leiden dan lijkt het logisch dat de Vlaamse overheid de vaststelling van het RUP herneemt en het gebrek in de procedure herstelt, stelde de minister. In tussentijd zal het dossier echter niet worden vertraagd.

Over het argument dat het RUP niet zou samengaan met het eerder goedgekeurde “Voorstel Gewenste Ruimtelijke Structuur Waasland” sprak de minister ook duidelijke taal. In het eerste concept werd duidelijk verwezen naar de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering over het geactualiseerd Sigmaplan en de ontwikkeling van de meest waardevolle natuurkernen. De aangeduide hoofdfunctie in deze gebieden – natuur met klemtonen op het integraal waterbeheer en het natuurlijk watersysteem – is dus niet strijdig met het RUP.

De werken die in uitvoering van het RUP op terrein mogelijk worden, omvatten in een eerste fase de opbouw van dijken. Pas in een tweede fase zullen de werken die nodig zijn om het gebied (dagelijks) te laten overstromen uitgevoerd worden. Het is waarschijnlijk dat op het ogenblik dat de Raad van State een uitspraak doet, de werken op terrein nog niet verder gevorderd zullen zijn dan de voorbereidende dijkwerken. Het gaat om graaf- en grondwerken, die in principe omkeerbaar zijn. Indien de Raad van State het RUP zou vernietigen en indien de Vlaamse overheid zou afzien van haar voornemens voor de uitvoering van het Sigmaplan dan zijn de reeds uitgevoerde werken reversibel.

Droge zomers kunnen verzilting in de hand werken

De laatste jaren hoort men meer en meer onheilsberichten over de toenemende verzilting van onze polders. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister van natuur Joke Schauvliege wat de stand van zaken is. Noch in het oppervlaktewater, noch in het grondwater is er een drastische verzilting waargenomen, benadrukte zij, wel zijn er in periodes van droogte uitzonderlijk hoge zoutgehaltes.

Het jaar 2009 werd gekenmerkt door de warme, droge maanden augustus, september en oktober. Een overgrote meerderheid van de meetresultaten scoorde in die maanden boven de norm van 500 mg chloride per liter. Door de Zwinpolder werd in augustus 2010 een eenmalige meetcampagne uitgevoerd op 96 locaties. Ook uit deze metingen bleek dat voor een meerderheid (74/96) van de waarnemingen 500 mg chloride per liter overschreden werd. Een maximum werd in deze campagne genoteerd van 16.000 mg/l. De hoogste waarden werden vooral bereikt in kleinere waterlopen.

Als gevolg van de klimaatverandering, verwacht Schauvliege, zijn er mogelijkerwijs toenemende periodes van droogte te verwachten zijn. Het is dan ook belangrijk de verziltingsproblematiek nauwgezet te blijven opvolgen. Daarvoor zijn technische aanpassingen aan de installaties noodzakelijk en zal er ook nog bijkomend studiewerk worden uitgevoerd.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bereidt daarom een nog verdergaande automatische sturing van de sluizen en pompinstallaties voor. Om verzilting van oppervlaktewater te voorkomen is het immers vooral belangrijk om voldoende zoet water vast te houden. Voor elk watersysteem zal een optimaal automatisch peilbeheer worden ontwikkeld op basis van meerdere peilmetingen in het gebied en op langere termijn ook op basis van neerslagmeting en voorspellingen via online-modellering. Zowel het voorkomen van wateroverlast als de verzilting worden zo tegelijk voorkomen.

Voor wat betreft grondwater zijn er momenteel studies lopende en nog andere gepland die de evolutie van het grondwaterreservoir in de polder m.b.t. verzilting verder zullen uitdiepen. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met toekomstige klimaatsinvloeden en de stijging van de zeespiegel. Uit de resultaten van deze studies zal moeten blijken of maatregelen zich opdringen om toekomstige verzilting tegen te gaan.

Jos De Meyer volgt sinds jaren de werking van de Vlaams polders op en vraagt alertheid van de minister om verzilting te voorkomen!

Zomervakantie…

Het zand van de zomer. De linden.
Het woonhuis beschermd en beschaduwd.
De voordeur de poorten en blinden.
De hagen waarachter de hoving.
Je kan het elders ook vinden.

Wie komt, ondergaat de bekoring
van het dagelijkse doodgewone,
een vrede die niet meer wil vragen,
de morgen de middag de avond
bestaan zonder vrees voor verstoring.

De wind waait het zand op. De linden
verleggen de last van hun takken.
de poorten gesloten, de blinden
weer toe voor de nachttijd van slapen.
de tuin ruikt naar tijmkruid en rozen.

Uit: “En het dorp zal duren”

Anton van Wilderode

Vlaamse overheidscommunicatie mag onder de loep

In onze informatiemaatschappij is een goede en doeltreffende communicatie belangrijk. Door de interne en externe verzelfstandiging van heel wat entiteiten onder de algemene noemer Vlaamse overheid, is de (eind)verantwoordelijkheid over en de aansturing van het communicatiebeleid verspreid. Dat geldt dus ook voor de concrete aanpak, inhoud en timing van de campagnes. In de begroting 2009 werd vooropgesteld zwaar te besparen in de ingehuurde expertise op het vlak van externe communicatie.

Reden voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om de zaken even op een rijtje te zetten. Hij bevroeg alle leden van de Vlaamse Regering over het aantal personeelsleden die binnen hun beleidsdomeinen met communicatie belast zijn en vroeg tegelijk in welke mate in 2009 op externe communicatiebureaus een beroep werd gedaan.

Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid:
– externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 14.475.214,46
– aantal externe opdrachten in 2009: 32
– aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 81,5

Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand:
– externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 13.563.860,24
– aantal externe opdrachten in 2009: 19
– aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 20

Jo Vandeurzen,Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:
– externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 448.553,17*
– aantal externe opdrachten in 2009: 8
– aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 13,6

Hilde Crevits,Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken:
– externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 1.797.494,67
– aantal externe opdrachten in 2009: 10
– aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 36,1

Freya Van den Bossche,Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie:
– externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 182.913,95*
– aantal externe opdrachten in 2009: 4
– aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 25,6

Philippe Muyters,Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport:
– externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 1.733.795,85
– aantal externe opdrachten in 2009: 15
– aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 25,3

Joke Schauvliege,Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur:
– externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 1.146.556,99
– aantal externe opdrachten in 2009: 51
– aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 58,7

Pascal Smet,Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel:
– externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 148.842,03
– aantal externe opdrachten in 2009: 6
– aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 57,4

Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding:
– externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 237.159,11
– aantal externe opdrachten in 2009: 13
– aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 7

TOTAAL
– externe communicatieaanbestedingen 2009 in EUR: 33.102.923,35
– aantal externe opdrachten in 2009: 158
– aantal VTE** belast met communicatie binnen beleidsdomein: 325,2

*Voor meerjarencontracten werd het totaalbedrag uitgesplitst à rato van de looptijd
** Voltijds equivalenten

Jos De Meyer wijst erop dat een loutere vergelijking tussen de communicatiebudgetten van de administraties niet aan de orde is. Het enorme verschil in bevoegdheden van de verschillende ministers en de aard van de verschillende sectoren maken dat er logischerwijs grote verschillen zijn. Zo wordt een grote hap uit het budget van minister Bourgeois’ diensten verklaard door de promotie-acties van Toerisme Vlaanderen. Voor wat de bevoegdheden van de minister-president betreft, moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met het feit dat daarin de cijfers van de VLAM zijn verwerkt. De VLAM-acties worden niet met overheidsgelden, maar met bijdragen uit de diverse sectoren bekostigd. “Daarbovenop is de minister-president ook verantwoordelijk voor het algemene communicatiebeleid van de regering,” nuanceert Jos De Meyer, “het is dus evident dat zijn administraties over een ruimer personeelsbestand en de bijhorende budgetten voor communicatie beschikken.”

Toch neemt De Meyer ook een aantal opmerkelijke trends waar. Vooreerst het grote aantal verschillende dienstverleners die worden ingezet. Slechts in enkele gevallen worden er meerjarencontracten gebruikt. De Meyer: “Een overgroot deel van de opdrachten betreft éénmalige opdrachten, die zich weliswaar in een aantal gevallen wel herhalen. Ook de verscheidenheid aan gebruikte gunningsprocedures is opmerkelijk. Heel opvallend is het grote aantal onderhandse onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking. Minister-president Peeters wees reeds in zijn beleidsnota op de noodzaak van een hogere efficiëntie voor overheidscommunicatie door bijvoorbeeld het werken met raamcontracten. Het is ongetwijfeld zinvol vanuit deze optiek dit dossier verder op te volgen.”

Verdere info:
– Het communicatiejaarverslag van de Vlaamse Regering http://www3.vlaanderen.be/jacom/
– De beleidsnota van de minister-president m.b.t. overheidscommunicatie: http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=60

Veel engagement voor de jeugd!

Elk weekend zetten duizenden jonge mensen in Vlaanderen zich in voor de leiding van een jeugdbeweging. Chiro, KLJ, KSA, Scouting, …Veel respect voor dit engagement! Vorig weekend vierde de Chiro van Sinaai haar 65-jarig bestaan gedurende drie dagen: speels en enthousiast, ook een beetje academisch op het deelgemeentehuis, met grote betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap (meer dan 500 deelnemers aan het mosselsouper).
Ik ben tevreden dat ik er bij mocht zijn. Proficiat aan deze toffe ploeg vrijwilligers bij de Chiro van Sinaai.

Natuurcompensaties zijn zeer duur!

Heel wat infrastructuurwerken in de haven van Antwerpen (Scheldeverdieping, aanleg Deurganckdok, historisch passief van de haven, Liefkenshoekspoortunnel, logistiek park Waasland, ontwateringsinstallatie Amoras) gaan gepaard met bijbehorende natuurcompensaties die worden opgelegd door de Europese Commissie op basis van de Europese natuurbehoudwetgeving. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg de minister van openbare werken Hilde Crevits een overzicht van de tot nu toe gerealiseerde natuurcompensaties en hun kostprijs. In totaal werd 138 326 974 euro uitgegeven voor bijna 1500 hectare.

Jos De Meyer: “Dit leert dat één hectare natuur om en bij de 100 000 euro kost voor verwerving en inrichting. Dit is zeer duur. Daarom dring ik dan ook aan op redelijkheid en om zeker niet meer te compenseren dan absoluut noodzakelijk is voor Europa.”

Project – Compensatie – Opp.(in ha) – aard – kostprijs

  verruiming vaargeul (Scheldeverdieping op Vlaams grondgebied)

 • natuurontwikkeling ter hoogte van de zone Noordkasteel tot Fort-Filip te Antwerpen 5 Slik en schor 6 500 000 euro
 • ontpoldering van de Hedwige-Prosperpolder 170 Getijdennatuur 25 800 000
 • aanleg van het Deurganckdok

 • gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde 150 Weidevogelgebied 75 000 000*
 • Paardenschor 14,5 Slik en schor 11 506 510 euro
 • Doelpolder Noord & Kreek 107 Weidevogelgebied, ondiep water, slik en schor 5 776 026euro
 • Drijdijk 36,7 Plas en oevers 2 208 199euro
 • Putten West en Zoetwaterkreek 69,8 Zoetwaterkreek, weidevogelgebied 3 949 946euro
 • Steenlandpolder 10 Riet en water (tijdelijke compensatie) 230 072euro
 • inrichting van het spuitveld “gedempt Doeldok” 74 Strand en plasvlakte (tijdelijke compensatie) nvt
 • Tijdelijke inrichting van het spuitveld “Vlakte van Zwijndrecht” 53 Strand en plasvlakte (tijdelijke compensatie) 82 701euro
 • Tijdelijke inrichting van het spuitveld “MIDA” 77 Plasvlakte (tijdelijke compensatie) nvteuro
 • kunstmatige waterplassen in Z2-gebied – Plas en oevers 60 038euro
 • percelen in ZTA-gebied 45 Ecologisch waardevolle polder nvteuro
 • ‘historisch passief’ van de haven van Antwerpen

 • Haasop (voorheen Zuidelijke Groenzone) 101,5 Riet en water 108 923euro
 • Groot Rietveld 82,4 Riet en water 44 023euro
 • gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde 300 Slikken en schorren – Liefkenshoekspoortunnel

 • Rietveld Kallo 47 Riet en water 5 665 472euro
 • Logistiek Park Waasland

 • Spaans Fort & Haasop 20 Riet en water 845 064euro
 • ontwateringsinstallatie AMORAS

 • Opstalvalleigebied Fase 1 75 Riet en water 550 000euro
 • TOTAAL 1437,9 ha – 138 326 974euro

Peeters betaalt 52 miljoen euro vervroegd uit

Op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer heeft Minister-president Kris Peeters geantwoord dat de Europese Commissie dit jaar voor de sterkst getroffen gebieden de bedrijfstoeslagen en rundveepremies vervroegd zal uitbetalen. De uitbetalingen van 52 miljoen euro zullen kort na 16 oktober worden uitgevoerd.

Tijdens de commissie Landbouw van 23 september 2010 ondervroeg Jos De Meyer de Minister-president over de economische situatie in de landbouw in het algemeen en de bedrijfseconomische boekhouding in de Vlaamse landbouwondernemingen in het bijzonder.

Volgens de Minister-president zijn de economische ontwikkelingen in de meeste land- en tuinbouwsectoren op dit moment bevredigend te noemen. In het bijzonder gaat het om de groenten- en fruitsector en om de melksector waar substantieel hogere prijzen worden gerealiseerd dan de voorbije maanden. Ook in de akkerbouw trekt de prijsvorming aan, mede als gevolg van de stijging van de granen op de wereldmarkt.

Spijtige uitzondering is de varkenssector waar de prijsvorming ondermaats blijft en waar de sterk gestegen veevoederkosten doorwegen op de rendabiliteit.

Als gevolg van de droogte in het voorjaar werd de grasgroei echter sterk afgeremd. Daardoor moeten heel wat veehouders vervroegd hun wintervoorraden aanspreken, wat een pak extra kosten met zich heeft meebrengt. Om die reden vroeg de minister-president aan de Europese commissie om de vervroegde uitbetaling van de bedrijfstoeslagen en de rundveepremies goed te keuren.

Jos De Meyer waardeert de inspanning van de minister-president om de landbouwers waar mogelijk te ondersteunen en is dan ook uiterst tevreden dat de Europese Commissie op het verzoek tot vervroegde uitbetaling is ingegaan.

Dit betekent dat in gemeenten waar het areaal gras meer dan 50% van het totale landbouwareaal uitmaakt, de betrokken landbouwers 50% van de bedrijfstoeslag vervroegd uitbetaald krijgen. Daarnaast krijgen landbouwers die daarvoor in aanmerking komen een verhoogd voorschot (80% i.p.v. 60%) op hun zoogkoeienpremies.

Vernieuwde regelgeving slachten runderen en varkens in de loop van 2011

Vanuit de landbouworganisaties werden de afgelopen maanden klachten geformuleerd over de werkwijze van de slachthuizen. Reden voor Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer om minster-president Kris Peeters hierover te ondervragen. Deze erkende dat er sinds eind vorig jaar via het IVB signalen binnenkwamen dat er mogelijks zaken niet correct verlopen. Ondertussen, benadrukte hij, is er een overleg opgestart om puntsgewijs de probleempunten, zowel m.b.t. het slachten van varkers als van runderen, op te lossen.

Voor wat de runderen betreft worden drie grote sporen gevolgd: een betere communicatie met de sector over de opvolging van klachten, het vereenvoudigen en transparanter maken van de grote verscheidenheid aan aanbiedingsvormen van karkassen en striktere afspraken over het bepalen van het geslachte gewicht.

Bij dit laatste zijn echter wel diverse instanties betrokken, stelde de minister-president: de Vlaamse overheid stelt de aanbiedingsvormen vast, de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie doet controle op het bepalen van de gewichten, de FOD Financiën legt de omzettingsregels van warm naar koud gewicht vast en doet controles vanuit fiscaal oogpunt, en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is belast met de keuring van de karkassen in functie van Volksgezondheid. Vanuit de Vlaamse administratie zijn dan ook gesprekken opgestart met als doel te komen tot betere afspraken over de uitwisseling van slachtgegevens en vaststellingen in de diverse slachthuizen.

Wat de varkens betreft waren er vragen gerezen over de correctheid van een van de toestellen die worden gebruikt om het aandeel mager vlees te bepalen. Ondanks grondige analyse was de oorzaak van de afwijking van echter niet eenduidig vast te stellen. Minister voor landbouw Peeters gaf wel de opdracht de vijf toestellen die daarvoor momenteel erkend zijn opnieuw te ijken. De vernieuwde erkenning moet met gestandaardiseerde procedures voor de metingen en met de verplichting tot het meedelen van die slachtgegevens, zorgen voor duidelijkheid.

Jos De Meyer is tevreden dat de minister-president zich engageerde om de acties die worden ondernomen op te nemen in een vernieuwde regelgeving die in de loop van 2011 zal worden gefinaliseerd.

Eén kwart van de Vlamingen koopt hoeveproducten

Een recent onderzoek van de Nederlandse Wageningen Universiteit (‘Food op de boerderij. Consumentenonderzoek naar bedrijfsbezoeken en koopgedrag in de boerderijwinkel’) ziet een toekomst weggelegd voor boerderijwinkels. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg minister voor landbouw Kris Peeters of deze vaststelling ook opgaat voor de Vlaamse situatie. Het antwoord blijkt een duidelijk ja.

In Vlaanderen wordt de verkoop van hoeveproducten via de kanalen “hoevewinkels” en “boerenmarkten” door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) opgevolgd. Uit de cijfers blijkt inderdaad dat de hoeveverkoop in Vlaanderen sinds 2006 terug sterk in de lift zit. Dit met uitzondering van een kleine terugval (-7 %) in 2009 tengevolge van de economische crisis. Toch werd er ook in dat jaar nog voor ruim 82,5 miljoen euro besteed bij de hoevewinkel.

Drieëntwintig procent van de Vlaamse gezinnen koopt wel eens voedingsproducten op de hoeve – het gemiddeld besteed bedrag per kopend gezin op jaarbasis bedraagt 141 euro. De producten die het hoogste aantal kopers kennen zijn vooral aardappelen (14,3 % van de gezinnen), gevolgd door fruit (8%), groenten (6,7 %), eieren (5,6%), zuivel (4,1%) en vlees (4 %). Naar omzet gemeten zijn respectievelijk fruit (19,3 miljoen euro), groenten (15,3 miljoen euro), vlees (14,7 miljoen euro) en aardappelen (12,4 miljoen euro) de belangrijkste aangekochte producten.

In Vlaanderen zijn – afhankelijk van de gehanteerde definitie – tussen de 923 en 1411 hoeveproducenten als erkend. Met een duidelijk overwicht van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Er is ook het label ‘Erkend Verkooppunt Hoeveproducten’. Toetreden tot het label is mogelijk wanneer er meer dan 50% eigen producten worden aangeboden.

Ook hier zijn West- en Oost-Vlaanderen koplopers met 71 en 70 erkende verkooppunten – in Vlaams-Brabant zijn er 39 erkende verkooppunten, in Limburg 29 en in Antwerpen 28. Het aantal “erkende verkooppunten hoeveproducten” neemt jaarlijks ook toe: in 2006 telde men er 154; momenteel zijn er in Vlaanderen 237. De erkende hoeveverkooppunten zijn terug te vinden via www.hoeveproducten.be .

Ook opmerkelijk: van de erkende hoeveproducenten ligt slechts 35% in de gebiedscategorie ‘platteland’, de overige 65% ligt in stedelijke gebieden, stedelijke randen, overgangsgebieden of het stedelijk gebied rond Brussel. Hoeveproductie is dan ook een mooi voorbeeld, aldus de minister-president, van een strategie die de kansen van de nabijheid van de stad kan opleveren.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vindt dit een duidelijk bewijs dat de steunmaatregelen voor de inrichting van een hoevewinkel die binnen het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) voorzien zijn, de juiste impulsen geven. Een verbreding van de activiteiten geeft de landbouwer immers een stabielere inkomensbasis.